Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Stan na
1 stycznia 2018
(dane przekształcone)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 19 31 099 071 29 406 667 28 276 071
Prawa do użytkowania aktywów 20 1 773 498
Wartość firmy 21 26 183 26 183 40 156
Świadectwa energii i prawa do emisji CO2 do umorzenia 22.1 468 197 661 603 303 130
Pozostałe aktywa niematerialne 23 478 261 1 287 703 1 254 077
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 24 559 144 543 913 499 204
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 25 238 035 217 402 240 767
Pozostałe aktywa finansowe 26 235 522 254 677 238 354
Pozostałe aktywa niefinansowe 27.1 152 288 168 051 202 785
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17.3 22 088 30 105 46 122
35 052 287 32 596 304 31 100 666
Aktywa obrotowe
Świadectwa energii i prawa do emisji CO2 do umorzenia 22.2 1 285 193 201 663 652 260
Zapasy 28 684 152 509 801 295 463
Należności od odbiorców 29 2 290 746 2 229 363 2 032 813
Należności z tytułu podatku dochodowego 30 255 702 14 497 2 128
Należności z tytułu pozostałych podatków i opłat 31 384 714 209 746 241 998
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 25 4 999 5 329 665
Pozostałe aktywa finansowe 26 599 035 443 033 219 933
Pozostałe aktywa niefinansowe 27.2 100 275 55 629 34 931
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 1 237 952 823 724 909 249
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 22 710 13 712 15 910
6 865 478 4 501 173 4 734 350
SUMA AKTYWÓW 41 917 765 37 097 477 35 835 016
Nota Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Stan na
1 stycznia 2018
(dane przekształcone)
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitał podstawowy 33.1 8 762 747 8 762 747 8 762 747
Kapitał zapasowy 33.3 6 801 584 8 511 437 7 657 086
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 33.5 15 666 3 371 23 051
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 14 521 14 016 6 776
Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty) 33.4 2 597 708 1 004 253 1 586 786
18 192 226 18 295 824 18 036 446
Udziały niekontrolujące 33.6 900 434 132 657 31 367
Kapitał własny ogółem 19 092 660 18 428 481 18 067 813
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 35 11 830 183 8 488 210 9 501 414
Rezerwy na świadczenia pracownicze 36 1 313 480 1 114 191 1 380 650
Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe 37 663 130 396 513 351 138
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 40 460 003 440 309 541 318
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17.3 605 285 823 754 871 865
Pozostałe zobowiązania finansowe 44 79 417 107 770 91 879
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 11 776 11 507 1 588
14 963 274 11 382 254 12 739 852
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 35 2 484 093 2 475 167 351 382
Zobowiązania wobec dostawców 41 847 226 1 127 738 1 042 427
Zobowiązania inwestycyjne 42 757 943 794 917 797 304
Rezerwy na świadczenia pracownicze 36 118 418 117 287 134 273
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji CO2 38 495 472 948 946
Pozostałe rezerwy 39 563 753 559 365 353 271
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 40 185 544 200 097 296 576
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3 853 426 38 446
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i opłat 43 589 001 405 654 411 714
Pozostałe zobowiązania finansowe 44 560 455 773 571 342 162
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 45 364 376 337 048 310 850
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 8 936
7 861 831 7 286 742 5 027 351
Zobowiązania razem 22 825 105 18 668 996 17 767 203
SUMA PASYWÓW 41 917 765 37 097 477 35 835 016

Wyniki wyszukiwania: