Skonsolidowane sprawozdanieze zmian w kapitale własnym

Nota Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały
niekontrolujące
Razem
kapitał własny
Kapitał
podstawowy
Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe
z
przeliczenia jednostki zagranicznej
Zyski zatrzymane/
(Niepokryte straty)
Razem
Stan na 31 grudnia 2017 roku 8 762 747 7 657 086 23 051 6 776 1 586 786 18 036 446 31 367 18 067 813
Wpływ zastosowania MSSF 9 (100 422) (100 422) (14) (100 436)
Wpływ zastosowania MSSF 15 179 426 179 426 411 179 837
Stan na 1 stycznia 2018 roku 8 762 747 7 657 086 23 051 6 776 1 665 790 18 115 450 31 764 18 147 214
Dywidenda 33.6 (879) (879)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 33.6 (24) (24) 99 647 99 623
Podział zysków lat ubiegłych 854 351 (854 351)
Transakcje z właścicielami 854 351 (854 375) (24) 98 768 98 744
Zysk netto 204 880 204 880 2 165 207 045
Pozostałe całkowite dochody (19 680) 7 240 (12 042) (24 482) (40) (24 522)
Łączne całkowite dochody (19 680) 7 240 192 838 180 398 2 125 182 523
Stan na 31 grudnia 2018 roku 8 762 747 8 511 437 3 371 14 016 1 004 253 18 295 824 132 657 18 428 481
Dywidenda 33.6 (1 932) (1 932)
Objęcie udziałów przez udziałowców niekontrolujących 33.6 8 843 8 843 771 157 780 000
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 33.6 89 89 (442) (353)
Pokrycie straty z lat ubiegłych 33.3 (1 709 853) 1 709 853
Transakcje z właścicielami (1 709 853) 1 718 785 8 932 768 783 777 715
Strata netto (10 908) (10 908) (775) (11 683)
Pozostałe całkowite dochody 12 295 505 (114 422) (101 622) (231) (101 853)
Łączne całkowite dochody 12 295 505 (125 330) (112 530) (1 006) (113 536)
Stan na 31 grudnia 2019 roku 8 762 747 6 801 584 15 666 14 521 2 597 708 18 192 226 900 434 19 092 660

Wyniki wyszukiwania: