46.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki związane z wykupem obligacji w kwocie 2 420 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 35.2 niniejszego  skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczyły:

  • obligacji o wartości nominalnej 1 750 000 tysięcy złotych, wykupionych zgodnie z terminem wykupu obligacji z programu TPEA 1119;
  • obligacji o wartości nominalnej 400 000 tysięcy złotych, wykupionych zgodnie z terminem wykupu obligacji z programu emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku;
  • wcześniejszego wykupu trzech serii obligacji objętych przez BGK o łącznej wartości nominalnej 270 000 tysięcy złotych.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 867 360 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku:

  • dwóch transz kredytu na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum banków w kwocie 700 000 tysięcy złotych;
  • rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 162 318 tysięcy złotych.

 Odsetki zapłacone

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (315 954) (258 358)
Odsetki zapłacone od kredytów (75 685) (30 355)
Odsetki zapłacone od leasingu (5 129) (196)
Razem (396 768) (288 909)
stanowiące wydatek inwestycyjny (184 212) (128 739)
stanowiące wydatek finansowy (212 556) (160 170)

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku odsetki stanowiące koszty finansowania zewnętrznego, które podlegały kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wyniosły 184 212 tysięcy złotych.

Spłata zobowiązań leasingowych

Spłata zobowiązań leasingowych ujętych przez Grupę zgodnie z MSSF 16 Leasing wyniosła 75 047 tysięcy złotych. Łączny całkowity wypływ w tytułu leasingu (w tym leasingów krótkoterminowych i leasingów aktywów niskocennych, w stosunku do których Grupa zastosowała praktyczne rozwiązanie nie ujmując ich na dzień 1 stycznia 2019 roku zgodnie z MSSF 16 Leasing) wyniósł 96 601 tysięcy złotych.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 500 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczyły:

  • emisji obligacji podporządkowanych objętych przez BGK w kwocie 400 000 tysięcy złotych;
  • emisji obligacji w kwocie 100 000 tysięcy złotych z programu emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku.

Zaciągnięte kredyty

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 150 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 35.1 niniejszego  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczyły;

  • uruchomienia transz kredytu na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 000 000 tysięcy złotych;
  • uruchomienia transz kredytu na podstawie umowy zawartej z konsorcjum banków w kwocie 4 150 000 tysięcy złotych.

Wpływy od udziałowców niekontrolujących

Wpływy od udziałowców niekontrolujących w kwocie 780 000 tysięcy złotych związane są z wniesieniem przez Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz PFR Inwestycje Fundusz Inwestycji Zamkniętych wkładów pieniężnych na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania: