53. Zarządzanie kapitałem i finansami

Spółka prowadzi scentralizowaną politykę w zakresie zarządzania finansami, dzięki czemu możliwe jest efektywne zarządzanie niniejszym obszarem w ramach całej Grupy TAURON. Głównymi narzędziami umożliwiającymi skuteczne zarządzanie są odpowiednie regulacje wewnątrzkorporacyjne, a także funkcjonująca w Grupie TAURON usługa cash pool oraz pożyczki wewnątrzgrupowe. Dodatkowo system zarządzania finansami jest wspomagany centralną polityką w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie TAURON oraz centralną polityką ubezpieczeniową Grupy TAURON. W tych obszarach Spółka pełni funkcję zarządzającego oraz decydującego o kierunkach podejmowanych działań, umożliwiając ustanawianie odpowiednich limitów ekspozycji na ryzyko.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania finansami opisano w punkcie 7.3. Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019.

W 2019 roku Spółka i Grupa TAURON posiadała pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie ich płatności.

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.

Grupa monitoruje przede wszystkim wskaźnik zadłużenia definiowany jako relacja zadłużenia finansowego netto do Dług netto.

Zadłużenie finansowe netto Grupy TAURON jest definiowane w poszczególnych umowach finansowania i zasadniczo oznacza zobowiązanie do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z tytułu kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych oraz z tytułu leasingu finansowego, z wyłączeniem: zobowiązań z tytułu obligacji podporządkowanych oraz zobowiązań z tytułu leasingu ujętych zgodnie z MSSF 16 Leasing, które w rozumieniu zapisów standardu MSR 17 Leasing nie spełniałyby warunków klasyfikacji jako zobowiązania leasingowe, pomniejszone o środki pieniężne oraz inwestycje krótkoterminowe o okresie zapadalności do 1 roku. Dług netto oznacza zysk lub stratę z działalności operacyjnej Grupy TAURON powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe. Wartość wskaźnika jest monitorowana przez instytucje finansujące Grupę oraz agencje ratingowe i ma wpływ na możliwość oraz koszt pozyskania finansowania, a także ocenę wiarygodności kredytowej Spółki.

Na dzień bilansowy wartość wskaźnika zadłużenia kształtowała się na poziomie 2,81, co jest akceptowalne przez instytucje finansowe.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
(dane przekształcone)
Kredyty i pożyczki 4 727 633 702 618
Obligacje* 4 254 660 6 247 721
Leasing finansowy** 23
Zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowe 8 982 293 6 950 362
Kredyty i pożyczki 2 323 018 183 667
Obligacje* 88 935 2 287 687
Leasing finansowy 2
Zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowe 2 411 953 2 471 356
Razem zadłużenie 11 394 246 9 421 718
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 237 952 823 724
Inwestycje krótkoterminowe o terminie zapadalności do 1 roku 26 722 26 105
Zadłużenie netto 10 129 572 8 571 889
EBITDA 3 599 367 3 492 084
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 295 454 790 729
Amortyzacja (1 991 733) (1 838 941)
Odpisy aktualizujące (1 312 180) (862 414)
Dług netto / EBITDA 2,81 2,45
* Zadłużenie nie wlicza zobowiązania z tytułu obligacji podporządkowanych.
** Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 Leasing.

Zmianę stanu zobowiązań z tytułu zadłużenia prezentuje poniższa tabela.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Bilans otwarcia 10 963 377 9 852 796
obligacje podporządkowane (1 541 659) (792 952)
Bilans otwarcia – zadłużenie w kalkulacji wskaźnika zadłużenia 9 421 718 9 059 844
Wpływ zastosowania nowych MSSF 918 115 (33 055)
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia 5 645 485 1 348 236
otrzymane finansowanie 5 650 000 1 350 293
koszty transakcyjne (4 515) (2 057)
Naliczenie odsetek 450 716 291 838
odniesione do rachunku wyników 266 504 163 099
kapitalizacja na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne 184 212 128 739
Płatności z tytułu zadłużenia (3 759 175) (481 304)
wykup dłużnych papierów wartościowych (2 420 000)
spłaty kapitału (867 360) (168 874)
zapłacone raty leasingowe (75 047) (23 521)
odsetki zapłacone (212 556) (160 170)
odsetki zapłacone aktywowane na zadania inwestycyjne (184 212) (128 739)
Zmiana stanu zadłużenia w rachunku bieżącym oraz cash pool 21 453 (96 683)
Ujęcie nowych umów leasingowych 84 474
Nabycie przedsięwzięcia – ujęcie nabytych zobowiązań z tytułu leasingu 35 215
Zmiana wyceny zadłużenia (42 619) 93 114
Pozostałe zmiany niepieniężne (2 765) (11 565)
Bilans zamknięcia 14 314 276 10 963 377
obligacje podporządkowane (1 913 427) (1 541 659)
zadłużenie z tytułu leasingu (poza spełniającym warunki MSR 17 Leasing) (1 006 603)
Bilans zamknięcia – zadłużenie w kalkulacji wskaźnika zadłużenia 11 394 246 9 421 718

Wyniki wyszukiwania: