Założenia dotyczące środowiska naturalnego i klimatu

Próba przeciwdziałania zmianom klimatu jest istotnym elementem międzynarodowej dyskusji o życiu na ziemi obecnych i przyszłym pokoleń.

Złożoność tematu powoduje konieczność zaangażowania wszystkich stron tego dialogu – zarówno na szczeblu władz, organizacji międzynarodowych i samorządowych, jak i przedstawicieli biznesu. Według naukowców średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła już o ponad 1⁰C powyżej wartości z epoki przedprzemysłowej. W 2015 roku w „Porozumieniu paryskim” kraje uzgodniły kierunkowy cel ograniczenia wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny. Prognozuje się, że przy obecnych trendach, już w 2030 roku osiągnięty zostanie poziom wzrostu o 1,5⁰C. Taki scenariusz spowoduje nieodwracalne zmiany klimatyczne, co bezpośrednio wpłynie na gospodarki, społeczeństwa i środowisko naturalne. Globalne ocieplenie wpłynie na wzrost ilości, częstotliwości oraz intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak fale upałów, susze, powodzie, silne huragany.

Aktualnie rozważamy i analizujemy dwa scenariusze założeń dotyczących klimatu i środowiska

  • scenariusz zakładający ocieplenie na poziomie najwyżej 2⁰C
  • scenariusz zakładający ocieplenie o ponad 2⁰C.

scenariusz zakładający
ocieplenie na poziomie najwyżej 2⁰C

scenariusz zakładający
ocieplenie o ponad 2⁰C.

Zakładamy, że dla obu scenariuszy będą zachodzić podobne zjawiska, ale z różną dynamiką i intensywnością. Przy scenariuszu zakładającym ocieplenie na poziomie najwyżej 2⁰C zmiany w otoczeniu zewnętrznym będą przebiegać raczej ewolucyjnie, będąc efektem rosnącej świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców, a także coraz większej dostępności nowych technologii. Jeżeli działaniami ewolucyjnymi nie uda się powstrzymać wzrostu temperatury i prognozy stanowczo wskazywać będą, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia wzrostu średniej temperatury o ponad 2°C powyżej wartości z epoki przedprzemysłowej, zmiany w otoczeniu zewnętrznym, w szczególności w obszarze regulacji, organizacji systemu energetycznego i modelu wytwarzania energii oraz społeczeństwa i zachowań klientów, będą bardzo głębokie i dynamiczne. Nieekonomiczne dziś rozwiązania technologiczne magazynowania energii, w przypadku znaczącego wzrostu kosztów produkcji energii i obostrzeń środowiskowych wprowadzanych przez nowe regulacje, mogą doprowadzić do ich ekonomicznej opłacalności.

Zmiany klimatu pociągną za sobą zmiany w postawach i zachowaniach społeczeństwa i klientów, zmiany regulacyjne wpływające na systemy energetyczne  oraz zmiany modelu wytwarzania energii.

Narastające ekstremalne zjawiska pogodowe i ograniczenia w dostępie do wody powodują wzrost świadomości klimatycznej coraz większej części społeczeństwa. W trosce o środowisko naturalne (smog, odpady ochrona różnorodności biologicznej itd.) narastać będzie presja społeczeństwa i organizacji na prowadzenie działań ograniczających wpływ człowieka na klimat, w tym również poprzez eliminowanie wykorzystywania paliw kopalnych do produkcji energii.

Presja społeczna i regulacje unijne spowodują wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych dla energetyki konwencjonalnej oraz wzrost źródeł OZE w miksach wytwórczych krajów. Wzrastająca ilość niesterowalnych źródeł OZE, a także zwiększająca się ilość instalacji prosumenckich wpłynie na system energetyczny w perspektywie technicznej i handlowej. Wzrost efektywności energetycznej klientów i wzrastająca produkcja z instalacji prosumenckich spowodują spadek zapotrzebowania w źródłach systemowych.

Kwestie klimatyczne mają charakter globalny, natomiast kwestie środowiskowe bardziej koncentrują się na danym obszarze. W zakresie środowiska główne działania będą ukierunkowane na ograniczaniu poziomu zanieczyszczenia powietrza gazami i pyłami, ograniczaniu poziomu zanieczyszczenia gleby, ograniczaniu skutków spowodowanych ściekami, odpadami biogennymi, komunalnymi i paliwami w wodach.

Ograniczenie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne będzie realizowane poprzez, m.in.: wzrost istotności gospodarki o obiegu zamkniętym i minimalizację wytwarzania odpadów, poprawę efektywności energetycznej i tym samym zmniejszenie jednostkowego zużycia energii, poszanowanie zasobów naturalnych poprzez ich racjonalne wykorzystanie, zwiększenie roli źródeł odnawialnych w zużyciu energii.

Wyniki wyszukiwania: