Wprowadzenie

Zakładamy, że rozwój rynku i oferty firm energetycznych będzie miał charakter ewolucyjny, a produkty i usługi sprzedawane wraz energią elektryczną staną się powszechne i częściej wybierane przez klientów.

Wraz ze wzrostem świadomości rosną oczekiwania naszych klientów. Kluczowym wyzwaniem dla firm energetycznych pozostanie dopasowywanie oferty do potrzeb odbiorców i wzrost jakości świadczonych usług, przy jednoczesnej dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i spełnienie zaostrzających się wymogów środowiskowych.

Zakładamy, że najistotniejszy wpływ na działalność Grupy TAURON wywierać będą, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, następujące czynniki:

 1. Sytuacja makroekonomiczna, szczególnie w Polsce, jak również sytuacja ekonomiczna obszaru, na którym TAURON prowadzi działalność oraz na poziomie UE i gospodarki globalnej, w tym zmiany stóp procentowych, kursów walutowych itp., mające wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań wykazywanych przez Spółkę w sprawozdaniu z sytuacji finansowej;
 2. Otoczenie polityczne, szczególnie w Polsce oraz UE, w tym stanowiska i decyzje instytucji i urzędów administracji państwowej, np.: UOKiK, URE oraz Komisji Europejskiej;
 3. Zmiany regulacji dotyczących sektora energetycznego, a także zmiany w otoczeniu prawnym, w tym: prawa podatkowego, handlowego, ochrony środowiska;
 4. Zmiana polityk instytucji finansowych w zakresie finansowania energetyki opartej na węglu;
 5. Wprowadzenie mechanizmu wynagradzania zdolności wytwórczych (tzw. rynek mocy), w szczególności wpływ wyników aukcji głównych na dostawy energii elektrycznej na lata 2021-2024 oraz decyzje dotyczące wygaszania mechanizmów operacyjnej rezerwy mocy i interwencyjnej rezerwy zimnej;
 6. System wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w dedykowanych źródłach (kolorowe certyfikaty), skutkujący z jednej strony kosztami umorzenia certyfikatów u sprzedawców energii elektrycznej odbiorcom końcowym, z drugiej strony przychodami ze sprzedaży certyfikatów u wytwórców energii;
 7. Nowy system wsparcia OZE, tzw. aukcje OZE;
 8. Sytuacja w sektorze elektroenergetycznym, w tym aktywność i działania konkurencji na rynku energetycznym;
 9. Liczba i cena uprawnień do emisji CO2;
 10. Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym;
 11. Poziom taryfy dotyczącej sprzedaży energii dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) na 2020 r. zatwierdzany przez Prezesa URE;
 12. Ceny surowców energetycznych w Polsce i na świecie;
 13. Wymagania w zakresie ochrony środowiska będące konsekwencją zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tzw. uchwał antysmogowych;
 14. Planowane zmiany regulacji dotyczących ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw m.in. wymagań jakościowych dla paliw stałych;
 15. Postęp naukowo-techniczny;
 16. Zapotrzebowanie na energię elektryczną i pozostałe produkty rynku energetycznego, z uwzględnieniem zmian wynikających z sezonowości i warunków pogodowych.

Wyniki wyszukiwania: