47.1. Wartość bilansowa i wartość godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych

Kategorie i klasy aktywów Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa
1 Aktywa finansowe wycenianie według
zamortyzowanego kosztu
2 582 793 2 337 094
Należności od odbiorców 2 290 746 2 290 746 2 229 400 2 229 400
Lokaty i depozyty 50 228 50 228 47 126 47 126
Pożyczki udzielone 39 467 39 467 28 296 28 296
Inne należności finansowe 202 352 202 352 32 272 32 272
2 Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej
przez wynik finansowy
2 004 034 1 626 932
Instrumenty pochodne 86 067 86 067 216 165 216 165
Udziały i akcje 140 508 140 508 138 492 138 492
Pożyczki udzielone 216 018 216 018 199 256 199 256
Inne należności finansowe 296 867 296 867 223 232 223 232
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 26 622 26 622 26 063 26 063
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 237 952 1 237 952 823 724 823 724
3 Instrumenty pochodne zabezpieczające 19 462 19 462 4 178 4 178
4 Aktywa finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 Instrumenty finansowe 559 144 543 913
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 559 144 543 913
Razem aktywa finansowe, w tym w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej
:
5 165 433 4 512 117
Aktywa trwałe 1 032 701 1 015 992
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 559 144 543 913
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 238 035 217 402
Pozostałe aktywa finansowe 235 522 254 677
Aktywa obrotowe 4 132 732 3 496 125
Należności od odbiorców 2 290 746 2 229 363
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 4 999 5
Pozostałe aktywa finansowe 599 035 443 033
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 237 952 823 724

Na podstawie przeprowadzonej analizy zabezpieczenia przekazane, których wartość na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 296 867 tysięcy złotych, zostały zaklasyfikowane do innych należności finansowych wycenianych w wartościach godziwych przez wynik finansowy ze względu na to, że taka klasyfikacja najbardziej odzwierciedla charakter tych aktywów finansowych. Pozostała część innych należności finansowych została zaklasyfikowana jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie.

Grupa klasyfikuje również jako aktywo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy pożyczkę udzieloną Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. na podstawie porozumienia z dnia 28 lutego 2018 roku, która została szerzej opisana w nocie 25 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Kategorie i klasy zobowiązań finansowych Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa
1 Zobowiązania finansowe wycenianie według zamortyzowanego kosztu 15 428 187 13 526 426
Kredyty i pożyczki preferencyjne 12 488 12 488 17 521 17 521
Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych 7 014 824 7 030 597 867 997 892 832
Kredyty w rachunku bieżącym 23 339 23 339 767 767
Wyemitowane obligacje 6 257 022 6 537 537 10 077 067 10 204 721
Zobowiązania wobec dostawców 850 628 850 628 1 127 738 1 127 738
Pozostałe zobowiązania finansowe 223 920 223 920 406 151 406 151
Zobowiązania inwestycyjne 765 357 765 357 794 976 794 976
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 223 679 223 679 225 829 225 829
Zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia 56 930 56 930 8 380 8 380
2 Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 124 527 240 922
Instrumenty pochodne 124 527 124 527 240 922 240 922
3 Zobowiązania finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 Instrumenty finansowe 1 006 603 25
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 006 603 25
Razem zobowiązania finansowe, w tym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: 16 559 317 13 767 373
Zobowiązania długoterminowe 11 909 600 8 595 980
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 11 830 183 8 488 210
Pozostałe zobowiązania finansowe 79 417 107 770
Zobowiązania krótkoterminowe 4 649 717 5 171 393
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 2 484 093 2 475 167
Zobowiązania wobec dostawców 847 226 1 127 738
Zobowiązania inwestycyjne 757 943 794 917
Pozostałe zobowiązania finansowe 560 455 773 571

Opis metodologii wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych oraz przypisanie poziomu hierarchii wartości godziwej został przedstawiony w tabelach poniżej.

Klasy aktywów/
zobowiązań finansowych
Poziom wyceny wartości godziwej Metodologia ustalania wartości godziwej
Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
Instrumenty pochodne, w tym: Pochodne instrumenty finansowe zostały wycenione zgodnie z metodologią opisaną w nocie 47.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
IRS i CCIRS 2
Kontrakty walutowe forward 2
Kontrakty towarowe (forward, futures) 1
Udziały i akcje 3 Grupa dokonała szacunku wartości godziwej posiadanych udziałów w spółkach nienotowanych metodą skorygowanych aktywów netto, biorąc pod uwagę posiadany udział w aktywach netto, korygując wartość o istotne czynniki wpływające na wycenę takie jak dyskonto z tytułu braku kontroli oraz dyskonto z tytułu ograniczonej płynności powyższych instrumentów, oraz przy wykorzystaniu podejścia mieszanego, tj. średnią ważoną wartości wyznaczonych metodą skorygowanych aktywów netto oraz metodą zdyskontowanych dywidend.
W przypadku pozostałych instrumentów ze względu na fakt, że kluczowe czynniki wpływające na wartość objętych udziałów, nie zmieniły się na dzień bilansowy w stosunku do momentu początkowego ujęcia, Grupa przyjmuje koszt historyczny jako akceptowalne przybliżenie wartości godziwej.
Pożyczki udzielone 3 Wycena wartości godziwej pożyczki dokonana została jako bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy.
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 1 Wycena wartości godziwej jednostek uczestnictwa następuje w odniesieniu do bieżących notowań jednostek.
Zobowiązania finansowe, dla których wartość godziwa jest ujawniana
Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje 2 Zobowiązania z tytułu zadłużenia o stałej stopie procentowej, tj. kredyty otrzymane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wyemitowane obligacje podporządkowane objęte przez Europejski Bank Inwestycyjny, wyemitowane euroobligacje oraz obligacje wyemitowane przez spółkę zależną zostały wycenione w wartości godziwej. Wycena wartości godziwej dokonana została jako bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych aktualnie obowiązującą stopą procentową dla danych obligacji czy kredytów, tzn. przy zastosowaniu rynkowych stóp procentowych.

Wartość godziwa pozostałych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku (poza wyłączonymi z zakresu MSSF 9 Instrumenty finansowe) nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanych w sprawozdaniach finansowych za poszczególne okresy z następujących powodów:

– w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny;

– instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.

Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wyłączone z zakresu MSSF 9 Instrumenty finansowe wyceniane są metodą praw własności.

Zmiana stanu aktywów finansowych, których wycena do wartości godziwej klasyfikowana jest  na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
  Nienotowane
udziały i akcje
Pożyczki
udzielone
Nienotowane
udziały i akcje
Pożyczki
udzielone
Bilans otwarcia 138 492 199 256 141 698
Wpływ zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe (26 031) 150 960
Bilans otwarcia po przekształceniu 138 492 199 256 115 667 150 960
Zyski/ (straty) za okres ujęte w przychodach/kosztach finansowych (10 044) 16 762 1 754 (11 581)
Zakup/zaciągnięcie 12 072 21 083
Sprzedaż (likwidacja)/spłata (12) (12) (299 100)
Rozliczenie umowy konsolidującej dług 358 977
Bilans zamknięcia 140 508 216 018 138 492 199 256

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku, ani też w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku, nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z lub do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

Wyniki wyszukiwania: