Wyniki w poszczególnychkategoriach produktów

Podstawowymi produktami Grupy TAURON są energia elektryczna i ciepło oraz węgiel kamienny.

Dodatkowo TAURON zajmuje się obrotem towarami: energią elektryczną i produktami rynku energetycznego oraz węglem i gazem, jak również świadczy usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, w tym odbiorcom końcowym, dystrybucji i przesyłu ciepła oraz inne usługi powiązane z prowadzoną działalnością.

Lp. Wolumeny produkcji i sprzedaży j.m. 2019 2018 2017 Dynamika (2019/2018)
1. Produkcja węgla handlowego mln Mg 3,78 5,01 6,45 75%
2. Sprzedaż węgla przez Segment Wydobycie mln Mg 3,8 4,87 6,77 78%
3. Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto), w tym: TWh 13,88 16,21 18,41 86%
4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym: TWh 1,38 0,97 1,3 142%
Produkcja z biomasy TWh 0,34 0,25 0,29 136%
Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych TWh 1,04 0,72 1,01 144%
5. Wytwarzanie ciepła PJ 10,85 11,29 12,2 96%
6. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła TWh 13,16 15,68 19,61 84%
przez Segment Wytwarzanie PJ 14,55 15,23 16,38 96%
7. Dystrybucja energii elektrycznej TWh 51,73 51,97 51,37 100%
8. Sprzedaż energii elektrycznej przez Segmenty Sprzedaż i Wytwarzanie TWh 33,73 34,52 34,94 98%
9. Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 651 5 598 5       533 101%

Sprzedaż węgla

W Grupie TAURON sprzedaż węgla prowadzona jest przez TAURON w zakresie zaopatrzenia spółek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON oraz przez TAURON Wydobycie w zakresie sprzedaży na rynek krajowy oraz do TAURON.

TAURON, mając na celu realizację zadań w zakresie obrotu paliwami (węglem), w 2019 r. kontynuował sprzedaż paliw wyłącznie dla spółek Grupy, tj.: TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło i Nowe Jaworzno Grupa TAURON, w oparciu o zakup paliw z rynku oraz od spółki TAURON Wydobycie.

TAURON Wydobycie sprzedaje węgiel z własnego wydobycia i produkcji, który jest oferowany do sprzedaży na rynku w sortymentach grubych, średnich oraz miałach energetycznych, a także metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Brzeszcze.

W zależności od sortymentu węgiel posiada następujące parametry handlowe:

  • kaloryczność od 19 MJ/kg do 30 MJ/kg,
  • zawartość popiołu od 6,5% do 31,5%,
  • zawartość siarki od 0,2% do 1,2%.

TAURON Wydobycie prowadzi sprzedaż węgla w dwóch kierunkach:

  1. sprzedaż miałów węglowych i mułów węglowych na potrzeby elektrowni i elektrociepłowni, w większości z Grupy TAURON (poprzez Spółkę),
  2. sprzedaż sortymentów grubych, średnich oraz niewielkiej ilości miałów za pośrednictwem zorganizowanej w całym kraju sieci handlowej, głównie na rynek krajowy.

Sprzedaż węgla z TAURON Wydobycie realizowana jest głównie w południowej i centralnej Polsce, w szczególności w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i dolnośląskim, zarówno do przedsiębiorstw jak i odbiorców indywidualnych.

W 2019 r. sprzedaż węgla kamiennego przez TAURON Wydobycie wyniosła ok. 3,8 mln Mg, w tym 3,0 mln Mg (ok. 80%) do TAURON na potrzeby spółek Segmentu Wytwarzanie Grupy TAURON. W porównaniu z 2018 r. oznacza to spadek o 18% i wynika z niższej produkcji węgla handlowego przez poszczególne zakłady górnicze. Największy spadek zanotowano w ZG Sobieski, co wynikało m.in. z wykonania dodatkowych prac górniczych w celu wyzbrojenia kompleksu ścianowego oraz pożaru w rabunku ściany 547. Mniejsze wydobycie na pozostałych zakładach jest efektem pogorszonych warunków geologiczno-górniczych.

Zestawienie zrealizowanych przez Spółkę dostaw węgla w 2019 r. (w mln Mg)

Sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej i ciepła

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (działalność Segmentu Wytwarzanie) w ramach Grupy TAURON realizowane jest w:

  • elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym oraz biomasą,
  • elektrowniach wodnych,
  • farmach wiatrowych.

W ramach Segmentu Wytwarzanie prowadzony jest również obrót, dystrybucja i przesył ciepła.

Łączna moc elektryczna zainstalowana jednostek wytwórczych Grupy TAURON wyniosła na koniec 2019 r. 5,2 GWe mocy elektrycznej i 2,4 GWt mocy cieplnej.

Struktura mocy elektrycznej zainstalowanej Segmentu Wytwarzanie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

(w stosunku do 2018 r. wzrosła moc zainstalowana w farmach wiatrowych o 180 MW).

W 2019 r. spółki Grupy TAURON wyprodukowały 13,9 TWh energii elektrycznej (w tym z OZE 1,4 TWh), tj. o 14% mniej w stosunku do 2018 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 16,2 TWh (w tym z OZE 1,0 TWh). Jest to konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej r/r i przyjętej strategii handlowej. Wyższa produkcja z OZE wynika z korzystniejszych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz zwiększenia mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych w 2019 r.

Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji razem z energią zakupioną do odsprzedaży wyniosła w 2019 r. 13,2 TWh, co oznacza spadek wobec 2018 r. o 16%.

W 2019 r. wytworzona przez spółki Grupy energia elektryczna została sprzedana na rynku krajowym, przede wszystkim do spółek Segmentu Sprzedaż Grupy TAURON (38%), jak również na TGE (38%) i na RB (PSE Operator) (24%). W 2019 r. istotnie wyższy, w stosunku do 2018 r., był udział sprzedaży energii elektrycznej na TGE (ze względu na zwiększenie poziomu obliga giełdowego).

Sprzedaż ciepła spółek Grupy TAURON w 2019 r. wyniosła 14,6 PJ i była o 4% niższa w stosunku do 2018 r. Udział sprzedaży ciepła wytwarzanego w źródłach własnych w łącznej wielkości sprzedaży ciepła wynosił 60% w 2019 r. Rynkiem zbytu ciepła wytwarzanego przez elektrownie należące do TAURON Wytwarzanie jest Górny Śląsk i Zagłębie, a także część województwa podkarpackiego – miasta Stalowa Wola i Nisko zasilane z Elektrowni Stalowa Wola oraz województwa małopolskiego – część miasta Trzebinia zasilana z Elektrowni Siersza.

Ciepło jest sprzedawane głównie za pośrednictwem dystrybutorów ciepła: TAURON Ciepło, SCE Jaworzno III, PEC Tychy i innych, a na rynku podkarpackim – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz ENESTA sp. z o.o. Niewielkie ilości ciepła są sprzedawane bezpośrednio odbiorcom zlokalizowanym w sąsiedztwie spółek wytwórczych.

Z kolei rynek sprzedaży ciepła TAURON Ciepło – głównie dla celów: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, technologicznych, obejmuje zróżnicowanych odbiorców: Sektor spółdzielczy (47%), Sektor prywatny – wspólnoty mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne (15%), Sektor komunalny (17%), Sektor urzędy i instytucje (11%) oraz Sektor przemysłowy i pozostałe (10%).

Ponadto spółki wytwórcze Grupy TAURON uzyskują świadectwa pochodzenia z tytułu produkcji energii elektrycznej z OZE, które są następnie nabywane przez spółki Segmentu Sprzedaż i przedstawiane Prezesowi URE do umorzenia.

Rozwiń Zwiń

Dystrybucja energii elektrycznej

Sprzedaż usług dystrybucji energii elektrycznej w Grupie TAURON prowadzona jest przez TAURON Dystrybucja będącą, na podstawie decyzji Prezesa URE, OSD działającym w warunkach monopolu naturalnego.

Rynek regulowany, na którym działa TAURON Dystrybucja, obejmuje działalność 5 dużych OSD, którzy podlegają pełnemu modelowi regulacyjnemu. Każdy OSD działa na określonym w koncesji obszarze działania. Po zmianach w prawie, na rynku tym działa również stu kilkudziesięciu małych OSD, mających niewielki udział w rynku, w stosunku do których Prezes URE stosuje uproszczony model regulacyjny. Ich działalność ma charakter lokalny, uzależniony od posiadanej infrastruktury technicznej. Jednym z większych podmiotów posiadających koncesję na działalność dystrybucyjną na terenie całego kraju jest PKP Energetyka sp. z o.o.

Usługi dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja świadczy dla ok. 5 651 tys. odbiorców końcowych. Powyższa spółka obejmuje swoją działalnością obszar o powierzchni ok. 57 tys. km2, położony głównie w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i śląskim, a ponadto w województwach: łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim. Funkcje operacyjne realizuje 11 oddziałów zlokalizowanych w Bielsku-Białej, Będzinie, Częstochowie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Opolu, Tarnowie, Wałbrzychu i Wrocławiu.

W wolumenie dostawy usług dystrybucyjnych 96,6% stanowi sprzedaż odbiorcom taryfowym w zakresie poszczególnych poziomów napięć: wysokiego (grupa A), średniego (grupa B) i niskiego (C, G, R). Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom taryfowym w 2019 r., w ramach sprzedaży usług dystrybucyjnych, przyłączonym do sieci TAURON Dystrybucja, wyniósł 51,7 TWh (z doszacowaniem) i był nieznacznie niższy w porównaniu do 2018 r. o ok. -0,2 TWh, tj. o -0,5%.

Struktura dystrybucji energii elektrycznej według grup taryfowych w 2019 r.

Sprzedaż usług dystrybucji realizowana jest na podstawie zawartych z odbiorcami umów kompleksowych oraz umów o świadczenie usług dystrybucji. Pierwszy typ umowy obejmuje zarówno sprzedaż energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż, jak też dostawy tej energii przez spółkę pełniącą funkcję OSD. Drugi typ umowy reguluje wyłącznie dostawy energii elektrycznej przez spółkę pełniącą funkcję OSD. W przypadku tego rodzaju umów zakup energii elektrycznej uregulowany jest w odrębnych umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorcę z wybranym przez niego sprzedawcą.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii elektrycznej oraz gazu

Sprzedaż energii elektrycznej w zakresie handlu hurtowego energią elektryczną, gazem ziemnym i pozostałymi produktami rynku energetycznego oraz w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej i gazu ziemnego prowadzona jest przez spółki Segmentu Sprzedaż.

Działalność w zakresie handlu hurtowego prowadzona przez TAURON, obejmuje głównie sprzedaż hurtową energii elektrycznej, obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz gazem ziemnym, przede wszystkim na potrzeby zabezpieczenia pozycji zakupowych i sprzedażowych podmiotów z Grupy TAURON.

TAURON aktywnie uczestniczy w aukcjach wymiany międzysystemowej przesyłu energii na granicach polsko-czeskiej, polsko-niemieckiej i polsko-słowackie obsługiwanych przez biuro aukcyjne CAO. Obrót na rynku niemieckim w zakresie handlu instrumentami finansowymi typu futures odbywa się głównie za pośrednictwem giełdy EEX. Natomiast na rynku czeskim i słowackim obrót odbywa się za pośrednictwem spółki zależnej TAURON Czech Energy. Ponadto Spółka działa na giełdach OTE a.s. (Czechy) i OKTE a.s. (Słowacja)

Spółka działa na rynkach hurtowych w kraju i za granicą, jak również realizuje sprzedaż na rynku bieżącym SPOT oraz na RTT. Spółka jest aktywnym uczestnikiem TGEoraz platformy OTC prowadzonej przez londyńskiego brokera energii Tradition Financial Services.

W zakresie hurtowego obrotu paliwami gazowymi Spółka jest aktywnym uczestnikiem na rynku gazu prowadzonym przez TGE, realizuje transakcje na rynku bieżącym SPOT, jak i na produktach RTT. Prowadzi działalność w zakresie proprietary trading na międzynarodowej giełdzie gazu POWERNEXT Pegas. (od dnia 1 stycznia 2020 r. The European Energy Exchange). Spółka obecna jest w hubach: GASPOOL, New Connect Germany i Tittle Transfer Facility. TAURON działa na zagranicznych rynkach dzięki umowom zawartym przez Spółkę z niemieckimi operatorami systemów przesyłowych: GASCADE Gastransport oraz ONTRAS Gastransport GmbH oraz czeskiego NET4GAS s.r.o.

Ponadto Spółka jest uczestnikiem giełdy Intercontinental Exchange na hubie National Balancing Point. Dostęp do hubów jest konsekwencją działania, mającego na celu zwiększenie kompetencji gazowych TAURON i dostępu do nowych źródeł. Sukcesywnie zwiększa się też wolumen transakcji zawieranych przez Spółkę na rynku pozagiełdowym OTC. Działając na rynku gazu Spółka zabezpiecza dostawy surowca dla podmiotów z Grupy Kapitałowej TAURON, ponadto na RTT prowadzona jest działalność proptradingowa wykorzystująca zmienność cen gazu do generowania dodatkowych marż.

TAURON jest również uczestnikiem europejskiej platformy handlu przepustowościami PRISMA European Capacity Platform GmbH, gdzie dokonuje się zakupów przepustowości międzysystemowych. W zakresie rezerwacji przepustowości na rynku krajowym Spółka działa jako uczestnik platformy aukcyjnej GSA GAZ-SYSTEM Aukcje.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych prowadzona jest przez TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE.

Stosowana przez Grupę TAURON segmentacja klientów (klienci strategiczni, biznesowi i masowi), uzależniona od wielkości zużywanej energii elektrycznej, ma na celu dostosowanie oferty produktowej, kanałów sprzedażowych i komunikacji marketingowej do oczekiwań występujących w danym segmencie klientów.

 

Rozwiń Zwiń
Lp. Grupa klientów Opis klientów
1. Klienci strategiczni Klienci o rocznym potencjale zużycia energii nie mniejszym niż 40 GWh lub będący strategicznymi partnerami biznesowymi Grupy TAURON, tj. podmioty głównie z sektora przemysłu ciężkiego, m.in.: hutniczego, chemicznego, wydobywczego, samochodowego.
2. Klienci biznesowi Klienci o rocznym potencjale zużycia powyżej 250 MWh (nie będący konsumentami) lub dokonujący zakupu energii w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. podmioty z pozostałych sektorów przemysłu, wytwórcy sprzętu, odbiorcy z przemysłu spożywczego, sektora publicznego, przemysłu budowlanego oraz sektora usług komunalnych.
3. Klienci masowi – małe i średnie przedsiębiorstwa Klienci zajmujący się działalnością sprzedażową, usługową, bankową, gastronomiczną i drobni przedsiębiorcy.
4. Klienci masowi – gospodarstwa domowe Gospodarstwa domowe.

W 2019 r. spółki sprzedażowe działały w otoczeniu rynkowym, w którym poziom konkurencyjności w poszczególnych segmentach nie zmienił się znacząco w porównaniu z latami poprzednimi. W 2019 r. rynek gospodarstw domowych (klient indywidualny) pozostawał objęty obowiązkiem zatwierdzania cen sprzedaży energii elektrycznej przez Prezesa URE.

Według danych URE, od połowy 2007 r. do grudnia 2019 r., tj. od początku okresu liberalizacji rynku energii, odnotowano ok. 657 tys. gospodarstw domowych oraz ok. 210 tys. podmiotów instytucjonalnych, które zmieniły sprzedawcę energii elektrycznej.

W segmencie instytucji i podmiotów gospodarczych (klient biznesowy) konkurencja jest znaczna, a firmy już od kilku lat korzystają z uwolnienia cen energii elektrycznej. Postęp liberalizacji spowodował, że coraz lepiej uświadomiony klient biznesowy oczekuje konkurencyjnych rozwiązań. Wzmożona aktywność sprzedażowa firm energetycznych wywiera coraz większą presję cenową. Klienci biznesowi chętnie korzystają z możliwości zmiany sprzedawcy. Efektem tej sytuacji są działania z zakresu ochrony własnej bazy klientów przed działaniami konkurencji poprzez wprowadzenie umów lojalizujących.

W segmencie gospodarstw domowych, w którym ilość zmian sprzedawcy stanowi niewielki odsetek, upatrywany jest duży potencjał. W 2019 r. zmiany sprzedawcy dokonało ponad 61,5 tys. odbiorców energii elektrycznej (w tym: ok. 8,9 tys. podmiotów instytucjonalnych oraz ok. 52,6 tys. gospodarstw domowych). W 2019 r. dynamika zmian sprzedawcy spadła względem 2018 r. w przypadku gospodarstw domowych o 9%, a w przypadku podmiotów instytucjonalnych o 30%.

W 2019 r. oferta sprzedażowa TAURON Sprzedaż dla segmentu biznesowego obejmowała 2 media: energię elektryczną i paliwo gazowe. Powyższa spółka kontynuowała działania ukierunkowane na budowanie lojalności klientów, przy czym szczególny nacisk położony był na budowę oferty spełniającej oczekiwania klientów. Klientom zaoferowano do wyboru szereg produktów uwzględniających ich potrzeby oraz specyfikę poboru energii elektrycznej, wśród nich produkty ekologiczne, giełdowe i techniczne.

W 2019 r. kontynuowano sprzedaż produktu TAURON Giełda zbudowanego w oparciu o ceny rynkowe wyznaczane na podstawie notowań indeksów RTT TGE. Ponadto, w celu intensyfikacji kontraktacji energii elektrycznej i gazu, utrzymano w ofercie produkt TAURON Multipakiet, który zapewniał jednoczesną kontraktację klientów w zakresie obu mediów w trakcie jednych negocjacji biznesowych. Dużym powodzeniem cieszył się produkt Wakacje od faktury, którego sprzedaż w 2019 r. w stosunku do poprzedniego wzrosła prawie czterokrotnie.

W 2019 r. obserwowany był również proces migrowania klientów segmentu masowego (klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru taryfowego do produktowego. Na koniec 2019 r. Grupa Kapitałowa TAURON sprzedawała energię na podstawie umów gwarantujących warunki handlowe w ustalonym okresie do 43% klientów segmentu (umowy lojalizujące), a 57% klientów kupowało energię po cenach taryfowych.

Kluczowym elementem oferty handlowej dla klientów masowych w 2019 r. były produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance, z których skorzystało ponad 1,5 mln klientów (wdrożono pakiety medyczne, rozszerzono funkcjonalność produktu Serwisant 24h PLUS).

Ponadto w 2019 r. gama produktów kierowanych do klientów została rozszerzona o produkty specjalistyczne, np. TAURON Smart Home, którego sprzedaż w 2019 r. wyniosła 16 tys. sztuk. Produkty assistance będą stanowiły podstawę oferty także w 2020 r.

Rozwiń Zwiń

Wyniki wyszukiwania: