Perspektywa krótkoterminowa

Rok 2020 według analityków Banku Światowego będzie okresem spowolnienia gospodarczego w światowej gospodarce.

Głównymi czynnikami ryzyka dla światowej gospodarki są spowolnienie chińskiej gospodarki, osłabienie wolumenu światowego handlu, niepewności na rynkach finansowych, spadek skłonności do ryzyka oraz napięcia geopolityczne, które obejmują napięcia pomiędzy Chinami a USA, Brexit oraz konflikt pomiędzy Iranem a USA. Czynnikiem determinującym globalny PKB jest także spowolnienie wzrostu gospodarczego krajów strefy euro, z 1,1% PKB w 2019 r. do poziomu 1% w 2020 r.

Według prognoz NBP, w latach 2020-2021 dynamika krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać. Prognoza zakłada spadek wzrostu gospodarczego w Polsce do poziomu 3,2% w 2020 i 3,1% w 2021 r. W 2020 r. prognozuje się wzrost inflacji do poziomu 3,7%, a w kolejnym roku spadek inflacji do ok. 2,7%. W 2020 r. prognozowany jest wzrost stopy bezrobocia do poziomu 3,1%, z tendencją wzrostową w kolejnych latach.

W sektorze energetycznym oczekuje się utrzymania niskiego poziomu zapotrzebowania na węgiel kamienny. W ciągu 2-3 lat zapotrzebowanie może spaść nawet o ok. 9 mln ton ze względu na rosnącą produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Na poziom zapotrzebowania na paliwo węglowe ma także wpływ spadek zapotrzebowania na energię elektryczną oraz spadek produkcji energii elektrycznej w kraju i rosnący import energii. Rosnące koszty wytwarzania energii – wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 i rosnąca konkurencyjność źródeł odnawialnych przyczynią się do obniżenia efektywności ekonomicznej w segmencie wytwarzania konwencjonalnego.

W Obszarze Sprzedaży zakłada się dalszy wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i zmianę podejścia klienta do sposobu konsumpcji energii elektrycznej, co wiąże się ze spadkiem zapotrzebowania na energię i wzrostem liczby prosumentów na rynku. Spodziewana jest presja na marżę w Segmencie sprzedaży w związku z kształtowaniem się cen na rynku.

W obszarze regulacyjnym prowadzone będą dalsze prace nad kluczowymi dokumentami kierunkowymi dla sektora, w tym dalsze prace nad dokumentem i przyjęcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., a także regulacji w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, przyjęcie kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej UE w 2050 r. oraz przyjęcie na poziomie UE rozporządzenia w sprawie utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wpływ na sektor będzie miała także zmiana polityk instytucji finansowych w zakresie finansowania energetyki opartej na węglu.

Jednym z kluczowych wyzwań dla grup energetycznych w najbliższych kilkunastu miesiącach będzie dostosowanie aktywów wytwórczych do wymagań środowiskowych wynikających z opublikowanych konkluzji BAT, które mają obowiązywać od sierpnia 2021 r. oraz zaostrzającej się polityki klimatycznej UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na branżę energetyczną pośrednio wpłyną również polityki instytucji finansowych, które ograniczając finansowanie dla technologii opartych o paliwa kopalne zmieniają kierunki inwestowania.

W perspektywie do 2025 r., zakłada się, że największa dynamika wzrostu będzie obserwowana w zakresie źródeł odnawialnych. Będzie to wynikiem z jednej strony wzrostu cen na hurtowym rynku energii, związanym z obciążeniami  kosztami uprawnień do emisji CO2, z drugiej strony z dużym wsparciem dla rozwoju OZE i konkurencyjnością kosztową technologii. Nastąpi wzrost mocy zainstalowanych w technologii wiatrowej – łączna moc nowych instalacji planowanych do budowy to ok. 1000 MW, jako wynik aukcji OZE z 2018 roku i ok. 2200 MW, jako wynik aukcji OZE z 2019 roku. Impulsem do dalszego rozwoju energetyki wiatrowej może być ewentualna nowelizacja ustawy odległościowej, co może zwiększyć podaż projektów w kolejnych latach oraz realizacja projektów off shore.

Niestety na wskazaną powyżej, dość przewidywalną w krótkiej perspektywie sytuację, może mieć niekorzystny wpływ aktualna sytuacja polityczno – gospodarcza związana z pandemią SARS-COV–2. Biorąc pod uwagę liczne wyzwania, z którymi mierzą się aktualnie nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale całego świata, nie jest możliwe określenie skutków społeczno – gospodarczych pandemii w najbliższych miesiącach i latach. W zależności jak długo potrwa i tym samym jakie skutki gospodarcze wywoła pandemia koronawirusa założenia krótkoterminowe dla branży energetycznej mogą wymagać weryfikacji. Gospodarki państw są zależne od dostaw energii, a firmy branży energetycznej pokrywają bieżący popyt. Już na etapie opracowania niniejszego raportu (marzec 2020) można było zauważyć skokowy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną wywołany pandemią koronawirusa. Taka sytuacja najbardziej uderzy w aktywa konwencjonalne, gdyż zmniejszone zapotrzebowanie pokrywane będzie ze źródeł odnawialnych pomimo znacznego (ok.40%) spadku cen uprawnień do emisji CO2.

Więcej na temat w zakładce Strategia/Warunki otoczenia wyznaczające wybór strategii w ujęciu długo, średnio i krótkookresowym.

Wyniki wyszukiwania: