11. Przychody ze sprzedaży

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Grupa wprowadziła pięciostopniowy model ujmowania przychodów obejmujący kolejno: identyfikację umowy z klientem, identyfikację poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia, określenie ceny transakcyjnej, alokację ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń oraz ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.

Przychody są ujmowane w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru, produktu, materiału (tj. składnika aktywów) lub wykonania usługi klientowi. Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów, zaś w przypadku sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz ciepła za moment sprzedaży przyjmuje się dostarczenie energii do odbiorcy.

Przychody wycenia się w wartości, jaką Grupa spodziewa się otrzymać, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy i inne podatki od sprzedaży lub opłaty oraz rabaty i upusty.

Przychód obejmuje tylko wpływy korzyści ekonomicznych otrzymane lub należne na rachunek własny jednostki. Kwoty uzyskane w imieniu stron trzecich, gdzie Grupa działa jako agent, takie jak podatki od sprzedaży, podatki od towarów i usług nie stanowią korzyści ekonomicznych, jakie płyną do Spółki i nie prowadzą do zwiększenia kapitału własnego. Kwot tych nie ujmuje się zatem w przychodzie. Podobnie opłata przejściowa, kogeneracyjna i OZE pobierane przez Grupę od odbiorcy końcowego energii elektrycznej, a następnie przekazywane do Operatora Systemu Przesyłowego ujmowane są w kwocie wynagrodzenia netto.

W przypadku towarów i materiałów przychód rozpoznaje się, gdy Grupa przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.

Do przychodów danego roku obrotowego zalicza się również zarachowane przychody, które z uwagi na stosowany system rozliczeń odbiorców nie zostały zmierzone i zafakturowane.

Najistotniejsze przychody Grupa osiąga ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż, usług dystrybucyjnych w segmencie Dystrybucja oraz energii elektrycznej w segmencie Wytwarzanie.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż

Spółki Grupy należące do segmentu Sprzedaż uzyskują przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych od odbiorców detalicznych oraz od odbiorców hurtowych (sprzedaż na rynku bilansującym). W tym segmencie uzyskiwane są również przychody z tytułu usługi konserwacji oświetlenia drogowego. Przychody ze sprzedaży wynikają z zafakturowanego wolumenu i ceny, a także z doszacowań.

W tym segmencie dokonywane są cztery rodzaje szacunków kwot przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych:

Rodzaj doszacowania Opis
Doszacowanie dla odbiorców niezafakturowanych na dany dzień bilansowy Odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych dotyczące wielkości sprzedanej energii elektrycznej w handlu detalicznym oraz jej fakturowanie są dokonywane w dużej mierze w okresach odmiennych od okresów sprawozdawczych. W związku z powyższym, spółki Grupy należące do segmentu Sprzedaż dokonują odpowiednich szacunków sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji na dzień bilansowy. Dla klientów posiadających umowy kompleksowe i umowy sprzedaży doszacowanie wyliczane jest w systemach bilingowych w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia ostatniego odczytu rzeczywistego do dnia bilansowego.
Doszacowanie dla odbiorców rozliczanych z zastosowaniem płatności prognozowych Na każdy dzień bilansowy, dokonywane jest doszacowanie, któremu podlegają odbiorcy posiadający 6-miesięczne lub 12-miesięczne okresy rozliczeniowe z zastosowaniem płatności prognozowych w okresach pomiędzy odczytami wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych. Doszacowanie sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji wyznaczane jest na podstawie danych dotyczących sprzedaży, pozyskanych z systemu bilingowego i współczynnika doszacowania. Współczynnik doszacowania bazuje na ilości dni od daty odczytu dla faktur rozliczeniowych lub daty płatności dla faktur prognozowych do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w stosunku do rzeczywistej liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym.
Doszacowanie przychodów dla odbiorców, dla których sprzedaż realizowana jest według cen z rynku bilansującego Doszacowaniem objęci są odbiorcy, dla których sprzedaż energii elektrycznej, zgodnie z zawartymi umowami, realizowana jest według cen z rynku bilansującego. Na każdy dzień bilansowy, dla odbiorców, dla których zostało naliczone doszacowanie niezafakturowanej sprzedaży energii elektrycznej w systemie bilingowym, wyznaczane jest doszacowanie stanowiące różnicę pomiędzy cenami przyjętymi do naliczenia doszacowania a cenami, które zostaną przyjęte do zafakturowania sprzedaży.
Doszacowanie wynikające z uzgodnienia bilansu energii Na każdy dzień bilansowy spółki Grupy należące do segmentu Sprzedaż dokonują uzgodnienia bilansu energii elektrycznej, określając szacowany wolumen niezbilansowania po stronie zakupu lub sprzedaży. W ramach tego doszacowania ujmowana jest kwota zwiększająca lub zmniejszająca przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, wyznaczona jako iloczyn oszacowanego wolumenu niezbilansowania i średnioważonej ceny zakupu energii elektrycznej na rynku bilansującym.

Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej w segmencie Dystrybucja

W przychodach ze sprzedaży usług Grupa prezentuje przede wszystkim przychody związane z działalnością dystrybucyjną. Za moment sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej przyjmuje się moment dostarczenia tej usługi do odbiorcy, rejestrowany przez licznik energii elektrycznej, z uwzględnieniem prognozowanego zużycia energii oraz doszacowania przychodów, które z uwagi na stosowany system rozliczeń odbiorców nie zostały zmierzone i zafakturowane.

Przychody z hurtowej sprzedaży energii elektrycznej w segmencie Wytwarzanie

Hurtowa sprzedaż energii elektrycznej z jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych oraz w ramach działalności obrotowej odbywa się poprzez zgłoszenie przez odbiorcę i dostawcę do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) deklarowanej w każdej godzinie ilości energii elektrycznej, którą spółka z segmentu Wytwarzanie jako dostawca zobowiązana jest dostarczyć lub spowodować jej dostarczenie, a odbiorca odebrać. Tak cena, jak i ilości w poszczególnych godzinach wynikają z wcześniej podpisanych, bądź (w przypadku TGE) elektroniczne zarejestrowanych transakcji. OSP jako swego rodzaju gwarant rozliczeń ilościowych zabezpiecza wiarygodność danych w zakresie dostarczanych ilości energii. Fakturowanie odbywa się w oparciu o raporty generowane przez OSP.

Faktury za sprzedaż energii elektrycznej dostarczanej na Rynek Bilansujący wystawiane są w oparciu o raporty ze scentralizowanego systemu bilansującego sprzedaż w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Rozliczenia te dokonywane są w cyklu dekadowym.

Hurtowa sprzedaż energii elektrycznej z jednostek wytwórczych nie dysponowanych centralnie (jednostki wytwórcze poniżej 100 MW rozliczane na rynku lokalnym) odbywa się na podobnych zasadach, jednakże podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenie jest operator rynku lokalnego (OSD).

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa TAURON dokonuje szacunków przychodów, jak zostało opisane powyżej, z czego najistotniejszy szacunek dotyczy doszacowania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku doszacowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż wyniosło 631 795 tysięcy złotych, przy czym uwzględniając odwrócenie szacunków z roku poprzedniego wpływ na wynik finansowy 2019 roku wyniósł 22 503 tysiące złotych.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów bez wyłączenia akcyzy 13 062 166 12 194 728
Podatek akcyzowy (138 962) (409 243)
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów 12 923 204 11 785 485
Energia elektryczna 11 329 312 10 138 636
Energia cieplna 620 002 628 178
Gaz 335 833 261 604
Węgiel 302 926 485 366
Świadectwa pochodzenia energii 143 177 89 378
Pozostałe towary, produkty i materiały 191 954 182 323
Przychody ze sprzedaży usług 6 569 022 6 274 345
Usługi dystrybucyjne i handlowe 6 250 923 5 941 258
Usługi konserwacji oświetlenia drogowego 120 527 121 650
Opłaty za przyłączanie odbiorców 81 079 82 070
Pozostałe usługi 116 493 129 367
Pozostałe przychody 66 066 61 918
Razem 19 558 292 18 121 748

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku w stosunku do okresu porównywalnego nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży, a główne zmiany dotyczyły przychodów ze sprzedaży następujących produktów i towarów:

  • energia elektryczna – wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w stosunku do okresu porównywalnego ma głównie związek ze wzrostem w bieżącym okresie sprawozdawczym cen energii elektrycznej. Jednocześnie w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do okresu porównywalnego nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, o czym szerzej w nocie 12 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  • gaz – wzrost przychodów ze sprzedaży gazu w stosunku do okresu porównywalnego związany jest w głównej mierze ze wzrostem w bieżącym okresie sprawozdawczym ceny sprzedaży gazu oraz sprzedanego wolumenu;
  • węgiel – spadek przychodów ze sprzedaży węgla wynika z niższego wolumenu sprzedaży poza Grupę związanego z niższą produkcją zakładów górniczych Grupy;
  • usługi dystrybucyjne – wzrost przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych wynika głównie ze wzrostu średniej stawki sprzedaży usług dystrybucyjnych.

Spadek podatku akcyzowego w roku 2019 w stosunku do okresu porównywalnego związany jest w głównej mierze z wejściem w życie Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, na mocy której nastąpiła zmiana stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną z 20 złotych do 5 złotych za megawatogodzinę (MWh).

Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty operacyjne przedstawiono w poniższych tabelach.

Rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Wydobycie Wytwarzanie Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe Razem
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów 325 098 3 495 394 6 201 9 004 753 91 758 12 923 204
Energia elektryczna 2 729 038 8 600 274 11 329 312
Energia cieplna 33 619 969 620 002
Gaz 335 833 335 833
Węgiel 302 926 302 926
Świadectwa pochodzenia energii 141 295 1 882 143 177
Pozostałe towary, produkty i materiały 22 139 5 092 6 201 66 764 91 758 191 954
Przychody ze sprzedaży usług 18 714 214 275 3 162 970 3 165 082 7 981 6 569 022
Usługi dystrybucyjne i handlowe 206 018 3 019 253 3 025 652 6 250 923
Usługi konserwacji oświetlenia drogowego 11 120 516 120 527
Opłaty za przyłączanie odbiorców 325 80 754 81 079
Pozostałe usługi 18 714 7 932 62 952 18 914 7 981 116 493
Pozostałe przychody 1 462 16 217 33 063 3 645 11 679 66 066
Razem 345 274 3 725 886 3 202 234 12 173 480 111 418 19 558 292

Rok zakończony 31 grudnia 2018 roku (dane przekształcone)

Wydobycie Wytwarzanie Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe Razem
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów 519 862 2 580 352 4 996 8 601 609 78 666 11 785 485
Energia elektryczna 242 1 861 379 8 277 015 10 138 636
Energia cieplna 628 178 628 178
Gaz 261 604 261 604
Węgiel 485 366 485 366
Świadectwa pochodzenia energii 2 882 84 797 792 907 89 378
Pozostałe towary, produkty i materiały 31 372 5 998 4 204 62 083 78 666 182 323
Przychody ze sprzedaży usług 26 724 217 182 3 003 875 3 019 493 7 071 6 274 345
Usługi dystrybucyjne i handlowe 63 204 595 2 854 068 2 882 532 5 941 258
Usługi konserwacji oświetlenia drogowego 405 121 245 121 650
Opłaty za przyłączanie odbiorców 953 81 117 82 070
Pozostałe usługi 26 661 11 634 68 285 15 716 7 071 129 367
Pozostałe przychody 1 661 14 546 33 036 1 070 11 605 61 918
Razem 548 247 2 812 080 3 041 907 11 622 172 97 342 18 121 748

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w podziale na rynki zbytu przedstawiono w poniższej tabeli.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 11 329 312 10 138 636
Sprzedaż detaliczna 7 486 181 6 907 841
Klienci strategiczni 1 336 635 1 367 676
Klienci biznesowi 3 192 695 3 035 259
Klienci masowi, w tym: 3 026 110 2 871 328
Grupa G 2 337 247 2 329 686
Pozostali 69 703 42 821
Podatek akcyzowy (138 962) (409 243)
Sprzedaż hurtowa 3 157 432 2 533 584
Operacyjna rezerwa mocy 216 994 212 473
Pozostałe 468 705 484 738

Wyniki wyszukiwania: