Wyniki w ramach kluczowychsegmentów klientów

W 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż na rzecz ponad 5,5 mln klientów wyniosła 33,7 TWh, czyli 98% poziomu osiągniętego w 2018 r., w którym sprzedaż wyniosła 34,5 TWh.

Spadek wolumenu sprzedaży zanotowano przede wszystkim w Segmencie Klientów biznesowych, co związane było z utratą klientów oraz  ze spadkiem zapotrzebowania lub ilości punktów poboru energii klientów będących w portfelu spółek sprzedażowych Grupy TAURON.

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wolumenu sprzedanej w 2019 r. energii elektrycznej przez spółki Grupy TAURON prowadzące działalność w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej oraz liczby klientów, w rozbiciu na poszczególne ich segmenty.

Lp. Rodzaj klientów Wolumen sprzedanej energii elektrycznej (TWh) Liczba klientów (tys.)
1. Klienci strategiczni 6,3 0,6
2. Klienci biznesowi 12,4 195
3. Klienci masowi, w tym: 11,9 5 317
gospodarstwa domowe 9,6 4 931
4. Sprzedaż do TAURON Dystrybucja na pokrycie różnic bilansowych 2,8 0,001
5. Pozostałe (eksport, potrzeby własne) 0,4
Segment Sprzedaż 33,7 5 512

Wyniki wyszukiwania: