Polityka wynagrodzeń osób zarządzających

Ogólna informacja o przyjętym systemie wynagrodzeń członków Zarządu

System wynagradzania członków Zarządu

Do dnia 20 listopada 2019 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki określone w uchwale Nadzwyczajnego WZ TAURON z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z późniejszymi zmianami i uszczegółowione przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z późniejszymi zmianami.

Mając na celu doprecyzowanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, na żądanie akcjonariusza Spółki Skarbu Państwa, w dniu 21 listopada 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne WZ TAURON, które w drodze uchwały określiło nowe zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki (Zasady kształtowania wynagrodzeń), tym samym uchylając zasady dotychczas obowiązujące.

Powyższe Zasady kształtowania wynagrodzeń zostały uszczegółowione przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 94/IV/2016 Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.W TAURON zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki są zgodne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z późniejszymi zmianami.

Przyjęte Zasady kształtowania wynagrodzeń określają system wynagradzania członków Zarządu Spółki w powiązaniu z pozostającymi do realizacji zadaniami mającymi na celu wdrażanie przyjętej Strategii, kierunków rozwoju i planów finansowych. Nadrzędnym celem stosowanego systemu wynagrodzeń jest zapewnienie motywacyjnego charakteru wynagradzania najwyższej kadry zarządzającej oraz stworzenie podstaw do ich rozwoju.

W 2019 r. obowiązywała Polityka wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A. (Polityka wynagrodzeń). przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 października 2017 r.

Nadrzędnymi celami Polityki wynagrodzeń są:

 1. zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania członków Zarządu Spółki;
 2. powiązanie zasad wynagradzania z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych;
 3. kształtowanie wysokości wynagradzania członków Zarządu Spółki w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych;
 4. wzrost wartości Spółki poprzez rozwój najwyższej kadry zarządzającej;
 5. doskonalenie systemów wynagradzania przekładających się na realizowanie Strategii i kierunków rozwoju.

Model wynagradzania zakłada dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, w którym wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe i części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zależne od spełnienia określonych celów zarządczych KPI.

System wynagradzania członków Zarządu zakłada powiązanie części zmiennej wynagrodzenia z pozostającymi do realizacji celami zarządczymi wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z późniejszymi zmianami i ustalanymi na podstawie tych przepisów przez WZ i Radę Nadzorczą Spółki. Przyjęcie w systemie wynagradzania zależności wynagrodzenia w części zmiennej od realizacji stawianych do wykonania celów zarządczych ma na celu, w szczególności, wdrażanie przyjętej Strategii, kierunków jej rozwoju i planów finansowych, kształtuje również nową kulturę organizacyjną Spółki.

Uwzględniając obowiązujące regulacje, Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu w przedziale określonym przez WZ Spółki.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu TAURON stanowi do 60% wynagrodzenia stałego za rok obrotowy, przy założeniu realizacji celów zarządczych ustalonych przez WZ, a uszczegóławianych przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy.

Wynagrodzenie zmienne za realizację celów zarządczych o charakterze finansowym przyznawane jest w oparciu o dane pochodzące z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy. Wynagrodzenie zmienne za realizację celów zarządczych o charakterze niefinansowym przysługuje w związku z osiągnięciem określonych celów w danym roku obrotowym na podstawie oceny ich wykonania dokonanej przez Radę Nadzorczą.

Do ogólnych celów zarządczych, ustalonych przez WZ należą:

 1. osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na dany rok obrotowy;
 2. osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na dany rok obrotowy;
 3. utrzymanie ratingu spółki TAURON na poziomie inwestycyjnym;
 4. osiągnięcie efektów realizowanych programów restrukturyzacyjnych lub poprawiających efektywność Grupy TAURON;
 5. realizacja Strategii, inwestycji zgodnie z optymalnym z punktu widzenia rentowności projektów i kondycji Grupy TAURON harmonogramem i budżetem;
 6. realizacja inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności w obszarach wytwarzania energii i dystrybucji, w tym w latach 2020-2021 inwestycji dotyczących BAT;
 7. sprzedaż nowych produktów (sprzedaż produktów zawierających energię oraz produktów synergicznych do energii elektrycznej i gazu);
 8. poprawa wskaźników jakościowych dotyczących obsługi klienta lub innych wskaźników operacyjnych;
 9. wzrost innowacyjności Grupy TAURON poprzez realizację prac badawczych, rozwojowych, pilotaży oraz wdrożeń, uwzględniający efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel.

Członkowie Zarządu Spółki nie są objęci programem premiowym opartym na kapitale Spółki, jak również nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek należących do Grupy TAURON.

Rozwiń Zwiń

System wynagrodzeń członków zarządu spółek Grupy TAURON

We wszystkich spółkach Grupy TAURON, wobec których TAURON jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z późniejszymi zmianami, stosowane są zasady wynagradzania członków organów zarządzających zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z późniejszymi zmianami. Powyższe zostało uregulowane w przyjętej przez Zarząd TAURONA Polityce kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółek Zależnych oraz w Zasadach wynagradzania członków organów korporacyjnych spółek zależnych.

Zasady wynagradzania członków organów zarządzających spółek zależnych, podobnie jak w TAURONIE, obejmują dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia, składający się z wynagrodzenia stałego oraz z wynagrodzenia zmiennego, uzależnionego od spełnienia określonych kryteriów wynikowych, tj. realizacji celów zarządczych. Uzależnienie części zmiennej wynagrodzenia od realizacji stawianych do wykonania celów zarządczych ma istotne znaczenie w procesie zarządzania Grupą TAURON oraz ma na celu priorytetyzację kierunków rozwoju poszczególnych spółek zależnych.

Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne mogą stanowić w szczególności:

 1. wzrost zysku netto albo EBITDA albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 2. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
 3. wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 4. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 5. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 6. osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 7. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 8. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 9. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
Rozwiń Zwiń

Ogólna informacja o przyjętym systemie wynagrodzeń kluczowych menadżerów

Zasady wynagradzania oraz premiowania kluczowych menadżerów oraz innych pracowników zostały określone w Regulaminie Wynagradzania Pracowników TAURON Polska Energia S.A., przyjętym do stosowania przez Zarząd Spółki.

W 2019 r. obowiązywały Zasady wynagradzania w Grupie TAURON, stanowiące wytyczne dla spółek Grupy TAURON w zakresie systemów wynagradzania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem systemu premiowania dla kluczowych menedżerów, opartego o spójny dla całej Grupy system zarządzania przez cele, będący połączeniem procesu planowania, procesu mierzenia efektywności oraz procesu oceny.

Obowiązujący system wynagradzania i premiowania kluczowych menedżerów przewiduje uzależnienie poziomu wynagrodzenia od sytuacji finansowej Grupy TAURON i Spółki w perspektywie rocznej, w powiązaniu z realizacją celów strategicznych.

Nadrzędnym założeniem obowiązującego systemu wynagradzania jest zapewnienie optymalnego i motywującego poziomu wynagrodzenia, uzależnionego od wartości i rodzaju pracy na danym stanowisku oraz jakości pracy i efektów osiąganych przez pracowników.

Struktura wynagrodzenia składa się z następujących elementów:

 1. części stałej – którą stanowi wynagrodzenie zasadnicze, ustalone zgodnie z obowiązującą w Spółce tabelą kategorii zaszeregowania i miesięcznych stawek osobistego zaszeregowania. Przyznany poziom wynagrodzenia zasadniczego odzwierciedla wartość i rodzaj pracy oraz jakość pracy pracownika, określoną przez ocenę poziomu kompetencji pracownika;
 2. części zmiennej – która jest uzależniona od wyników pracy, określonych przez poziom realizacji celów i zadań w ramach systemu premiowania MBO;
 3. świadczeń – które są określone w regulacjach wewnętrznych Spółki.

System premiowania MBO oparty o rynkowe mechanizmy premiowania zapewnia integrację działań kluczowych menedżerów wokół osiągnięcia celów zmierzających do realizacji Strategii, jak również celów strategicznych i kierunków rozwoju poszczególnych spółek Grupy TAURON. System ten pozwala na kaskadowanie celów ustalonych przez Zarząd Spółki na poziomie Grupy TAURON oraz na poziomie Spółki na konkretne, sparametryzowane zadania dla pracowników zatrudnionych na niższych szczeblach organizacji. Dodatkowo, system premiowania MBO został powiązany z wdrożonym w Grupie zarządzaniem procesowym, m.in. poprzez powiazanie celów ze zdefiniowanymi w Grupie TAURON Megaprocesami. Dzięki temu wprowadzona kultura zarządzania przez cele odzwierciedla specyfikę poszczególnych funkcji realizowanych w Spółce i umożliwia zastosowanie mechanizmów dialogu przełożonego z podwładnym podczas procesu wyznaczania i oceny realizacji celów, które przekładają się na efektywność całej organizacji.

Jednocześnie narzędzie to umożliwia precyzyjne skorelowanie KPI ustalonych dla członków Zarządu z celami, które wyznaczane są na dany rok kluczowym menedżerom Spółki. Wstępna ocena realizacji celów następuje po zakończeniu pierwszego półrocza, natomiast po zakończeniu roku członkowie Zarządu dokonują końcowej oceny realizacji celów kluczowych menedżerów.

Rozwiń Zwiń

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki jest ustalane przez Radę Nadzorczą Spółki. Łączna kwota wynagrodzeń, rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu, w naturze lub jakiejkolwiek innej formie, należnych lub wypłaconych przez Spółkę członkom Zarządu Spółki w 2019 r. wyniosła 4 557 tys. zł brutto.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Zarządu Spółki za 2019 r. w podziale na składniki.

Lp. Imię i Nazwisko Okres pełnienia
funkcji w 2019 r.
Wynagrodzenie* (tys. zł) Wynagrodzenie zmienne* (tys.zł) Pozostałe korzyści* (tys. zł) Razem
(tys. zł)
1. Filip Grzegorczyk 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 793 407 3 1 203
2. Jarosław Broda 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 740 444 0 1 184
3. Kamil Kamiński 01.01.2019 r. – 21.09.2019 r. 536 436 14 986
4. Marek Wadowski 01.01.2019 r. – 21.09.2019 r. 740 444 0 1 184
Suma 2 809 1 731 17 4 557
* bez narzutów

W Spółce nie występują zobowiązania wobec byłych członków Zarządu Spółki wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze.

Równocześnie wskazuje się, iż z tytułu zobowiązań Spółki w stosunku do byłych członków Zarządu TAURONA, w 2019 r. wypłacono łączną kwotę w wysokości 517 tys. zł z tytułu wypłaty odszkodowań za powstrzymywanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Członkowie Zarządu TAURON w 2019 r. nie otrzymywali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON.

W 2019 r. wszyscy członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z obowiązującą umową o świadczenie usług zarządzania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wynagrodzenia członków Zarządów spółek Grupy TAURON ustalane są z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności:

 1. średnioroczne zatrudnienie;
 2. roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych;
 3. suma aktywów bilansu na koniec roku.

Na podstawie powyższych kryteriów określa się kategorie spółek, z których wynika wysokość wynagrodzenia stałego członków organów zarządzających spółek zależnych.

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów spółek Grupy TAURON zostały opublikowanie na stronie internetowej.

Umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte zarówno z członkami Zarządu TAURON, jak i członkami Zarządów poszczególnych spółek zależnych wchodzących w skład Grupy TAURON, przewidują w razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż określone w tej umowie, wypłacenie odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez nich funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Ponadto, w związku z dostępem członków Zarządu TAURON oraz członków Zarządów spółek zależnych wchodzących w skład Grupy TAURON do informacji poufnych, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę oraz spółki Grupy na straty, umowy o świadczenie usług zarządzania zawierają postanowienia o zakazie konkurencji obowiązujące po ustaniu pełnienia funkcji. Na podstawie powyższych umów członkowie Zarządu zobowiązali powstrzymywać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w oznaczonym okresie za co przysługuje im odszkodowanie.

Członkowie Zarządu Spółki nie zajmowali stanowisk członków Zarządów spółek wchodzących w skład Grupy TAURON przed ich powołaniem w skład Zarządu Spółki.

Pozafinansowe składniki wynagrodzenia przysługujące członkom Zarządu i kluczowym menadżerom

Członkowie Zarządu zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług zarządzania uprawnieni są do refinansowania przez Spółkę kosztów szkolenia do wysokości netto 15 000 zł w roku kalendarzowym oraz od lutego 2020 r. do refinansowania przez Spółkę składki podstawowej z tytułu uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym prowadzonym w Spółce.

Pozafinansowe składniki wynagrodzenia kluczowych menadżerów

Pracownicy zatrudnieni na kluczowych stanowiskach w Spółce uprawnieni są do korzystania z następujących świadczeń i pozafinansowych składników wynagrodzenia oferowanych przez Spółkę:

 1. uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym prowadzonym przez pracodawcę (warunek pozostawania w stanie zatrudnienia w Spółce lub w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej TAURON przez okres co najmniej 1 roku);
 2. korzystania z pakietu medycznego finansowanego ze środków Spółki;
 3. korzystania z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego;
 4. korzystania z mieszkania służbowego w przypadku, gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków.

Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa

Stosowany system wynagradzania członków Zarządu jest zgodny z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zapewniony jest motywacyjny i spójny system, powiązany z monitorowaniem rocznych planów finansowych oraz przyjętej Strategii i kierunków rozwoju. Obowiązująca w Spółce Polityka wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A. jest zgodna z zasadami Dobrych Praktyk 2016 i określa w szczególności formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków Zarządu.

Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy (budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy), jak również zapobiegają powstawaniu konfliktów interesów członków Zarządu i akcjonariuszy. Równocześnie są one skonstruowane w sposób przejrzysty dla inwestorów tak, aby budować ich zaufanie do Spółki oraz umożliwić im wyrażenie opinii we właściwym trybie.

Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia jest powiązana z określonymi z góry, wymiernymi celami zarządczymi, które sprzyjają długoterminowej stabilności Spółki i Grupy TAURON.

Kryteria, od spełnienia których zależy uzyskanie oraz wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, są określone zgodnie z metodyką SMART, a więc wykazują takie cechy jak: precyzyjność, mierzalność, możliwość osiągnięcia, istotność i określenie w czasie.

Obowiązujący w TAURONIE system wynagradzania i premiowania zarówno członków Zarządu Spółki, jak i kluczowych menedżerów, wspiera realizację celów strategicznych oraz uwzględnia uzależnienie poziomu wynagrodzenia od sytuacji finansowej Spółki i Grupy TAURON w perspektywie rocznej.

System wynagradzania członków Rady Nadzorczej

W 2019 r. obowiązywał system wynagradzania członków Rady Nadzorczej określony w uchwale Nadzwyczajnego WZ TAURON z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej z późniejszymi zmianami, podjętej w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).

Zgodnie z ww. uchwałą Nadzwyczajnego WZ miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, ustalone zostało jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

 • dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7;
 • dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,5.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.

Lp. Imię i Nazwisko Okres pełnienia funkcji w 2019 r. Wynagrodzenia (tys. zł)
1. Beata Chłodzińska 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 102
2. Teresa Famulska 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 90
3. Jacek Szyke 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 90
4. Radosław Domagalski – Łabędzki 01.01.2019 r. – 08.05.2019 r. 32
5. Barbara Łasak – Jarszak 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 90
6. Paweł Pampuszko 01.01.2019 r. – 08.05.2019 r. 32
7. Rafał Pawełczyk 08.05.2019 r. – 26.07.2019 r. 20
8. Grzegorz Peczkis 06.12.2019 r. – 31.12.2019 r. 6
9. Jan Płudowski 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 90
10. Marcin Szlenk 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 90
11. Katarzyna Taczanowska 08.05.2019 r. – 31.12.2019 r. 58
12. Agnieszka Woźniak 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 90
Suma 790

W Spółce nie występują zobowiązania wobec byłych członków Rady Nadzorczej wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze.

Wyniki wyszukiwania: