7. Opublikowane standardy, zmiany do standardów i interpretacje, które nie weszły jeszcze w życie

  • Zmiany do standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i nie weszły jeszcze w życie

W ocenie Zarządu następujące zmiany do standardów nie spowodują istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Standard Data wejścia w życie w UE
(okresy roczne rozpoczynające się dnia lub po tej dacie)
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych oraz MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów: Definicja istotnych pominięć lub zniekształceń pozycji 1 stycznia 2020
Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w MSSF 1 stycznia 2020
Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia: Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych 1 stycznia 2020
  • Standardy wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zmiany do standardów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską i nie weszły jeszcze w życie

W dniu 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek (zmiany do standardu nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską). Najistotniejsze zmiany wprowadzane do ww. standardu obejmują doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia. Zmiany mają zastosowanie prospektywne w stosunku do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie. Przeprowadzona przez Grupę w roku 2019 transakcja przejęcia kontroli nad spółkami operującymi farmami wiatrowymi należącymi do grupy in.ventus, opisana szerzej w nocie 2.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, została ostatecznie rozliczona jako nabycie przedsięwzięcia zgodnie z brzmieniem MSSF 3 Połączenia jednostek obowiązującym do dnia 31 grudnia 2019 roku. Grupa nie przeprowadzała analiz pod kątem określenia skutków rozliczenia powyższej transakcji zgodnie z nowym brzmieniem MSSF 3 Połączenia jednostek obowiązującym od dnia 1 stycznia 2020 roku, w związku z czym Grupa nie wyklucza, iż rozliczenie transakcji zgodnie ze zmienionym brzmieniem standardu mogłoby nieść za sobą odmienne skutki niż zaprezentowane w niniejszym skonsolidowanym  sprawozdaniu finansowym.

W ocenie Zarządu następujące standardy oraz zmiany do standardów nie spowodują istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Standard Data wejścia w życie według standardu, niezatwierdzone przez UE
(okresy roczne rozpoczynające się
dnia lub po tej dacie)
MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe 1 stycznia 2016*
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 1 stycznia 2021
Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany data wejścia w życie zmian została odroczona
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Klasyfikacja zobowiązań finansowych jako krótko-
lub długoterminowe
1 stycznia 2022
* Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe.

Wyniki wyszukiwania: