8.1. Zastosowanie nowych standardów, zmian do standardów oraz interpretacji

W ocenie Zarządu standard MSSF 16 Leasing ma istotny wpływ na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

MSSF 16 Leasing

Data wejścia w życie w UE – okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2019 lub po tej dacie.

Zgodnie z MSSF 16 Leasing leasingobiorca ujmuje prawo do użytkowania składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Prawo do użytkowania składnika aktywów jest traktowane podobnie jak inne aktywa niefinansowe i odpowiednio amortyzowane. Zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się początkowo w wartości bieżącej opłat leasingowych płatnych w okresie leasingu, zdyskontowanej o stopę zawartą w leasingu, jeżeli jej ustalenie jest możliwe. Jeżeli nie można określić tej stopy, leasingobiorca stosuje krańcową stopę procentową. Określenie okresu leasingu zgodnie z MSSF 16 Leasing wymaga oceny, która nie była wcześniej wymagana dla leasingu operacyjnego, gdyż nie powodowała zmiany sposobu ujęcia wydatków w sprawozdaniu finansowym. Zmienne płatności leasingowe powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu opłat leasingowych, w przypadku gdy ich zmienność zależy od indeksu lub stopy procentowej lub gdy w swojej istocie są płatnościami stałymi.

W odniesieniu do klasyfikacji leasingu u leasingodawców, przeprowadza się ją tak samo jak zgodnie z MSR 17 Leasing – tj. jako leasing operacyjny lub finansowy.

Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa zdecydowała się na zastosowanie zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego wraz z zastosowaniem praktycznych rozwiązań dopuszczonych do zastosowania przez MSSF 16 Leasing, tj. z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu ujętym na dzień 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością, Grupa zrezygnowała z przekształcenia danych porównywalnych. Dane na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały sporządzone w oparciu o MSR 17 Leasing, KIMSF 4 Ustalenie, czy umowa zawiera leasing oraz SKI 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku Grupa ujęła składniki aktywów z tytułu praw do użytkowania w kwocie równej zobowiązaniu z tytułu leasingu w wartości bieżącej pozostałych opłat leasingowych, zdyskontowanych poprzez zastosowanie krańcowej stopy procentowej skorygowanej o kwoty wszelkich przedpłat lub naliczonych opłat leasingowych odnoszących się do tego leasingu, ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej bezpośrednio sprzed dnia pierwszego zastosowania.

Grupa stosuje podejście portfelowe do leasingów o podobnych cechach, dotyczących jednolitych aktywów, wykorzystywanych w podobny sposób. Rozliczając umowy leasingu metodą portfelową Grupa stosuje szacunki i założenia odpowiadające rozmiarowi i składowi posiadanego portfela, w tym w postaci szacunku średniego ważonego okresu trwania leasingu. Grupa stosuje podejście portfelowe w szczególności dla umów najmu, dzierżawy i innych umów spełniających kryteria uznania za leasing dotyczących pomieszczeń i gruntów dla celów montażu infrastruktury cieplnej i elektroenergetycznej. W zakresie umów i relacji biznesowych zidentyfikowanych jako umowy spełniające warunki MSSF 16 Leasing Grupa przyjmuje dla umów zawartych na czas nieokreślony okres trwania leasingu zbieżny z okresem ekonomicznego użytkowania związanych z prawem do użytkowania aktywów.

Przeprowadzona analiza wpływu MSSF 16 Leasing na stosowane zasady rachunkowości wykazała, iż dla Grupy istotna jest zmiana polegająca na konieczności ujęcia w sprawozdaniu finansowym składników aktywów z tytułu praw do użytkowania i zobowiązań z tytułu leasingu w przypadku umów leasingu klasyfikowanych dotychczas (do 31 grudnia 2018 roku) jako leasing operacyjny, z których kluczowe obszary stanowią prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz umowy najmu i dzierżawy pod zabudowę węzłów ciepłowniczych i pod stacje transformatorowe, a także umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, służebności oraz inne umowy nienazwane dotyczące części gruntów pod infrastrukturę liniową oraz decyzje dotyczące umieszczenia urządzenia w pasie drogi publicznej. Analiza obejmowała w szczególności przegląd zawartych przez Grupę umów pod kątem ich identyfikacji jako umów leasingowych, w tym w szczególności identyfikację składnika aktywów, weryfikację sprawowania kontroli nad jego użytkowaniem, ustalenie okresu leasingu jak również sporządzenie metodyki wyznaczania krańcowej stopy procentowej.

Grupa zdecydowała, że aktywa z tytułu praw do użytkowania prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oddzielnie od innych aktywów. Zobowiązania z tytułu leasingu prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu zadłużenia, łącznie z innymi tytułami dotychczas ujmowanymi w tej pozycji. W dniu pierwszego zastosowania MSSF 16 Leasing Grupa ujęła składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania dotyczący: prawa wieczystego użytkowania gruntów, umów najmu i dzierżawy pod zabudowę węzłów ciepłowniczych i pod stacje transformatorowe, służebności oraz nakładów na służebności nie oddanych do użytkowania a także umów najmu, dzierżawy, użytkowania oraz innych umów nienazwanych dotyczących części gruntów pod infrastrukturę liniową oraz decyzji dotyczących umieszczenia urządzenia w pasie drogi publicznej, spełniających warunki MSSF 16 Leasing w kwocie równej zobowiązaniu z tego tytułu, skorygowanej o kwoty odnoszące się do tych aktywów, ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej bezpośrednio sprzed dnia pierwszego zastosowania. W związku z powyższym Grupa zreklasyfikowała kwotę  825 307 tysięcy złotych z pozostałych aktywów niematerialnych do praw do użytkowania aktywów.

Wpływ zastosowania MSSF 16 Leasing na dzień 1 stycznia 2019 roku

Stan na
31 grudnia 2018
(dane przekształcone)
Przeklasyfikowanie z pozostałych aktywów niematerialnych
do praw do
użytkowania aktywów
Ujęcie praw do użytkowania aktywów oraz zobowiązań z
tytułu leasingu
Stan na
1 stycznia 2019 (niebadane)
AKTYWA
Aktywa trwałe 168 051 905 833 1 073 884
Prawa do użytkowania aktywów 826 120 905 833 1 731 953
Pozostałe aktywa niematerialne 26 183 (826 120) (799 937)
Aktywa obrotowe 823 724 12 282 836 006
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 55 629 12 282 67 911
SUMA AKTYWÓW 991 775 918 115 1 909 890
PASYWA
Kapitał własny ogółem 132 657 132 657
Zobowiązania długoterminowe 107 770 865 880 973 650
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 865 880 865 880
Zobowiązania krótkoterminowe 337 048 52 235 389 283
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 11 382 254 39 953 11 422 207
Pozostałe zobowiązania finansowe 773 571 12 282 785 853
SUMA PASYWÓW 577 475 918 115 1 495 590

Podział aktywów użytkowanych na podstawie umowy leasingu na poszczególne grupy przestawiono szerzej w nocie 20 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ujęte przez Grupę w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym składniki aktywów z tytułu praw do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu na dzień pierwszego zastosowania standardu w kwocie 918 115 tysięcy złotych wzrosły o kwotę 304 721 tysięcy złotych w stosunku do kwoty wykazanej przez Grupę w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 roku. Powyższe ma związek z faktem, iż w czerwcu 2019 roku Komitet ds. Interpretacji MSSF wydał podsumowanie decyzji podjętych na publicznych posiedzeniach dotyczących interpretacji m.in. w zakresie kwestii prawa do podziemnych części gruntu. W efekcie decyzji Komitetu ds. Interpretacji MSSF, Grupa TAURON zdecydowała o przeprowadzeniu dodatkowych analiz względem wybranych grup umów, pod kątem określenia, czy wchodzą one w zakres MSSF 16 Leasing, w kontekście konkluzji przyjętych przez Komitet ds. Interpretacji MSSF.  Umowy te obejmują w szczególności umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, służebności, inne umowy nienazwane dotyczące części gruntów pod infrastrukturę liniową, decyzje dotyczące umieszczenia urządzenia w pasie drogi publicznej, umowy na umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej oraz służebności przesyłu i inne umowy z Lasami Państwowymi mające tę samą treść ekonomiczną. W rezultacie przeprowadzonych prac Grupa stwierdziła, że powyższe umowy stanowią leasing w rozumieniu MSSF 16 Leasing.

Uzgodnienie kwot przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu operacyjnego zgodnie z MSR 17 Leasing na dzień 31 grudnia 2018 roku z zobowiązaniami z tytułu leasingu zgodnie z MSSF 16 Leasing na dzień 1 stycznia 2019 roku:

Uzgodnienie MSR 17 Leasing do MSSF 16 Leasing
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu operacyjnego zgodnie z MSR 17 Leasing
na dzień 31 grudnia 2018 roku
1 364 263
Dodatkowe ujawnienie umów MSSF 16 Leasing w roku 2019 5 26 532
Dyskonto przy zastosowaniu krańcowej stopy procentowej (949 321)
Zobowiązania z tytułu leasingu krótkoterminowego (23 284)
Zobowiązania z tytułu leasingu aktywów niskocennych (100)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 Leasing 25
Zobowiązania z tytułu leasingu zgodnie z MSSF 16 Leasing na dzień 1 stycznia 2019 roku 918 115

Podział zobowiązań z tytułu leasingu na dzień 1 stycznia 2019 roku według okresów spłaty

Terminy spłaty przypadające w okresie
(od dnia 1 stycznia 2019 roku):
poniżej 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat powyżej 20 lat
Wartość na dzień 1 stycznia 2019 918 115 170 999 116 686 243 950 386 480

Do kalkulacji zobowiązań z tytułu leasingu ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w dniu pierwszego zastosowania MSSF 16 Leasing Grupa zastosowała krańcowe stopy procentowe kształtujące się w przedziale od 4,18% do 10,22%.

Średnioważone stopy procentowane zastosowane dla poszczególnych segmentów prezentuje tabela poniżej:

Segment operacyjny Średnia stopa procentowa
przyjęta dla segmentu
Wydobycie 8,35%
Wytwarzanie 4,72%
Dystrybucja 4,39%
Sprzedaż 4,47%

Grupa zastosowała następujące praktyczne rozwiązania z dniem pierwszego zastosowania MSSF 16 Leasing, tj. na dzień 1 stycznia 2019 roku:

  • standard MSSF 16 Leasing zastosowano tylko do umów, które nie są zakończone na dzień jego pierwszego zastosowania,
  • przyjęto pojedynczą stopę dyskontową do portfela leasingów o podobnych cechach,
  • nie zastosowano wymogów MSSF 16 Leasing do umów leasingowych, których okres leasingu kończy się w ciągu 12 miesięcy od dnia pierwszego zastosowania,
  • nie uwzględniono początkowych kosztów bezpośrednich w wycenie składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania,
  • wykorzystano wiedzę w zakresie obowiązujących umów leasingu, dotyczącą w szczególności wykorzystania określonej w umowie opcji przedłużenia leasingu lub opcji wypowiedzenia leasingu,
  • w przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie składnika nieleasingowego dla klasy bazowego składnika aktywów, jako pojedynczy element leasingowy ujęto zarówno elementy leasingowe, jak i elementy nieleasingowe,
  • zdecydowano o stosowaniu wymogów MSSF 16 Leasing do leasingu aktywów niematerialnych, innych niż wynikające z umów licencyjnych objętych zakresem MSR 38 Aktywa niematerialne,
  • zdecydowano o nie stosowaniu MSSF 16 Leasing w odniesieniu do leasingów, których bazowy składnik aktywów ma wartość nieprzekraczającą 20 tysięcy złotych i nie dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

W ocenie Zarządu wprowadzenie następujących zmian do standardów oraz interpretacji nie miało istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Standard/Interpretacja Data wejścia w życie w UE
(okresy roczne rozpoczynające się dnia lub po tej dacie)
Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe 1 stycznia 2019
Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 1 stycznia 2019
Interpretacja KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatku dochodowego 1 stycznia 2019
Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze 1 stycznia 2019
Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017):
MSR 12 Podatek dochodowy 1 stycznia 2019
MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego 1 stycznia 2019
MSSF 3 Połączenia jednostek 1 stycznia 2019
MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 1 stycznia 2019

Wyniki wyszukiwania: