Polityka KlimatycznaGrupy TAURON

 • EU 1
 • EU 2
 • EU 28
 • EU 29
 • 305-5
 • 305-1
 • 302-1
 • 302-3
 • 203-1

Działania proklimatyczne TAURONA, rozpoczęły się przed ogłoszeniem Komunikatu 2019/C 209/01. Grupa w maju 2019 r. wprowadziła Aktualizację Kierunków Strategicznych Grupy na lata 2016-2025, w ramach której realizowany jest tzw. Zielony Zwrot TAURONA.

We wrześniu 2019 roku kadra zarządzająca Grupy spotkała się na warsztatach wewnętrznych, których celem było określenie istotności klimatycznej i ryzyk klimatycznych dla wszystkich obszarów biznesowych Grupy. Efektem tych prac było przyjęcie przez Zarząd TAURON Polska Energia w listopadzie 2019 dokumentu pn. Polityka Klimatyczna Grupy TAURON.

Skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój, to dwa główne postulaty Polityki Klimatycznej. Dokument ten wpisuje się również w założenia koncepcji strategicznej Zielony Zwrot TAURONA.

Celem Polityki Klimatycznej jest wytyczanie kierunków przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój Obszarów biznesowych Grupy, poprzez uczciwą transformację w kierunku osiągnięcia w przyszłości neutralności klimatycznej. Polityka stanowi dla Grupy TAURON podstawę zarządzania swoją działalnością tak, aby ograniczyć ryzyka związane z klimatem, zmniejszyć negatywny wpływ Grupy na klimat oraz zmaksymalizować pozytywne skutki zmian klimatu w całym łańcuchu wartości. Kompleksowe omówienie kwestii związanych z klimatem jest szczególnie istotne z uwagi na różnorodność źródeł wytwórczych w Grupie TAURON (przedstawionych w tabelach).

Zainstalowana moc wytwórcza w Grupie Kapitałowej TAURON w podziale na główne rodzaje surowca oraz wymogi regulacyjne w 2018 i 2019 roku
Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa ŁĄCZNIE
2018 2019
Węgiel kamienny 6 367 6 361
Gaz ziemny i koksowniczy 160 165
Biomasa 381 381
Olej opałowy 132 129
Energia wiatru 201 381
Energia wodna 133 133
Grupa posiada też mikroinstalacje fotowoltaiczne pracujące na potrzeby własne. W TAURON Ekoenergia na dachach budynków jest zainstalowane 12,26 kW paneli pracujących na potrzeby własne spółki, zaś w TAURON Dystrybucja 120 kW.

Zainstalowana moc wytwórcza w Grupie Kapitałowej TAURON

w podziale na główne rodzaje
surowca oraz wymogi regulacyjne
w podziale na spółki w 2018 i 2019 roku

Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” „Nowe Aktywa Wiatrowe Suma 10 spółek ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Węgiel kamienny 4186 MWe
1071 MWt
4186 MWe
1071 MWt
307 MWe
797 MWt
307 MWe
797 MWt
6 6 367 6 361
Gaz ziemny i koksowniczy 0 0 160 MWt 164 MWt 1 160 165
Biomasa 105 Mwe
166 MWt
105 Mwe
166 MWt
40 Mwe
70 MWt
40 Mwe
70 MWt
381 381
Olej opałowy 132 MWt 129 MWt 132 129
Energia wiatru 201 201 180 201 381
Energia wodna 133 133 133 133

w podziale na typy
jednostek wytwarzania
w 2018 i 2019 roku

Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania: ŁĄCZNIE
2018 2019
Elektrownie (MWe) 4 625 4 805
Elektrownie (MWt) 1 237 1 237
Elektrociepłownie (MWe) 347 347
Elektrociepłownie (MWt) 1 014 1 014
Ciepłownie (MWt) 151 147

w podziale na
typy jednostek wytwarzania
w podziale na spółki w 2018 i 2019 roku

Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania: TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nowe Aktywa Wiatrowe
Suma 10 spółek
ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Elektrownie (MWe) 4 291 4 291 334 334 180 4 625 4  805
Elektrownie (MWt) 1 237 1 237 1 237 1 237
Elektrociepłownie (MWe) 347 347 347 347
Elektrociepłownie (MWt) 1 014 1 014 1 014 1 014
Ciepłownie (MWt) 145 146 1 151 147

Jednym z istotniejszych zobowiązań w tym zakresie jest deklaracja wsparcia działań na rzecz ograniczania globalnego ocieplenia, poprzez utrzymanie dynamiki wzrostu temperatury poniżej 2°C względem poziomów z okresu przedindustrialnego.

Polityka odnosi się do wszelkiego rodzaju aktywności oraz działalności realizowanych w ramach łańcucha wartości Grupy TAURON, których skutki wpływają na zmiany klimatu, bądź stanowią ich implikację, w szczególności obejmując:

 • działania umożliwiające ograniczenie globalnego ocieplenia,
 • działania w zakresie adaptacji Grupy TAURON do zachodzących zmian klimatu.

Polityka obowiązuje wszystkie spółki Grupy, chociaż dla każdej z nich wynikają z niej szczegółowe cele i zadania.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Polityka Klimatyczna TAURON jest zgodna z zapisami Komunikatu KE 2019/C 209/01 oraz Raportu TCFD dla energetyki i wypełnia ich zapisy.

Polityka Klimatyczna Grupy TAURON będzie wdrażana stopniowo w 2020 roku. W związku z tym procedury należytej staranności uwzględniające kwestie klimatu zostaną włączone w:

 • Zarządzanie ryzykiem – procesowe zarządzanie ryzykiem klimatycznym w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej (-2020 r., -2025 r., – 2030 r.) będzie realizowane począwszy od roku 2020;
 • Zarządzanie majątkiem – adaptacja do zmian klimatu, mająca na celu ograniczenie wpływu ryzyk fizycznych, związanych z klimatem zostaje włączona w politykę zarządzania majątkiem Grupy TAURON od roku 2020.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim, szkoleniami i rekrutacją pracowników – Grupa nie posiada jeszcze odnoszącej się do zmian klimatycznych polityki wobec pracowników, natomiast jest świadoma konieczności jej przygotowania w 2020 roku, aby w następnych latach inwestować w umiejętności konieczne podczas przejścia na niskoemisyjne technologie.

Ze względu na to, że dwie spółki TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło są objęte obowiązkiem uczestnictwa w tzw. europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji, kwestie związane z klimatem są uwzględniane w operacyjnych procesach podejmowania decyzji w tych spółkach.

Aktualizacja Polityki Klimatycznej Grupy TAURON będzie realizowana każdorazowo w przypadku zmiany ogólnych kierunków działań Grupy TAURON lub zmiany priorytetów, jakimi będzie kierować się Grupa TAURON w kwestiach dotyczących klimatu.

Adaptacja do zmian klimatu

Polityka Klimatyczna Grupy TAURON określa podstawowe priorytety w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych, w szczególności w przypadku Obszarów biznesowych wrażliwych na zmienność temperatury, opadów i siły wiatru, będą realizowane m.in. w ramach systemowego podejścia do Zarządzania Majątkiem.

Również wobec nowych działalności lub inwestycji, ryzyka związane ze zmianą klimatu są uwzględnianie, jako dodatkowe kryterium ich oceny, w szczególności ryzyka fizyczne przy sytuowaniu nowych inwestycji.

Na podstawie dokumentu Polityka ekologiczna Polski, prowadzono identyfikację regionów bardziej narażonych na ryzyko fizyczne związane z klimatem dla priorytetyzacji adaptacji majątku do zmian klimatu w regionach potencjalnie bardziej narażonych na ostre lub długotrwałe ryzyko fizyczne, związane z klimatem. Aktywa Grupy w większości zlokalizowane są w Polsce południowej, która według danych ujawnionych w Polityce ekologicznej Polski oraz w systemie ISOK jest mniej narażona na pustynnienie, niż obszary Polski centralnej. Ze względu na położenie, aktywa Grupy są również poza obszarem mogącym przekształcać się w związku z prognozowanym podnoszeniem się poziomu morza.

Z uwagi na stosowane systemy chłodzenia, elektrownie konwencjonalne Grupy TAURON są w znacznie mniejszym stopniu narażone na konieczność ograniczania produkcji związanej z brakiem wody, niż elektrownie posiadające tzw. otwarte systemy chłodzenia. Powyższe dobrze plasuje pod tym względem TAURON na tle innych grup  energetycznych w Polsce i w Europie.

Konsekwencje ekstremalnych zjawisk pogodowych najsilniej są odczuwalne wobec spółek TAURON Ekoenergia i TAURON Dystrybucja.

W TAURON Ekoenergia susza hydrologiczna oraz opady o nierównomiernym charakterze, skutkujące dłuższymi okresami bezopadowymi, przerywanymi gwałtownymi opadami (deszcze nawalne), okresowo skutkuje brakiem możliwości produkcji prądu.

Liczba dni bez produkcji w TAURON Ekoenergia za 2019 rok w wyniku niskich stanów wody w rzekach
Rzeka Elektrownia Liczba dni w miesiącu, bez produkcji
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Suma
Odra Brzeg 5 4 1 10 20
Janowice 3 1 4
Wały Śląskie 1 1
Wrocław I 29 29
Bóbr Bobrowice IV 1 1 27 25 30 20 15 12 131
Bobrowice II 1 29 28 28 21 9 10 126
Pilchowice II 12 12
Nysa Kłodzka Opolnica 2 2 15 7 18 1 45
Bystrzyca 14 3 3 9 2 1 4 36
Ławica 7 3 4 14
Olszna 23 23
Wisła Dąbie 9 9
Przewóz 3 3
Kamienna Szklarska Poręba I 22 10 3 35
Szklarska Poręba II 22 10 32
Potok Bystra Kuźnice 28 31 3 62

W TAURON Dystrybucja wzrost częstotliwości i intensywności huraganów oraz silne wiatry z towarzyszącymi im incydentalnie trąbami powietrznymi i wyładowaniami atmosferycznymi mogą skutkować w skrajnych przypadkach awariami masowymi, a w konsekwencji zrywaniem linii energetycznych, a także okresowymi i punktowymi zalaniami.  Procent tego typu awarii w Grupie TAURON Dystrybucja w roku 2019 obrazuje tabela nr 36.

Udział awarii masowych w awariach ogółem w TAURON Dystrybucja w 2019 roku
Udział awarii masowych w awariach ogółem Liczba awarii masowych
16,40% 2

Awarie nierzadko skutkują przerwami w dostawach energii, których częstotliwość oraz długość trwania obrazują tabele.

Częstotliwość przerw w dostawie energii do odbiorców spółki TAURON Dystrybucja w 2019 roku
Rodzaj przerw SAIFI * (liczba przerw / odbiorcę / rok)​
Planowane 0,28
Nieplanowane bez katastrofalnych 2,41
Nieplanowane z katastrofalnymi 2,41
Razem 2,69
* SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
Przeciętny czas trwania przerw w dostawie energii dystrybuowanej przez spółkę TAURON Dystrybucja w 2019 roku
Rodzaj przerw SAIDI* (minuty / odbiorcę / rok)​
Planowane 40,37
Nieplanowane bez katastrofalnych 138,68
Nieplanowane z katastrofalnymi 140,49
Razem 180,86
* SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Dla infrastruktury napowietrznej niekorzystne jest również częstsze występowanie temperatur oscylujących wokół zera stopni Celsjusza zimą oraz osłabienia drzewostanów, przez co drzewa stają się bardziej podatne na uszkodzenia powodowane wiatrem. Jest to mitygowane podejmowanymi działaniami, mającymi między innymi na celu zwiększanie udziału linii kablowych do napowietrznych (zobrazowane w tabeli nr 39).

Cel w zakresie adaptacji majątku dystrybucyjnego do zmian klimatu poprzez zwiększenie udziału linii kablowych SN w stosunku do sumarycznej długości linii SN (%).kabli/linii napowietrznych
Miernik celu j.m. 2019 2020 2025 2030
Wskaźnik długości linii kablowych SN w stosunku do sumarycznej długości linii SN (%). [%] 38,40% 38,70% 41,15% 45,00%

Konsekwencje częstszych ekstremów temperatury oraz występowanie łagodniejszych zim odczuwa również TAURON Ciepło, przy czym nie są to tylko niekorzystne oddziaływania.

Według naszych danych i analiz, na obszarze objętym działalnością TAURON Ciepło (aglomeracja śląsko-dąbrowska oraz Zawiercie i Olkusz), na przełomie ostatnich lat zimy są znacznie łagodniejsze.  Przekłada się to na zmniejszenie zapotrzebowania na dostawy ciepła na cele ogrzewania mieszkań i budynków.

Dodatkowym czynnikiem jest termomodernizacja budynków, która także ma wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Tendencje zmian w sezonie grzewczym obrazują rysunki.

W analogicznym okresie, od 2002 do 2018 r. długość sezonu grzewczego wydłużyła się o 20 dni, co w pewnym stopniu wpływa na zniwelowanie różnicy wynikającej ze wzrostu temperatury sezonu, nie rekompensuje to jednak wzrostu temperatur zewnętrznych.

Porównując rok 2019 do 2018, w TAURON Ciepło zauważalny jest spadek zapotrzebowania na dostawy ciepła w okresie grzewczym na poziomie około 1,6 %.

Oprócz długoterminowych planów redukcyjnych związanych z docelową zmianą miksu paliwowego Grupy redukcja emisji gazów cieplarnianych odbywa się również poprzez bieżące działania redukcyjne, adekwatne do obszaru biznesowego, co za rok 2019 odzwierciedla tabela.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych przez Grupę Kapitałową TAURON w 2019 roku
Inicjatywa Charakter inicjatywy
obowiązkowa (wynikającaz przepisów prawnych)/ dobrowolna
Redukcja gazów cieplarnianych
[tCO2]
TAURON Wytwarzanie zamiana rodzajów stosowanych paliw – konwersja kotła do spalania wyłącznie biomasy (Stalowa Wola, Jaworzno II), dobrowolna 413 250
TAURON Ciepło Zmiana rodzaju stosowanych paliw dobrowolna 52 584
KW „Czatkowice” Dokonano modernizacji układu technologicznego oraz zlikwidowano wcześniejszą kotłownię węglową o mocy 6 MWt dobrowolna 2116
TAURON Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze zrealizował przy ul. W. Pola 47 inwestycję polegającą na budowie odnawialnych źródeł energii w postaci gruntowych pomp ciepła, współpracujących z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych. W związku z realizacją powyższej inwestycji zlikwidowana została dotychczasowa kotłownia dobrowolna 248,2
SUMA REDUKCJI 467 368

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Współpraca z partnerami na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

Jeszcze przed przyjęciem Polityki Klimatycznej, Grupa Kapitałowa TAURON była zaangażowana w kwestie związane z klimatem w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi. W styczniu 2019 roku zakończył się projekt pn. Miejskie Plany Adaptacji, w ramach którego 44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska wzięły udział w projekcie, którego celem było przystosowanie ich do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Przedstawiciele TAURON Polska Energia w ramach tego projektu brali udział w warsztatach konsultacyjnych w wybranych miastach, w których członkowie tzw. Zespołów Miejskich oraz przedstawiciele władz miasta i jednostek powiązanych wskazali energetykę jako obszar szczególnie istotny dla procesu adaptacji. W warsztatach udział wzięli, oprócz reprezentantów TAURON, również przedstawiciele służb ratunkowych oraz instytucji samorządowych, środowisk naukowych i lokalnych organizacji reprezentujących mieszkańców, a także instytucji odpowiedzialnych m.in. za gospodarkę wodną, bezpieczeństwo, komunikację miejską oraz zdrowie. Poza bezpośrednim wpływem na finalną zawartość Miejskiego Planu Adaptacji, warsztaty umożliwiły prezentację wyników prowadzonych przez ekspertów analiz oraz przyczyniły się do budowania zaufania do działań podejmowanych w ramach Projektu.

Grupa TAURON angażuje się również w publiczną dyskusję na temat transformacji energetycznej, dotyczącej kwestii związanych z klimatem. W listopadzie 2019 roku, w ramach współpracy z WWF Polska, Grupa TAURON była gospodarzem spotkań i wizyt obiektowych organizowanych w ramach międzynarodowego projektu Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa, realizowanego w Polsce, Niemczech, Grecji i Bułgarii przez lokalne oddziały WWF ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI).

TAURON bierze udział w pracach grupy roboczej dot. energetyki w ramach projektu Zeroemisyjna Polska 2050. Szansa dla gospodarki i klimatu, powołanej z inicjatywy WWF. Projekt ma na celu odszukanie odpowiedzi na pytania dot. kluczowych wyzwań, ale też i szans stojących przed krajową gospodarką dążącą do neutralności klimatycznej. W spotkaniach uczestniczą reprezentanci różnych środowisk: organizacje eksperckie, biznes, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele sektora publicznego.

Również w listopadzie 2019 roku, w ramach tzw. Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON zorganizowaliśmy dostępny dla wszystkich pracowników spółek wykład poświęcony zmianom klimatu. Wykład prowadził niezależny autorytet i popularyzator nauki o klimacie. Zapis wykładu jest dostępny w sposób ciągły w intranecie Grupy, dzięki czemu wszyscy pracownicy mają dostęp do fachowej wiedzy dotyczącej kwestii związanych z klimatem.

Poprawa efektywności procesów produkcyjnych mających wpływ na zmiany klimatu

Model biznesowy Grupy TAURON wpływa zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na klimat. Istotne źródło emisji gazów cieplarnianych stanowi działalność związana ze spalaniem paliw kopalnych, będąca podstawową działalnością spółek TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło oraz niezorganizowana emisja metanu do powietrza z Zakładu Górniczego Brzeszcze, należącego do TAURON Wydobycie.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w działalności pobocznej TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło oraz pozostałych spółek Grupy, nie stanowią znaczącego udziału i przede wszystkim wiążą się ze spalaniem paliw w silnikach maszyn produkcyjnych i samochodów. Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych przez Grupę Kapitałową TAURON w 2019 roku zostały przedstawione w tabelach.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych [tCO2] przez Grupę Kapitałową TAURON w 2018 i 2019 roku
SUMA ŁĄCZNIE
2018 2019
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 13 527 386 11 080 519
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 075 028 1 114 956
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 512,6 623
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 26 796 19 847
Suma emisji bezpośrednich 14 629 722 12 215 945
Emisja biogenna 358 247 471 242
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych przez Grupę Kapitałową TAURON w 2018 i 2019 roku w podziale na spółki
Emisja gazów cieplarnianych [tCO2]
Kopalnia Wapienia TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Dystrybucja SUMA ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 0 12 357 821 10 232 576 1 169 565 847 943 0 0 0 13 527 386 11 080 519
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 5 002 8 449 308 881 329 447 761 145 776 801 0 258 1 075 028 1 114 956
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 0 369 500,5 0 0 9,4 134,2 123 512,6 623
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 2 382 3 139 1 677 2 636 11 161 0 1677 1 370 9900 12 701 26 795,60 19 847
Suma emisji bezpośrednich 7 384 11 588 12 668 748 10 565 160 1 941 871 1 624 745 1 686 1 370 10 034 13 082 14 629 722 12 215 945
Emisja biogenna 0 245 420 413 089 112 827 58 152 0 0 358 247 471 242

Pozytywny wpływ na klimat ma natomiast działalność spółki TAURON Ekoenergia, której działalność opiera się na produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Tabele przedstawiają ilość wyprodukowanej energii przez jednostki Grupy TAURON w 2019 roku, w podziale na jej główne źródła.

Energia elektryczna
[GWh]
Ciepło
[GJ]
2018 2019 2018 2019
Węgiel kamienny 13 423 10 921 8 646 762 7 899 203
Muł 217 193 275 556 337 304
Gaz ziemny i koksowniczy 3,73 5,53 145 073 128 768
Biomasa 300 394 491 707 572 312
Energia wiatru 381 644 0 0
Energia wodna 298 356 0 0
Paliwa ciekłe 112 92 70 211 91 319
SUMA 14 735 12 604 9 629 309 9 028 906
TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Nowe Aktywa Wiatrowe Suma 10 spółek Łącznie
Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ]
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Węgiel kamienny 12 018 9 812 2 924 403 2 384 473 1 404 1 108 5 722 359 5 514 730 13 423 10 921 8 646 762 7 899 203
Muł 141 123 128 410 156 756 76 71 147 146 180 548 217 193 275 556 337 304
Gaz ziemny i koksowniczy 4 6 37 111 5 077 107 962 123 691 4 6 145 073 128 768
Biomasa 230 370 237 595 409 379 70 24 254 113 162 933 300 394 491 707 572 312
Energia wiatru 381 462 182 381 644
Energia wodna 298 356 298 356
Paliwa ciekłe 111 91 25 103 35 797 1 1 45 108 55 522 112 92 70 211 91 319
SUMA 12 503 10 401 3 352 621 2 991 481 1 553 1 203 6 276 688 6 037 425 679 818 182 14 735 12 604 9 629 309 9 028 906

Zarówno założenie ocieplenia na poziomie najwyżej 2°C, jak i założenie ocieplenia o ponad 2°C, przełożą się na model biznesowy i strategię Grupy TAURON. Ich spodziewane  konsekwencje mogą być natomiast inne w czasie. Zmianie będzie musiał stopniowo ulegać tzw. miks energetyczny wytwarzanej energii. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju, które będą odzwierciedlać proces transformacji oznaczają: Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZE (pokazany w tabeli) oraz Wskaźnik Redukcji Emisji (pokazany w tabeli).

Cele w zakresie minimalnego deklarowanego średniorocznego przyrostu mocy w OZE planowanego przez Grupę Kapitałową TAURON w latach 2020-2030
Poziom Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju w danym roku kalendarzowym
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju Cel 2020 Cel 2025 Cel 2027 Cel 2030
Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZE 8% 8% 8% 8%

Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZE oznacza wskaźnik średniorocznego przyrostu mocy zainstalowanej w OZE, obliczany w następujący sposób:

gdzie:

JWZMOZE_r [%] oznacza jednostkowy wskaźnik zwiększenia mocy OZE w roku r;

WMOZE_r  [%] oznacza wskaźnik zmiany mocy zainstalowanej;

r oznacza rok kalendarzowy;

2018 stanowi rok bazowy (kalkulacja została przyjęta w ślad za przyjęciem Polityki Klimatycznej w listopadzie 2019, a więc przed rozliczeniem roku 2019 w rozumieniu systemu handlu uprawnieniami do emisji).

Wskaźnik zmiany mocy zainstalowanej jest obliczany w następujący sposób:

gdzie:

WMOZE_r [%] oznacza wskaźnik zmiany mocy zainstalowanej;

MOZE_r [MWe] oznacza moc zainstalowaną z jednostek OZE w roku r, z wyłączeniem jednostek wykorzystujących biomasę, w roku r; oraz jednostek TAURON Ciepło Sp. z o.o.

MOZE_2018 [MWe] oznacza moc zainstalowaną z jednostek OZE, w roku bazowym, z wyłączeniem jednostek wykorzystujących biomasę oraz jednostek TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Minimalna deklarowana redukcja wskaźnika emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej brutto planowana w Grupie Kapitałowej TAURON w latach 2018-2030 [Mg CO2/MWh]
Poziom Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju w danym roku kalendarzowym
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju 2020 2025 2027 2030
Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZE 2% 2% 2% 2%

 

Wskaźnik Redukcji Emisji oznacza wskaźnik średniorocznej redukcji emisyjności CO2 przypadającej na produkcję energii elektrycznej brutto, obliczany w następujący sposób (z wyłączeniem jednostek TAURON Ciepło) :

gdzie:

JWREr [%] oznacza jednostkowy wskaźnik redukcji emisji CO2 w roku r;

WECO2_r [MgCO2/MWh] oznacza wskaźnik emisji CO2 w roku r. rozliczanej w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;

WECO2_2018 [MgCO2/MWh] oznacza wskaźnik emisji CO2 w roku bazowym rozliczanej w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;

r oznacza rok kalendarzowy;

2018 stanowi rok bazowy (kalkulacja została przyjęta w ślad za przyjęciem Polityki Klimatycznej w listopadzie 2019, a więc przed rozliczeniem roku 2019 w rozumieniu systemu handlu uprawnieniami do emisji).

Wskaźnik emisji CO2 jest obliczany w następujący sposób:

gdzie:

WECO2_r  [MgCO2/MWh] oznacza wskaźnik emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej brutto

ECO2(ee)r [MgCO2] oznacza emisje CO2 w roku r przypadające na produkcję energii elektrycznej brutto z paliw kopalnych i biomasy oraz OZE w roku r

Pee(brutto)r [MWh]  oznacza produkcję energii elektrycznej brutto z paliw kopalnych i biomasy oraz OZE w roku r.

W 2019 roku Grupa TAURON dokonała Aktualizacji Kierunków Strategicznych, prowadząc w ten sposób pierwsze działania w ramach docelowego przeglądu i dostosowania Strategii. Powyższe działania mają na celu ograniczenie ryzyka związanego z transformacją energetyki oraz wykorzystanie oczekiwań rynkowych związanych z klimatem.

Zależność Grupy od kapitału naturalnego jest różna w różnych obszarach biznesowych. Obszar Wydobycia, Wytwarzania i Ciepła jest uzależniony od zasobów paliw kopalnych, które są mało wrażliwe na zmiany klimatu. Ich fizyczna dostępność nie jest bowiem uzależniona od tempa ocieplenia klimatu. Zależność Grupy TAURON od poszczególnych rodzajów kapitału naturalnego w 2018 i 2019 roku przedstawiona została w tabelach.

[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
węgiel 129 063 094 107 648 968 19 016 246 15 729 478 0 0 14 650 0 148 093 990 123 378 446
gaz ziemny i koksowniczy 87 811 65 524 148 967 159 493 0 0 76 146 76 146 312 924 296 313
muł 1 637 419 1 510 651 876 425 853 802 0 0 0 0 2 513 845 2 364 453
olej opałowy 1 188 027 1 014 513 73 423 78 864 0 0 0 0 1 261 450 1 093 377
paliwa ciekłe 22 626 22 209 150 620 162 316 20 121 18 493 1 658 1 960 46 464 46 464 241 489 247 333
SUMA 131 998 978 110 261 866 20 265 681 16 983 953 20 121 18 493 1 658 1 960 137 260 113 650 152 423 698 127 379 922
[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
biomasa 2 704 730 4 478 060 1 067 995 546 983 0 0 0 0 3 772 725 5 025 044
energia wiatrowa 0 0 0 0 118 554 120 341 0 0 118 554 120 341
energia wodna 0 0 0 0 18 959 20 155 0 0 18 959 20 155
SUMA 2 704 730 4 478 060 1 067 995 546 983 0 0 137 513 140 496 0 0 3 910 238 5 165 540
[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
energia elektryczna 5 051 306 4 441 849 925 654 817 554 1 356 857 1 283 312 150 611 152 277 87 389 82 302 7 571 817 6 777 294
energia cieplna 820 243 744 191 214 301 200 250 273 316 253 551 993 984 6 832 0 1 315 685 1 198 976
SUMA 5 871 549 5 186 040 1 139 955 1 017 804 1 630 173 1 536 863 151 605 153 261 94 221 82 302 8 887 502 7 976 270
[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
energia elektryczna 44 196 612 36 654 304 5 587 389 4 331 014 0 2 444 138 2 944 537 0 0 52 228 138 43 929 855
energia cieplna 3 352 621 2 991 481 6 276 688 6 037 425 0 0 0 0 0 9 629 309 9 028 906
SUMA 47 549 233 39 645 785 11 864 077 10 368 439 0 0 2 444 138 2 944 537 0 0 61 857 447 52 958 760
[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
całkowite zużycie energii przez organizację 93 026 024 80 280 182 10 609 555 8 180 302 1 650 294 1 555 356 -2 153 362 -2 648 820 231 481 195 952 103 363 991 87 562 971

Obszar OZE w zakresie generowania energii w elektrowniach wodnych jest silnie narażony na ryzyka postojów lub ograniczania produkcji w wyniku długotrwałych susz, przekładających się na zmniejszanie  się zasobów wód powierzchniowych w dorzeczach, gdzie zlokalizowane są elektrownie wodne. TAURON Ekoenergia na bieżąco monitoruje te zjawiska i posiada inwentaryzację aktywów najbardziej narażonych na takie ograniczenia.

Grupa na bieżąco monitoruje również poziom energochłonności związanej ze swoją działalnością, co pokazano we wskaźnikach w tabeli nr 50.

Energochłonność w Grupie Kapitałowej TAURON w 2019 roku
TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Ekoenergia Nowe Aktywa Wiatrowe
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Wskaźnik energochłonności [%] (zużycie energii na potrzeby własne / produkcja energii brutto) 11,02% 11,60% 8,29%* 8,24%* 5,87% 4,97% 2,19%
Wskaźnik energochłonności – energia elektryczna, ee [%] (zużycie ee na potrzeby własne / produkcja ee brutto) 10,62% 11,18% 14,39% 16,22% 5,87% 4,97% 2,19%
Wskaźnik energochłonności – ciepło [%] (zużycie ciepła na potrzeby własne / produkcja ciepła brutto) 15,96% 16,51% 2,93%* 2,74%*
* Nie uwzględnia uzupełniania strat czynnika w sieciach ciepłowniczych.

Grupa TAURON posiada, zinwentaryzowane w trakcie audytów energetycznych, możliwe zadania związane ograniczeniem energochłonności. Na podstawie tych działań wyznaczone zostały cele związane z energochłonnością, które przedstawiają tabele 51,51-a, 51-b.

Spółka Cel 2019 Cel 2020 Cel 2025 Cel 2030
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Wskaźnik zużycia energii elektrycznej [kWh/t] 22,7 22,7 21,1 20
TAURON Wydobycie Wskaźnik zużycia energii elektrycznej* [kWh/t] 70,9 60 50,8 48,3
* Z wyłączeniem dodatkowego zużycia wynikającego z budowy Szybu Grzegorz.
TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło
2020 2025 2030 2020 2025 2030
Wskaźnik energochłonności [%] (zużycie energii na potrzeby własne / produkcja energii brutto) 10,90% 11,10% 9,10% 8,73%* 8,88%* 8,44%*
Wskaźnik energochłonności – energia elektryczna, ee [%] (zużycie ee na potrzeby własne / produkcja ee brutto) 10,70% 10,80% 10,50% 15,05% 15,61% 17,09%
Wskaźnik energochłonności – ciepło [%] (zużycie ciepła na potrzeby własne / produkcja ciepła brutto) 12,60% 13,90% 9,20% 2,77%* 2,98%* 2,89%*
* Nie uwzględnia uzupełniania strat czynnika w sieciach ciepłowniczych. Wahania wskaźnika dla spółki TAURON Ciepło w perspektywie 2025 i 2030 wynikają ze zmiany: planowanego wzrostu zapotrzebowania na ciepło o ok. 1,6 TJ i oddanie do eksploatacji nowych gazowych źródeł wytwarzania ciepła, które uzupełnią dotychczasową infrastrukturę wysokosprawnej kogeneracji węglowej (nastąpi obniżenie jednostkowych wskaźników emisji).
Spółka Nazwa wskaźnika Cel 2020 Cel 2025 Cel 2030
TAURON Dystrybucja Wartość wskaźnika różnicy bilansującej * 4,14% 3,91% 3,88%
* Wskaźnik rozliczany na dzień 31.12 za ostatnie 12 miesięcy, jako iloraz energii utraconej w sieci do wartości energii wprowadzonej do sieci.

Dążenie do zasobooszczędności

W 2019 roku Grupa TAURON utworzyła wyspecjalizowany podmiot – spółkę Bioeko Grupa TAURON (dawniej Biomasa Grupa TAURON), którego działalność, oprócz dostaw biomasy będącej paliwem stałym, uznawanym za neutralne względem wpływu na klimat, skupia się na wdrożeniu zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego w odniesieniu do produktów ubocznych spalania i wydobycia, przyczyniając się wprost do zasobooszczędności. Takie materiały pochodzenia antropogenicznego z sukcesem zastępują bowiem materiały naturalne, ograniczając zużycie kopalin takich jak piasek, żwir, gips etc. W 2019 roku rozpoczęto działania związane z rozwojem nowych produktów i usług z takiego zakresu oraz dostępem do nowych, związanych z nimi rynków, realizując w tej kwestii również współpracę naukową z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W ramach działań na rzecz zasobooszczędności, w 2019 roku rozpoczęto także działania związane z rozwojem nowych produktów i usług dla samorządów, na terenie których TAURON Dystrybucja Serwis zarządza oświetleniem. Celem na 2020 rok jest wymiana oświetlenia na poziomie co najmniej 28 tys. sztuk opraw LED i zabudowa kolejnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych tak, by w roku 2020 ich łączna liczba wyniosła 100 sztuk.

W 2019 roku, spółka TARUON Ciepło przeprowadziła inwentaryzację posiadanej sieci pomiarowej w celu przygotowania modelu do szybkiej identyfikacji wycieków wody sieciowej. Docelowe wdrożenie w przyszłości jest wprost uzależnione od dostępności wody w dotychczasowej cenie i potencjalnych możliwych oszczędności kosztów operacyjnych.

Działalność Grupy w niewielkim stopniu przyczynia się do wylesiania, degradacji lasów lub zmiany użytkowania gruntów. Jedynie działalność KW „Czatkowice” jest związana bezpośrednio ze zmianą użytkowania gruntów leśnych, jednak niekorzystne zjawisko jest rekompensowane.

Wydobycie złoża w obszarze nowo udokumentowanej części wymaga wylesienia ok. 29 ha lasów. Do chwili obecnej wylesiono sukcesywnie ok. 14,5  ha. W 2014 r. rozpoczęto zalesianie tzw. pasa ochronnego dla minimalizacji wpływów wydobycia, w tym kompensacji przyszłych wylesień. Działanie było wyprzedzające w stosunku do rozpoczęcia eksploatacji nowej partii złoża, które miało miejsce w 2016 r. W latach 2014 – 2016 na pasie ochronnym zasadzono ponad 100 tys. szt. drzew, które łącznie z naturalną sukcesją utworzyły obszar ok. 33 h, który w pełni rekompensuje dotychczas wykonane wylesienia, jak również te zaplanowane w  najbliższych latach. Przypuszcza się, że w chwili wycinki ostatniej partii lasów pod wydobycie, drzewostan na pasie ochronnym będzie w pełni dojrzały i przejmie funkcje wylesionego pod wydobycie terenu.

Finansowanie inwestycji mających na celu wpływ na zmiany klimatu

W zestawieniu pokazanym w tabeli, wskazane zostało przeznaczenie środków pochodzących z poszczególnych źródeł finansowania Grupy TAURON na cele inwestycji służących minimalizowaniu wpływu na klimat. Co do zasady, TAURON nie zaciąga finansowania celowego, z którego środki są dedykowane wprost na dane zadanie inwestycyjne. W przypadku finansowań z Europejskiego Banku Inwestycyjnego TAURON zobowiązuje się do realizacji określonych zadań, których wykonanie potwierdza stosownymi raportami przekazywanymi do banku.

Finansujący instrument finansowania kwota kredytu wynikająca z umowy zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. cel finansowania
Europejski Bank Inwestycyjny obligacje podporządkowane 190 000 000,00 EUR 190 000 000,00 EUR finansowanie inwestycji w celu rozwoju i modernizacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej w Polsce w latach 2016−2020 zgodnie z planem inwestycji strategicznych
Europejski Bank Inwestycyjny obligacje podporządkowane 350 000 000,00 PLN 350 000 000,00 PLN finansowanie inwestycji w sieć dystrybucji energii elektrycznej w południowej i południowo-zachodniej Polsce w latach 2018-2020
Europejski Bank Inwestycyjny obligacje podporządkowane 400 000 000,00 PLN 400 000 000,00 PLN finansowanie inwestycji w sieć dystrybucji energii elektrycznej w południowej i południowo-zachodniej Polsce w latach 2018-2020
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 295 000 000,00 PLN 221 250 000,00 PLN finansowanie projektu inwestycyjnego, obejmującego dwa Elementy Składowe w obszarze rozbudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej, wdrożenia programu inteligentnych pomiarów oraz modernizacji i remontów istniejących niewielkich elektrowni wodnych
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 900 000 000,00 PLN 388 636 363,75 PLN finansowanie realizacji 5-letniego programu inwestycyjnego (2011-2015), mającego na celu wzmocnienie, modernizację oraz rozbudowę sieci elektrycznych spółki TAURON Dystrybucja
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 300 000 000,00 PLN 60 000 000,00 PLN finansowanie realizacji projektu, polegającego na budowie i rozruchu wysokoefektywnego bloku kogeneracyjnego najnowszej generacji opalanego węglem kamiennym (CHP, elektrociepłownia) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego na obszarze istniejącej elektrowni w Bielsku-Białej w południowej Polsce
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 210 000 000,00 PLN 42 000 000,00 PLN finansowanie budowy eksploatacji nowego, opalanego biomasą kotła z paleniskiem fluidalnym cyrkulacyjnym (150 MWt) mającego zastąpić jeden z istniejących kotłów opalanych węglem, który zostanie wycofany z eksploatacji jako przestarzały, oraz remontu istniejącej turbiny parowej (50 MWe) wraz z infrastrukturą pomocniczą, na terenie Elektrowni Jaworzno III (Blok II) w południowej Polsce
Intesa Sanpaolo S.P.A. działająca za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.P.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce kredyt 750 000 000,00 PLN 0,00 PLN pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji lub grup zadań inwestycyjnych Grupy TAURON obejmujących (i) szeroko pojętą energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii oraz (ii) dystrybucję energii elektrycznej, w tym m. in. rozwój i modernizację sieci oraz przyłączanie nowych klientów, a także na refinansowanie istniejącego Zadłużenia Finansowego
WFOŚiGW pożyczka KWC 914 000,00 PLN 229 476,60 PLN Ograniczenie emisji pyłu wapiennego na składowisku surowcowym w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.”
WFOŚiGW pożyczka TW 40 000 000,00 PLN 12 000 000,00 PLN Budowa Jednostki Wytwórczej OZE w PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III – Elektrowni II
WFOŚiGW pożyczka KWC 292 955,60 PLN 167 563,00 PLN Termomodernizacja Stacji Obsługi Samochodów w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania: