Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

  • 201-1
Nota Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 11 19 558 292 18 121 748
Rekompensaty 12 952 650
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług, w tym: 13 (19 264 536) (16 437 147)
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 13.3 (1 275 480) (815 410)
Zysk brutto ze sprzedaży 1 246 406 1 684 601
Koszty sprzedaży 13 (499 171) (477 794)
Koszty ogólnego zarządu 13 (658 664) (631 487)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 14 158 936 160 519
Udział w zyskach (stratach) wspólnych przedsięwzięć 24 47 947 54 890
Zysk operacyjny 295 454 790 729
Koszty odsetkowe od zadłużenia 15 (250 800) (147 372)
Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe 15 (60 022) (138 710)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 368) 504 647
Podatek dochodowy 17.1 3 685 (297 602)
Zysk (strata) netto (11 683) 207 045
Wycena instrumentów zabezpieczających 33.5 15 179 (24 297)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 505 7 240
Podatek dochodowy 17.1 (2 884) 4 617
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 12 800 (12 440)
Zyski/(straty) aktuarialne 36.1 (140 320) (14 830)
Podatek dochodowy 17.1 26 654 2 819
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć 24 (987) (71)
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy (114 653) (12 082)
Pozostałe całkowite dochody netto (101 853) (24 522)
Łączne całkowite dochody (113 536) 182 523
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej (10 908) 204 880
Udziałom niekontrolującym (775) 2 165
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej (112 530) 180 398
Udziałom niekontrolującym (1 006) 2 125
Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych) 18 (0,01) 0,12

Wyniki wyszukiwania: