9. Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne za bieżący okres sprawozdawczy oraz okres porównywalny.

Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów     i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby i obsługującą inne rynki.

Grupa stosuje takie same zasady rachunkowości dla wszystkich segmentów operacyjnych. Grupa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych, czyli przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych. Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane w procesie konsolidacji.

Koszty ogólnego zarządu jednostki dominującej po wyeliminowaniu kosztów wynikających z transakcji wewnątrzgrupowych są prezentowane w kosztach nieprzypisanych. Koszty ogólnego zarządu jednostki dominującej ponoszone są na rzecz całej Grupy i nie można ich bezpośrednio przyporządkować do jednego segmentu operacyjnego.

Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego, należności z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów finansowych, z wyjątkiem należności od odbiorców i innych należności finansowych, aktywów z tytułu dodatniej wyceny towarowych pochodnych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, które stanowią aktywa segmentu.

Zobowiązania segmentu nie zawierają podatku odroczonego, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz zobowiązań finansowych, z wyjątkiem zobowiązań wobec dostawców, zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny towarowych pochodnych instrumentów finansowych, które stanowią zobowiązania segmentu.

Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.

Żaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia sprawozdawczych segmentów operacyjnych.

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest EBITDA oraz zysk lub strata na działalności operacyjnej. Przez EBITDA Grupa rozumie EBIT powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe. Przez EBIT Grupa rozumie zysk/(stratę) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem, przychodami i kosztami finansowymi, tj. zysk/(stratę) operacyjną.

Podział sprawozdawczości Grupy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oparty był na segmentach operacyjnych zaprezentowanych w tabeli poniżej. Od dnia 1 stycznia 2019 roku spółka TAURON Dystrybucja Serwis S.A. przypisana jest do segmentu Sprzedaż (poprzednio w segmencie Dystrybucja). Zmiana przypisania wynika ze zmian organizacyjno-restrukturyzacyjnych w spółce skutkujących zmianą profilu działalności. Obecnie spółka zajmuje się głównie dostarczaniem produktów i usług oświetleniowych oraz elektroenergetycznych, w związku z czym profil jej działalności powiązany jest z działalnością prowadzoną przez spółki sprzedażowe Grupy. Dane za okres porównywalny, tj. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały odpowiednio przekształcone.

Segmenty operacyjne Przedmiot działalności Spółki zależne/
Spółki ujmowane metodą
praw własności
Wydobycie

Wydobycie węgla kamiennego TAURON Wydobycie S.A.

Wytwarzanie

 

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, jak również wytwarzanie energii elektrycznej przy współspalaniu biomasy i innej termicznie pozyskiwanej energii. Podstawowe paliwa to węgiel kamienny, biomasa, gaz koksowniczy
i wielkopiecowy.

Produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła

TAURON Wytwarzanie S.A.
TAURON Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
Ciepło Sp. z o.o.
TAURON Serwis Sp. z o.o.
TAMEH HOLDING Sp. z o.o.*
TAMEH POLSKA Sp. z o.o.*
TAMEH Czech s.r.o.*
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.*
 

 

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
Marselwind Sp. z o.o.
TEC1 Sp. z o.o.
TEC2 Sp. z o.o.
TEC3 Sp. z o.o.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Śniatowo sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 sp.k.

Dystrybucja

 

Dystrybucja energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.

Sprzedaż

Handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót prawami do emisji CO2 i świadectwami pochodzenia oraz sprzedaż energii elektrycznej do krajowych odbiorców końcowych lub podmiotów dokonujących dalszej odsprzedaży energii elektrycznej TAURON Polska Energia S.A.
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
TAURON Sprzedaż GZE
Sp. z o.o.
TAURON Czech Energy s.r.o.
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
* Spółki ujmowane metodą praw własności.

Oprócz powyższych głównych segmentów działalności, Grupa TAURON prowadzi również działalność w obszarze wydobycia kamienia, w tym kamienia wapiennego, na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa oraz w obszarze produkcji sorbentów przeznaczonych do instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą oraz do wykorzystania w kotłach fluidalnych (Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.). Jako pozostała działalność Grupy traktowana jest również działalność spółek TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., Finanse Grupa TAURON Sp. z o.o., Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o., Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o. oraz Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania: