Założeniaładu korporacyjnego

Ład korporacyjny to całokształt działań i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie równowagi interesów wszystkich grup interesariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki: akcjonariuszy, zarządu, rady nadzorczej, pracowników, klientów, dostawców.

Jako spółka publiczna dbamy o budowanie partnerskich i przejrzystych relacji z naszymi interesariuszami, uwzględniając zasady ładu korporacyjnego. Od dnia 1 stycznia 2020 r. akcje TAURON są zaliczane do indeksu WIG-ESG obejmującego akcje spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie, tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego.

Działając zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018, poz. 757), Zarząd Spółki przedstawia oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2019 r.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego:

Wyniki wyszukiwania: