Kalendarium

Poniższy rysunek przedstawia kalendarium prezentujące wybrane wydarzenia związane z działalnością Grupy TAURON, które miały miejsce w 2019 r.

 • 102-12

STYCZEŃ - LUTY

 • Podpisanie umowy z Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. na udział w projekcie akceleracyjnym pn. KPT ScaleUp, w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 realizowanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

MARZEC - KWIECIEŃ

 • Zakończenie projektu pn. Wdrożenie regulacji RODO w Grupie TAURON.
 • Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy TAURON za 2018 r.
 • Przyjęcie Założeń i kierunków działania IT w latach 2019-2021.
 • Przyjęcie Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON.
 • Uruchomienie projektu pn. Wdrożenie wymagań ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w Grupie TAURON.

MAJ - CZERWIEC

 • Odbycie Zwyczajnego WZ TAURON.
 • Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
 • Aktualizacja Portfela Inwestycyjnego Grupy TAURON na lata 2018-2021.
 • Przyjęcie Polityki Zarządzania Procesowego w Grupie TAURON.
 • Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy TAURON za I kwartał 2019 r.
 • Przyjęcie Aktualizacji kierunków strategicznych w Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025.
 • Uruchomienie projektu mającego na celu rynkową weryfikację możliwości sprzedaży posiadanych przez TAURON udziałów w TAURON Ciepło i ewentualną kontynuację procesu sprzedaży.
 • Uruchomienie projektu mającego na celu analizę oraz wyznaczenie optymalnego scenariusza i warunków, a następnie weryfikację rynkową możliwości sprzedaży części aktywów wydobywczych TAURON Wydobycie i ewentualną kontynuację procesu sprzedaży.
 • Uruchomienie Programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Grupie TAURON.
 • Przystąpienie TAURON do Związku Pracodawców Grupy TAURON mającego na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Pracodawców Grupy TAURON.

LIPIEC - SIERPIEŃ

 • Uruchomienie Programu Zarządzania Energetyką Domową oraz projektów wchodzących w skład Programu w zakresie rozwoju nowych produktów i usług w obszarze Klient.
 • Rozpoczęcie drążenia 870 m szybu głębinowego na budowie Szybu „Grzegorz”.
 • Uruchomienie projektu pn. Opracowanie kompleksowej metodyki oceny Systemu Kontroli Wewnętrznej.
 • Rozpoczęcie gorącego rozruchu bloku 910 MW w Jaworznie poprzez pierwsze odpalenie palników kotła olejem lekkim.
 • Publikacja multimedialnego Raportu Zintegrowanego za 2018 r.
 • Zakończenie Programu Jedna Dystrybucja.
 • Zakończenie projektu pn. Reorganizacja obszaru Ubocznych Produktów Spalania oraz Ubocznych Produktów Wydobycia w Grupie TAURON.
 • Przyjęcie Polityki Własności Intelektualnej Grupy TAURON oraz Regulaminu Zarządzania Własnością Intelektualną w Grupie TAURON.

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK

 • Przyjęcie Założeń do planowania w Grupie TAURON na lata 2020-2029 z perspektywą do roku 2040.
 • Zakup 5 farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus.
 • Przystąpienie TAURON do Związku Pracodawców Energetyki Polskiej.
 • Uruchomienie pierwszej w Polsce cyfrowej stacji elektroenergetycznej Oborniki Śląskie przez TAURON Dystrybucja.
 • Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2019 r.
 • Podpisanie przez TAURON Dystrybucja oraz Ministerstwo Energii (od dnia 15 listopada 2019 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych) porozumienia dotyczącego współpracy sektora energetycznego na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa kraju.
 • Udział TAURONA w rządowym programie GovTech, którego celem jest utworzenie alternatywy dla klasycznego postępowania przetargowego przy pozyskiwaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora publicznego i firm.
 • Przyznanie TAURONOWI w konkursie The Best Annual Report 2018, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków, nagrody specjalnej The Best of The Best za Raport roczny za 2018, pierwszej nagrody za multimedialny Raport Zintegrowany 2018 oraz wyróżnienia za najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.
 • Ukończenie prac nad nowoczesną konstrukcją wieży szybowej Szybu „Janina VI” w ZG Janina.

LISTOPAD - GRUDZEŃ

 • Uruchomienie unikalnej w sektorze górniczym, nowoczesnej infrastruktury związanej z zagospodarowaniem wody z głębin kopalni w ZG Sobieski.
 • Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy TAURON za III kwartał 2019 r.
 • Przyjęcie Polityki Klimatycznej dla Grupy TAURON.
 • Odbycie Nadzwyczajnego WZ TAURON.
 • Udział w aukcji głównej rynku mocy na rok 2024.
 • Pierwsza synchronizacja z Krajową Siecią Elektroenergetyczną bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Wyniki wyszukiwania: