Organizacja GrupyKapitałowej TAURON

  • 102-2

Organizację Grupy Kapitałowej TAURON należy rozpatrywać w trzech aspektach:

  • procesowym (biznesowym) – w oparciu o strukturę procesową, która jasno definiuje odpowiedzialności i sposób realizacji procesów. To właśnie przewagi wynikające ze sposobu prowadzenia kluczowych procesów biznesowych budują wartość i stanowią o pozycji konkurencyjnej Grupy TAURON,
  • obszarowym – związanym z profilem prowadzonej działalności i miejscem w łańcuchu wartości Grupy,
  • kapitałowym – struktury dominacji formalno-prawnej spółek w Grupie.

Organizacja procesowa

Regulacje wdrożone w 2016 r. wraz z modelem biznesowym, zaktualizowane w 2018 r., wprowadziły w Grupie TAURON zarządzanie procesowe. Dokumentacja procesowa opisuje podział kompetencji i wykonywanych czynności powtarzalnych, operacyjnych procesów wraz z opisami wymienianych produktów i usług. Procesy stanowią organizację nadrzędną wobec struktury organizacyjnej poszczególnych spółek i przebiegają horyzontalnie przez całą Grupę TAURON.

Ze względu na główne produkty, procesy w Grupie Kapitałowej TAURON podzielono na trzy grupy: procesy zarządcze, operacyjne i wsparcia.

Grafika przedstawiona na rysunku prezentuje wyodrębnione w Grupie TAURON megaprocesy (najwyższy poziom procesów).

tauron-model-inforgrafiki-36 tauron-model-inforgrafiki-36

Właścicielami megaprocesów (najwyższego poziomu procesów) są wskazani dyrektorzy w TAURON Polska Energia S.A. Dokumentacja procesowa (mapy, diagramy i karty procesów) wyznacza i opisuje natomiast kompetencje decyzyjne oraz czynności podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne w różnych spółkach Grupy Kapitałowej TAURON. Właściciele megaprocesów dekomponują je na procesy niższego rzędu wyznaczając im właścicieli. Każdy proces ma swojego właściciela i mierniki procesowe wyznaczone przez właściciela procesu wyższego rzędu. Dokumentacja procesowa określa przebieg i kompetencje decyzyjne dla działań powtarzalnych.

Celem wdrożonego zarządzania procesowego jest uzyskanie synergii działań realizowanych w różnych spółkach Grupy Kapitałowej TAURON, dzielenie się i wykorzystanie najlepszych praktyk, standaryzacja i automatyzacja procesów, a także zapewnienie spójności działań w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON w celu wsparcia realizacji Strategii.

Istotą zarządzania procesowego jest ciągłe poszukiwanie i wdrażanie usprawnień, jasny oraz transparentny podział kompetencji i odpowiedzialności. Procesy podlegają odpowiednim modyfikacjom w celu poprawy ich efektywności. Dokumentacja procesowa publikowana jest w intranecie i jest dostępna dla wszystkich pracowników Grupy.

Kompetencje i zależności procesowe, opisane w dokumentacji procesowej, są uzupełnieniem kompetencji wynikających ze struktury organizacyjnej poszczególnych spółek i wspierają działanie spółek Grupy jako jednolitego organizmu.

Organizacja obszarowa

Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej TAURON realizowana jest w oparciu o siedem Obszarów Biznesowych (przedstawionych, wraz z przyporządkowaniem do nich poszczególnych spółek Grupy TAURON, na rysunku): Wydobycie, Wytwarzanie, Ciepło, Odnawialne Źródła Energii (OZE), Handel, Dystrybucja i Sprzedaż.

Obszar biznesowy to spółka, kilka spółek lub wyodrębniona część spółki należącej do Grupy TAURON, odpowiedzialna za realizację określonych zadań, związanych z działalnością podstawową Grupy. Obszary Biznesowe odpowiadają za realizację procesów podstawowych i wsparcia na poziomie Obszaru Biznesowego oraz uczestniczą w procesach zarządczych i procesach wsparcia, realizowanych na poziomie Grupy.

tauron-model-inforgrafiki-106 tauron-model-inforgrafiki-106

Wydobycie

Do najważniejszych zadań Obszaru należy realizacja planów wydobycia i przeróbki węgla kamiennego oraz wapienia, a także remontów i serwisu urządzeń obejmujących całość zabiegów utrzymaniowych. Obszar przygotowuje długoterminowe i średnioterminowe plany produkcji węgla kamiennego oraz wapienia, a także podlegające akceptacji na poziomie Grupy, plany inwestycyjne w zakresie istniejących i nowych obiektów.

Wytwarzanie

Do najważniejszych zadań Obszaru należy produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach należących do TAURON Wytwarzanie oraz utrzymanie jednostek produkcyjnych Grupy w odpowiednim stanie technicznym (wysoka dyspozycyjność i sprawność). Obszar uczestniczy w planowaniu działalności operacyjnej dotyczącej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zabiegów związanych z utrzymaniem majątku, a także realizuje zadania operacyjne w tym zakresie. Poza zadaniami związanymi z pracą operacyjną i zabiegami utrzymaniowymi na istniejących jednostkach wytwórczych, Obszar uczestniczy także w pracach związanych z planowaniem i rozwojem nowych obiektów.

Ciepło

Najważniejsze zadania Obszaru koncentrują się wokół planowania, realizacji produkcji i sprzedaży ciepła, dystrybucji ciepła oraz realizacji planów remontów i konserwacji instalacji będących własnością Obszaru. Na potrzeby planowania produkcji i sprzedaży energii elektrycznej prowadzonej przez Obszar Handlu, Obszar Ciepło określa wolumeny produkcji energii elektrycznej w kogeneracji w źródłach produkcji ciepła.

OZE

Obszar odpowiada za produkcję energii elektrycznej oraz utrzymanie zdolności produkcyjnych w odnawialnych źródłach energii. Do najważniejszych jego zadań należy realizacja planów produkcji energii elektrycznej oraz realizacja planów remontów i konserwacji instalacji produkcyjnych, a także rozwój posiadanej bazy jednostek wytwórczych.

Dystrybucja

Odpowiedzialność Obszaru obejmuje dystrybucję energii elektrycznej, w tym prowadzenie ruchu sieciowego w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, zapewnienie bieżącego i długookresowego bezpieczeństwa funkcjonowania tego systemu, eksploatację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym przyłączenia nowych odbiorców i producentów oraz połączenia z innymi systemami elektroenergetycznymi. Do najważniejszych zadań Obszaru Dystrybucji należy dystrybucja energii elektrycznej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci oraz w celu zaspokojenia potrzeb klienta, przy zachowaniu jej niezawodności, a także realizacja planów remontów, konserwacji i rozwoju sieci dystrybucyjnej.

Sprzedaż

Obszar Sprzedaż odpowiada za rozwój bazy klientów oraz sprzedaż energii elektrycznej i innych produktów i usług będących w ofercie Grupy TAURON. Obszar Sprzedaż, a w szczególności Obsługa Klienta, jest głównym punktem kontaktu klientów z Grupą TAURON. Do jego najważniejszych zadań należy realizacja planów sprzedaży energii elektrycznej i innych produktów, rozwój bazy klientów oraz kanałów sprzedaży i obsługi, a także budowa utrzymanie dobrych relacji z tą grupą interesariuszy.

Handel

Do najważniejszych zadań Obszaru Handlu należy: planowanie produkcji energii elektrycznej i ciepła, handel energią elektryczną, paliwami, uprawnieniami do emisji CO2 i prawami majątkowymi, optymalizacja portfeli handlowych i zarządzanie nimi, zarządzanie pracą jednostek wytwórczych, przygotowanie planów zabezpieczenia i bilansowania bieżących potrzeb paliwowych dla Grupy TAURON.

Centra usług Wspólnych

Centra Usług Wspólnych, to wydzielone jednostki organizacyjne odpowiedzialne za świadczenie określonego zakresu usług wsparcia (np. rachunkowość, IT, kadry i płace, obsługa klienta, ubezpieczenia i ochrona) na rzecz pozostałych jednostek Grupy.

Organizacja formalno-prawna

Na dzień 31 grudnia 2019 r. do spółek Grupy Kapitałowej TAURON, oprócz jednostki dominującej TAURON Polska Energia S.A., zaliczały się 32 spółki zależne, objęte konsolidacją.

Strukturę Grupy Kapitałowej TAURON przedstawiono na rysunku.

 

tauron-model-inforgrafiki-110 tauron-model-inforgrafiki-110

Organizacja jednostki dominującej

TAURON Polska Energia S.A jest pełniącą rolę centrum korporacyjnego jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TAURON. Funkcjonowanie spółki realizowane jest w oparciu o Zarząd, w którym kompetencje zarządzania jednostkami merytorycznymi zostały podzielone pomiędzy Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.

Rysunek przedstawia aktualny podział kompetencji w ramach Zarządu TAURON Polska Energia S.A

tauron-model-inforgrafiki-43 tauron-model-inforgrafiki-43

Wyniki wyszukiwania: