Informacje o raporcie

Podstawowe informacje

Raport zintegrowany Grupy TAURON za 2019 rok został przygotowany zgodnie z:

 • 49b ust. 1 i art. 55 ust. 2b-e Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która implementuje wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku w zakresie ujawniania informacji niefinansowych, wraz z dodatkowymi, późniejszymi wytycznymi, w tym Komunikatem Komisji Europejskiej 2019/C 209/01 z dnia 20.06.2019 z wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem;
 • wytycznymi Global Reporting Index – GRI Standards (poziom podstawowy – core).

Niniejsze Sprawozdanie opiera się na standardzie Global Reporting Index – GRI Standards (poziom podstawowy – core). W Sprawozdaniu zostały zaprezentowane wskaźniki pochodzące z trzech kategorii opisu podstawowego  (Foundation, GRI 101), wskaźniki profilowe (General Disclousers, GRI 102), podejście do zarządzania (Management Approach, GRI 103) oraz wybrane wskaźniki tematyczne (topic-specific Standards), pochodzące z serii ekonomicznej (Economic, GRI 200), środowiskowej (Environmental, GRI 300) i społecznej (Social, GRI 400).

Dane pozafinansowe zostały opracowane na podstawie dialogu z interesariuszami przeprowadzonego według standardu AA1000SES.

Model biznesowy, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności, polityki oraz stosowane procedury zachowania należytej staranności, a także potencjalne ryzyka i system zarządzania nimi, zostały zaprezentowane w niniejszym Raporcie z perspektywy całej Grupy Kapitałowej TAURON i ujęte w sposób skonsolidowany.

Zasięg podmiotowy raportu nie uległ istotnym zmianom w porównaniu z 2018 rokiem. W Raporcie  ujęto te spółki, które odpowiadają za generowanie 98% przychodów Grupy. W rezultacie uwzględniono – podobnie jak w roku ubiegłym – spółki: TAURON Polska Energia, TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis, TAURON Dystrybucja Pomiary, Bioeko Grupa TAURON, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta, Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, Spółka Usług Górniczych, TAURON Serwis, TAURON Ekoserwis i spółki celowe do zarządzania aktywami wiatrowymi, TAURON Czech Energy, TAURON Ubezpieczenia i Wsparcie Grupa TAURON. Taki zestaw spółek, ujętych również w Sprawozdaniu finansowym, jest reprezentatywny dla całości obszarów biznesowych Grupy. Umożliwia to zrozumienie ich funkcjonowania, ale także wpływu wywieranego na otoczenie.

Proces raportowania w Grupie Kapitałowej TAURON odbywa się w cyklu rocznym (ostatni Raport zintegrowany został opublikowany w czerwcu 2019 roku). W 2019 roku nie nastąpiły żadne znaczące zmiany dotyczące struktury, formy własności lub łańcucha wartości, mające wpływ na zmianę modelu biznesowego.

Ze względu na rosnącą wagę danych niefinansowych, po raz pierwszy w historii Grupy TAURON, zostało sporządzone i opublikowane w marcu 2020 roku Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, stanowiące niezależny, samodzielny dokument. Do tej pory Grupa prowadziła tę sprawozdawczość z udziałem Oświadczenia na temat danych niefinansowych, stanowiącego część Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za zakończony rok obrotowy.

Metodyka raportowania

Przygotowanie treści Raportu  przebiegało w następujących etapach:

 • Stworzenie mapy interesariuszy oraz wyznaczenie istotnych aspektów raportowania;
 • Potwierdzenie istotnych kwestii biznesowych i społecznej odpowiedzialności oraz ich wagi, adekwatnych dla Grupy TAURON;
 • Zebranie danych obrazujących realizację polityk w ujęciu modelu biznesowego, Strategii oraz celów społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zasad należytej staranności i zarządzania ryzykiem oraz ich prowadzenia w Grupie Kapitałowej TAURON;
 • Zestawienie Raportu w oparciu o zebrane dane zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 15 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 61), Komunikatem Komisji Europejskiej 2019/C 209/01 z dnia 20.06.2019 z wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem oraz w oparciu o międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Index – GRI Standards (poziom podstawowy – core).

Mapowanie interesariuszy

Mamy świadomość wagi aspektu zrównoważonego zarządzania dla prawidłowego rozwoju biznesu, a podwójne zobowiązanie łączenia praktyk biznesowych z odpowiedzialnością społeczną jest obecne na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy firmą a otoczeniem wymaga poznawania oczekiwań interesariuszy i świadomego kształtowania relacji z nimi. Zarządzanie tymi relacjami jest fundamentalnym elementem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON i tym samym Strategii biznesowej. Podstawą relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem jest z kolei zaufanie, stanowiące niezwykle ważny dla Grupy TAURON kapitał niematerialny.

Każda z grup interesariuszy Grupy ma wobec niej inne oczekiwania i wymagania, a także w odmienny sposób wpływa na jej funkcjonowanie. Również wobec każdej z nich, TAURON od wielu lat prowadzi politykę społecznej odpowiedzialności zarówno na szczeblu całej Grupy, jak i poszczególnych spółek. Wszystkie te działania mają na celu dążenie do budowy tzw. zrównoważonej wartości poprzez łączenie wartości dla akcjonariuszy z wartością dla pozostałych interesariuszy.

Partnerskie, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej TAURON, jako organizacji wywierającej znaczący wpływ na swoje otoczenie, ze względu na skalę swojej działalności, wielkość obrotu, jak i profil oraz mającej tego pełną świadomość i biorącej za to pełną odpowiedzialność. Współpraca z interesariuszami stanowi więc dla Grupy podstawę osiągania sukcesów zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Z tego powodu TAURON partnersko, w pełni transparentnie, buduje relacje z interesariuszami, mając świadomość ich znaczenia dla długoterminowej strategii i zrównoważonego podejścia do biznesu. Podstawę tego procesu stanowi dialog, ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

Wychodząc z powyższego celu w 2019 roku, współpracując z ekspertami z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Rachunkowości i Podatków, został przeprowadzony proces identyfikowania i mapowania interesariuszy Grupy Kapitałowej TAURON. Uznano go za wyjściowy i podstawowy etap budowy funkcjonalności z zakresu zrównoważonego rozwoju. W ramach tego działania wykorzystano metodykę Johnsona & Scholesa.

Pierwszym etapem mapowania stało się wydzielenie interesariuszy. Punktami wyjścia dla tego procesu była po pierwsze obowiązująca mapa interesariuszy, stworzona w Grupie Kapitałowej TAURON w 2017 roku i potwierdzona w roku 2018,  po drugie badanie ankietowe dotyczące wyboru zagadnień pozafinansowych do Raportu Zintegrowanego Grupy TAURON za 2018 rok. Analiza porównawcza obu tych dokumentów pokazała, że dotychczas obowiązująca mapa interesariuszy Grupy Kapitałowej TAURON zdezaktualizowała się i w związku z tym należy wprowadzić zmiany w jej strukturze. Główną przyczyną dla określenia powyższej tezy stały się przede wszystkim różnice rodzajowe pomiędzy grupami interesariuszy występujących w mapie 2017 i 2018 roku, a rodzajami interesariuszy, którzy wzięli udział poprzez swoje odpowiedzi w ankiecie dotyczącej wyboru zagadnień pozafinansowych do Raportu Zintegrowanego Grupy TAURON za 2018 rok. W badaniu tym wzięło bowiem udział 13 rodzajów interesariuszy, odpowiadając na zadane przez Grupę TAURON pytania, podczas gdy w obowiązującej wówczas mapie interesariuszy było tych grup 8.

Wychodząc z udowodnionego w ten sposób rozwoju i zmiany na rynku, chcąc tą zmienność skwantyfikować, przeprowadzono w grudniu 2019 roku po pierwsze analizę benchmarkingową, w której odniesiono obowiązujące zestawienie interesariuszy do map interesariuszy innych grup energetycznych w Polsce (trzy benchmarki) oraz w Unii Europejskiej (trzy benchmarki). Poza powyższymi działaniami, doszło również do analizy aktywności poszczególnych interesariuszy w mediach społecznościowych prowadzonych przez Grupę Kapitałową TAURON. Analizowano w jej ramach, w podziale na grupy, rodzaje interesariuszy odpowiadających na posty publikowane przez Grupę TAURON na swoim profilu w portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram, a także rodzaje interesariuszy wypowiadających się w odpowiedzi na komunikaty opublikowane przez Grupę i jej spółki na swych stronach internetowych. Sprawdzono w ten sposób aktywność poszczególnych grup interesariuszy, tworząc wstępne zestawienie zainteresowania w poszczególnych grupach.

Na tej podstawie wydzielono następujące grupy interesariuszy Grupy Kapitałowej TAURON w 2019 roku:

 • społeczności lokalne,
 • administracja publiczna,
 • inwestorzy, akcjonariusze, analitycy,
 • dostawcy,
 • organizacje branżowe
 • władze lokalne,
 • media,
 • klienci,
 • pracownicy,
 • banki, dostawcy kapitału,

Drugim etapem procesu mapowania interesariuszy, przeprowadzonym zgodnie z metodyką Johnsona&Scholesa, stała się ocena stopnia zainteresowania – zorientowania: interesariuszy na organizację oraz organizacji na interesariuszy, a także stopnia wpływu interesariuszy na organizację oraz organizacji na interesariuszy. Analizowano w ten sposób determinanty wewnętrzne Grupy Kapitałowej TAURON, związane z relacjami z interesariuszami (zainteresowanie organizacji interesariuszami oraz wpływ interesariuszy na organizację i organizacji na interesariuszy) oraz determinanty zewnętrzne, dotyczące tych relacji (poziom i rodzaj zainteresowania interesariuszy Grupą TAURON). Ten pierwszy aspekt analizowano poprzez przeprowadzenie warsztatów z najwyższą i średnią kadrą zarządzającą Grupy TAURON oraz poszczególnych jej spółek. W ich ramach dokonano przydzielenia wartości od -5 (zupełny brak wpływu) do +5 (bardzo wysoki wpływ) dla wpływu poszczególnych grup interesariuszy na Grupę TAURON, a także w zakresie wpływu Grupy TAURON na poszczególne grupy interesariuszy. W ten sam sposób postanowiono zmierzyć zainteresowanie Grupy TAURON poszczególnymi grupami interesariuszy, układając je w skali od -5 (zupełny brak zainteresowania) do +5 (bardzo wysoki poziom zainteresowania). Poziom zainteresowania poszczególnych interesariuszy Grupą Kapitałową TAURON mierzono natomiast poprzez pogłębienie przedstawionej powyżej analizy ich aktywności w mediach społecznościowych prowadzonych przez Grupę TAURON. Zliczono bowiem, w podziale na grupy komunikujących, liczbę i rodzaje (w podziale na pozytywne, neutralne oraz negatywne) komentarzy interesariuszy w stosunku do poszczególnych postów publikowanych na profilach TAURON w portalach Facebook oraz Instagram, a także odpowiedzi (w takim samym ujęciu) interesariuszy w kontekście komunikatów publikowanych na stronach internetowych Grupy oraz poszczególnych jej spółek. W ten sposób, w zależności od stosunku odpowiedzi pozytywnych, neutralnych oraz negatywnych, dokonano w układzie decentylowym przydzielenia poziomu zainteresowania poszczególnych grup interesariuszy w skali od -5 (zupełny brak zainteresowania) do +5 (bardzo wysoki poziom zainteresowania).

Uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie występowania wydzielonych powyżej grup interesariuszy Grupy TAURON. Okazało się bowiem, że nie znaleziono wśród odpowiedzi na posty lub komunikaty Grupy takich interesariuszy, którzy wychodzą poza wydzielone wcześniej grupy.

Przeprowadzenie powyższych działań pozwoliło na sporządzenie ostatecznej mapy interesariuszy Grupy TAURON w 2019 roku. W ten sposób powstała macierz interesariuszy Johnsona & Scholesa, którą przedstawiono poniżej.

Rozwiń Zwiń
 • 103-1

Analiza istotności zagadnień do raportu i dialog z ineresariuszami

Dane pozafinansowe zostały opracowane na podstawie dialogu z interesariuszami przeprowadzonego według standardu AA1000SES.

Perspektywa Grupy TAURON uwzględnia opinie zebrane zarówno od kadry menedżerskiej jak i pracowników Grupy. Nie zostały zatem wyszczególnione odrębne punkty widzenia poszczególnych spółek, gdyż Grupa traktowana jest jako całość. W jej ramach można jednak wydzielić poszczególne obszary (Wydobycie, Wytwarzanie, Ciepło, OZE, Dystrybucja, Obsługa Klienta i Sprzedaż), dla których zostały wybrane i zaraportowane te wskaźniki, które są najistotniejsze z punktu widzenia prowadzonej w ich ramach działalności.

Z kolei perspektywa otoczenia Grupy stanowi wypadkową opinii ekspertów, którzy wzięli udział w panelach dialogowych TAURONA, a także klientów Grupy, przedstawicieli administracji publicznej, regulatora, organizacji branżowych, pozarządowych oraz mediów.

Efektem powyższej pracy było przygotowanie ostatecznego kształtu listy istotnych aspektów raportowania Grupy Kapitałowej TAURON, wraz z określeniem ich znaczenia dla Grupy oraz jej otoczenia.

matryce-101 matryce-101
Zagadnienia wybrane podczas analizy istotności OBSZAR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego – efektywne zapewnianie dostępu do energii elektrycznej i ciepła RYNEK
Inwestycje na rzecz zwiększenia dostępu klientów do dostaw energii (inwestycje w nowe moce wytwórcze, modernizacja posiadanych aktywów i rozbudowa portfolio mocy wytwórczych w oparciu o OZE) RYNEK
Przejrzystość oferty i odpowiedzialny proces sprzedaży (dostęp do informacji na temat produktów i usług, zrozumiały język sprzedaży, czytelny rachunek/faktura, bezpieczeństwo danych klientów) RYNEK
Odpowiedzialna i etyczna współpraca z dostawcami Grupy TAURON (dostawcami surowców, partnerami biznesowymi, zleceniobiorcami itd.) RYNEK
Dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb klientów i rozwiązania dla grup wrażliwych (np.: specjalne rozwiązania dla mniej zamożnych konsumentów, osób starszych, samotnie wychowujących dzieci itd.) RYNEK
Inwestycje na rzecz zwiększenia udziału wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych oraz wspierające zrównoważony rozwój ŚRODOWISKO
Minimalizacja negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne (poprzez podejmowane inwestycje, rozwiązania oszczędzania energii, wody, ograniczenie emisji, zagospodarowanie odpadów itd.) ŚRODOWISKO
Inicjatywy badawczo-rozwojowe i innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony środowiska i oszczędzania energii ŚRODOWISKO
Efektywne zarządzanie zużyciem surowców wykorzystywanych w procesie produkcji ŚRODOWISKO
Warunki zatrudnienia i przyjazne miejsce pracy (przejrzysty system wynagrodzeń, jasne kryteria awansu, brak dyskryminacji, zagadnienia BGP) MIEJSCE PRACY
Komunikacja wewnętrzna z pracownikami MIEJSCE PRACY
Zarządzanie kwestiami odejść pracowników i restrukturyzacji (np. programy aktywizacji zawodowej osób, u których doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy) MIEJSCE PRACY
Edukacja i rozwój pracowników na różnych szczeblach organizacji MIEJSCE PRACY
Wspieranie i rozwiązywanie problemów społecznych (np. problemów w dostępie do energii grup społecznych w trudnej sytuacji – osób biednych, starszych, edukacja społeczeństwa itd.) SPOŁECZEŃSTWO
Działania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury SPOŁECZEŃSTWO
Wspieranie przez Grupę TAURON lokalnych społeczności, w których działa (wsparcie lokalnych organizacji, realizacja programów społecznych, organizacja wydarzeń w regionach itd.) SPOŁECZEŃSTWO

W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii, wątpliwości co do zawartości raportu zachęcamy do kontaktu z Zespołem Komunikacji TAURON Polska Energia:

Urszula Jarczyk-Wójtowicz  

tel. 516 114 285

e-mail: urszula.jarczyk-wojtowicz@tauron.pl

Zapewniamy, że przeanalizujemy każdą Państwa opinię.

Wyniki wyszukiwania: