Tabela GRI

  • 102-55
Numer GRI Opis
GRI 101 Założenia i podstawy raportowania
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji
GRI 102-42 Proces identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez Interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji również poprzez ich zaraportowanie
GRI 102-45 Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów
102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102-49 Zmiany w raportowaniu (znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące istotnych tematów i granic aspektów)
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102-56 Potwierdzenie wiarygodności
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 102-55 Indeks GRI
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej – w tym liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102-11 Zasada ostrożności
GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji
GRI 102-22 Skład najwyższego organu zarządzającego
GRI 102-23 Najwyższy organ zarządzający
GRI 102-24 Sposób wybierania najwyższych organów zarządczych
GRI 102-26 Rola najwyższego organu zarządzającego w otoczeniu, cel, wartości i strategia
GRI 102-28 Ocena wyników najwyższego organu zarządzającego
GRI 102-32 Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu
GRI 102-25 Konflikt interesów
GRI 201-2 Finansowe implikacje i inne ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatycznymi
GRI 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru
GRI 102-2 Główne marki, produkty i usługi
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-9 Łańcuch dostaw organizacji
GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji w łańcuchu dostaw w raportowanym okresie
GRI 102-12 Inicjatywy zewnętrzne
GRI 102-15 Kluczowy wpływ, ryzyka i szanse
GRI 102-16 Kluczowy wpływ, ryzyka i szanse
GRI 103-1 Uzasadnienie wyboru istotnych aspektów i ich granice
GRI 201-1 Wartość dodana wygenerowana i dystrybuowana
GRI 201-4 Wsparcie ze strony rządu – udział właścicielski państwa
GRI 203-1 Inwestycje w produkty i usługi
GRI 205-1 Operacje chronione przed ryzykiem korupcji
GRI 205-2 Komunikacja i treningi antykorupcyjne
GRI 205-3 Potwierdzone incydenty korupcyjne
GRI 403 Podejście zarządcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-9 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów i płci
GRI 416-1 Liczba zdarzeń wypadkowych
GRI EU18 Odsetek pracowników, wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli szkolenie BHP
GRI 417 Podejście zarządcze w zakresie marketingu i etykietowania
GRI 417-2 Przypadki niezgodności produktów i usług w zakresie informacji i etykietowania
GRI 417-3 Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej
GRI EU 3 Liczba klientów indywidualnych i biznesowych
GRI 418 Podejście zarządcze w zakresie prywatności klienta
GRI 418-1 Istotne skargi dotyczące naruszenia prywatności klientów i utraty danych klienckich
GRI EU-DMA Podejście zarządcze w zakresie badania i rozwój
GRI EU DMA Badania i inwestycje mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju
GRI 405 Podejście zarządcze w zakresie równości i różnorodności
GRI 406-1 Incydenty związane z dyskryminacją i akcje korekcyjne
GRI 206-1 Działania antymonopolowe
GRI 401 Podejście zarządcze w zakresie zatrudnienia
GRI 102-8 Informacja o pracownikach i współpracownikach
GRI 405-1 Skład kadry pracowniczej w podziale na wiek i płeć oraz mniejszości
GRI 401-3 Urlop rodzicielski
GRI 102-41 Układy zbiorowe pracy
GRI 404-1 Liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na pracownika
GRI 404-2 Programy zwiększania kompetencji
GRI 403-1 Liczba pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 302-1 Całkowite zużycie lub produkcja energii ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
GRI EU2 Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii
GRI 305-7 Emisje związków NOx, SOx i innych istotnych związków do powietrza
GRI 303-3 Łączny pobór wody według źródła
GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i miejsca przeznaczenia
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
GRI EU-DMA Podejście zarządcze w zarządzaniu odpadem
GRI 302-3 Energochłonność
GRI EU18 Odsetek pracowników, wykonawców i podwykonawców Grupy Kapitałowej TAURON, którzy przeszli szkolenie BHP
GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych
GRI EU1 Zainstalowana moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca oraz wymogi regulacyjne

 

Wyniki wyszukiwania: