45. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności nadpłaty otrzymane od klientów oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
Wpłaty kontrahentów dotyczące przyszłych okresów 360 602 335 483
Nadpłaty od klientów 299 558 279 205
Przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej 21 085 17 583
Inne 39 959 38 695
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 3 774 1 565
Razem 364 376 337 048

Wyniki wyszukiwania: