46.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zmiana stanu kapitału obrotowego

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Zmiana stanu należności (298 156) (402 821)
Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców (61 346) (196 587)
Zmiana stanu innych należności finansowych (243 715) (174 993)
Korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych 1 092 (3 153)
Korekta o odpisy aktualizujące ujęte w korespondencji z zyskami zatrzymanymi wskutek wejścia w życie MSSF 9 Instrumenty finansowe (31 471)
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia 3 802
Pozostałe korekty 2 011 3 383
Zmiana stanu zapasów (175 408) (222 443)
Bilansowa zmiana stanu zapasów (174 351) (214 338)
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia 10 579
Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych (11 636) (8 105)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (213 341) 387 953
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców (277 110) 85 311
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych (135 831) 279 451
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych 27 597 36 117
Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 183 347 (6 060)
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia 7 472
Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dotycząca zobowiązań inwestycyjnych (8 732) (2 563)
Pozostałe korekty (10 084) (4 303)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych (1 121 021) 95 920
Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych (28 883) 14 036
Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego (174 968) 32 252
Zmiana stanu praw do emisji gazów cieplarnianych długo i krótkoterminowych (287 787) (32 143)
Zmiana stanu świadectw pochodzenia energii długo i krótkoterminowych (602 337) 124 267
Korekta o zmianę stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (22 460) (62 394)
Korekta o koszty pozyskania umów i koszty rabatów aktywowane w korespondencji z zyskami zatrzymanymi wskutek wejścia w życie MSSF 15 Przychody z umów z klientami 26 355
Korekta o odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów niefinansowych (5 577) (6 847)
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia 7 089
Pozostałe korekty (6 098) 394
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych (70 938) (130 315)
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych 5 141 (197 488)
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne i prawa do użytkowania (19 460) (26 351)
Korekta o otrzymane dotacje (56 069) (91 003)
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe, aktywa zatrzymane wskutek wejścia w życie MSSF 15 Przychody z umów z klientami 195 666
Pozostałe korekty (550) (11 139)
Zmiana stanu rezerw 955 263 (512 139)
Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych 1 354 186 (489 893)
Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody (140 320) (14 830)
Korekta o zmianę stanu rezerw na rekultywację i demontaż ujmowane w korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi (196 823) (5 199)
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia (60 875)
Pozostałe korekty (905) (2 217)
Razem (923 601) (783 845)

Podatek dochodowy zapłacony

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 423 736 tysięcy złotych. Podatkowa Grupa Kapitałowa zapłaciła 424 096 tysięcy złotych podatku dochodowego, co wynika z zapłaty zaliczek podatku dochodowego za 2019 rok w kwocie 442 525 tysięcy złotych oraz rozliczeń podatku dochodowego za lata poprzednie skutkujących wpływem netto w kwocie 18 429 tysięcy złotych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 392 184 tysiące złotych, z czego kwota 389 078 tysięcy złotych dotyczy Podatkowej Grupy Kapitałowej i wynika z zapłaty przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku zaliczek podatku dochodowego w kwocie 342 734 tysiące złotych oraz dokonania przez Podatkową Grupę Kapitałową końcowego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2017 w kwocie 46 344 tysiące złotych.

Istotny wpływ na wzrost zapłaconego podatku dochodowego w 2019 roku w stosunku do roku ubiegłego ma fakt uiszczania przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku 2019 zaliczek na podatek dochodowy w okresach miesięcznych, podczas gdy w roku 2018 Podatkowa Grupa Kapitałowa uiszczała zaliczki w okresach kwartalnych.

Wyniki wyszukiwania: