Kluczowedane finansowe

  • 201-1

W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r. Grupa TAURON wypracowała przychody o 8% wyższe w porównaniu do wartości uzyskanych w 2018 r., co jest wypadkową następujących czynników:

  1. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (o 12%) – głównie jako efekt 10% wzrostu średniej ceny oraz 1% spadku wolumenu sprzedanej przez Grupę TAURON energii elektrycznej,
  2. wyższe przychody ze sprzedaży gazu (o 28%), z uwagi na wzrost cen sprzedaży gazu o 6% oraz wzrost wolumenu o 21%,
  3. niższe przychody ze sprzedaży ciepła (o 1%) – niższy wolumen sprzedaży ciepła i usług przesyłowych, ze względu na wyższe temperatury otoczenia w porównaniu z 2018 r.,
  4. wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i handlowych (o 5%), głównie z uwagi na wzrost stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych w następstwie wprowadzenia do stosowania MSSF 15 Przychody z umów z klientami i wyłączenie z przychodów opłaty przejściowej w 2018 r.,
  5. niższe przychody ze sprzedaży węgla (o 38%) jako efekt spadku wolumenu sprzedaży węgla o 36%, przy spadku ceny sprzedaży węgla o 3% głównie z uwagi na zwiększenie udziału tańszych miałów w ogólnej sprzedaży węgla.

Ponadto w 2019 r. Grupa TAURON otrzymała rekompensaty z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej – „ustawa prądowa” w wysokości 952,7 mln zł.

Struktura przychodów ze sprzedaży (poza rekompensatą) Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2017-20191

EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2012-2019

Poniższa tabela przedstawia wyniki EBITDA Grupy TAURON w podziale na poszczególne segmenty działalności za lata 2019-2017. Dane dla poszczególnych segmentów nie obejmują wyłączeń konsolidacyjnych.

Wyniki EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON w podziale na Segmenty działalności w latach 2017-2019
EBITDA (tys. zł) 2017 2018 2019 Dynamika
(2019/2018)
Zmiana
(2019-2018)
Wydobycie 43 913 -90 262 -499 865 -409 603
Wytwarzanie 537 024 731 372 984 239 135% 252 867
Dystrybucja 2 282 685 2 465 537 2 605 808 106% 140 271
Sprzedaż 841 222 372 471 428 577 115% 56 106
Pozostała działalność 118 043 135 032 136 186 101% 1 154
Pozycje nieprzypisane (78 297) (122 066) -55 578 66 488
EBITDA Razem 3 617 641 3 492 084 3 599 367 103% 107 283

Struktura EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2017-2019

Największy udział w EBITDA Grupy TAURON mają Segmenty Dystrybucja, Wytwarzanie oraz Sprzedaż.

Zmiana EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2017-2019

Wyniki wyszukiwania: