Skonsolidowane sprawozdaniez przepływów pieniężnych

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
(dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 368) 504 647
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć (47 947) (54 890)
Amortyzacja 1 991 733 1 838 941
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych 1 310 000 862 209
Różnice kursowe (35 614) 78 542
Odsetki i prowizje 250 571 145 136
Zysk na okazyjnym nabyciu farm wiatrowych (119 515)
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem 49 052 24 065
Zmiana stanu kapitału obrotowego 46.1 (923 601) (783 845)
Podatek dochodowy zapłacony 46.1 (423 736) (392 184)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 035 575 2 222 621
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 46.2 (4 035 132) (3 741 566)
Przekazanie środków pieniężnych w ramach transakcji nabycia farm wiatrowych (po potrąceniu nabytych środków pieniężnych) 46.2 (543 079)
Udzielenie pożyczek 46.2 (23 225) (52 110)
Nabycie aktywów finansowych (17 455) (29 965)
Razem płatności (4 618 891) (3 823 641)
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 28 696 29 000
Spłata udzielonych pożyczek 15 600 301 225
Dywidendy otrzymane 36 442 23 608
Wykup jednostek uczestnictwa 77 742
Pozostałe wpływy 3 415 4 664
Razem wpływy 84 153 436 239
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 534 738) (3 387 402)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych 46.3 (2 420 000)
Spłata pożyczek/kredytów 46.3 (867 360) (168 874)
Odsetki zapłacone 46.3 (212 556) (160 170)
Spłata zobowiązań leasingowych 46.3 (75 047) (23 521)
Zwrócone dotacje (10 000)
Pozostałe płatności (20 914) (18 687)
Razem płatności (3 595 877) (381 252)
Emisja dłużnych papierów wartościowych 46.3 500 000 1 350 000
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów 46.3 5 150 000 293
Wpływy od udziałowców niekontrolujących 46.3 780 000 100 000
Otrzymane dotacje 60 669 102 359
Razem wpływy 6 490 669 1 552 652
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 894 792 1 171 400
Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych
i ich ekwiwalentów
395 629 6 619
Różnice kursowe netto (256) (422)
Środki pieniężne na początek okresu 32 807 972 801 353
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 32 1 203 601 807 972
o ograniczonej możliwości dysponowania 32 729 450 231 987

Wyniki wyszukiwania: