44. Pozostałe zobowiązania finansowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe zobowiązania finansowe klasyfikowane do zobowiązań wycenianych według zamortyzowanego kosztu ujmuje się początkowo według wartości godziwej, skorygowanej o koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w wysokości zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W przypadku nieistotnego wpływu dyskonta pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Instrumenty pochodne stanowią zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Na każdy dzień bilansowy Grupa szacuje wartość godziwą zobowiązań wycenianych w wartości godziwej. Metodologia kalkulacji wartości godziwej została przedstawiona w nocie 47.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
Zobowiązanie do zwrotu odbiorcom nadpłaconych kwot w związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy* 41 720
Instrumenty pochodne 124 527 240 922
Depozyty uzupełniające z tytułu rozliczeń giełdowych 104 248 480
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 223 679 225 829
Wadia, kaucje, zabezpieczenia otrzymane 94 340 81 492
Pozostałe 155 502 84 618
Razem 639 872 881 341
Długoterminowe 79 417 107 770
Krótkoterminowe 560 455 773 571
* Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Zobowiązanie do zwrotu odbiorcom nadpłaconych kwot dotyczy ujętych przez Grupę korekt zmniejszających przychody od klientów dotyczących 2019 roku, wynikające z konieczności dostosowania cen w tym okresie do zapisów znowelizowanej Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, o czym szerzej w nocie 12 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zobowiązanie z tytułu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych dotyczy głównie instrumentów terminowych z tytułu transakcji, dla których towarem bazowym są uprawnienia do emisji CO2.

Depozyty uzupełniające stanowią środki otrzymane przez Spółkę z tytułu bieżących rozliczeń giełdowych, w związku ze zmianą wyceny zawartych kontraktów terminowych typu futures otwartych na dzień bilansowy. Spadek wartości depozytów uzupełniających w kwocie 248 376 tysięcy złotych dotyczy w głównej mierze transakcji zawieranych na zagranicznych rynkach giełdowych na dostawę uprawnień do emisji CO2 i wynika głównie z rozliczenia kontraktów terminowych na CO2 w grudniu 2019 roku oraz ze spadku cen uprawnień w stosunku do okresu porównywalnego.

Wyniki wyszukiwania: