46.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 436 312) (3 409 956)
Nabycie aktywów niematerialnych (120 034) (123 047)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT (20 887) (10 431)
Zmiana stanu zaliczek 22 460 62 394
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (478 006) (269 280)
Pozostałe (2 353) 8 754
Razem (4 035 132) (3 741 566)

Przekazanie środków pieniężnych w ramach transakcji nabycia farm wiatrowych (po potrąceniu nabytych środków pieniężnych)

Przekazanie środków pieniężnych w ramach transakcji nabycia farm wiatrowych (po potrąceniu nabytych środków pieniężnych) w wysokości 543 079 tysięcy złotych związane jest z transakcją nabycia przez Grupę TAURON pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus i wierzytelności finansowych przysługujących Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek operujących farmami wiatrowymi, opisaną szerzej w nocie 2.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przekazane przez Grupę w ramach transakcji środki pieniężne wyniosły 579 661 tysięcy złotych, a nabyte w ramach aktywów netto środki pieniężne wyniosły 36 582 tysiące złotych.

Udzielenie pożyczek

Wydatki związane z udzieleniem pożyczek związane są z przekazaniem przez Spółkę pożyczki dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. w łącznej kwocie 23 225 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: