Ryzyka związaneze zrównoważonym rozwojem Grupy TAURON

 • 201-2
 • 102-15

Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy TAURON klasyfikowane są zgodnie z Modelem ryzyk opisanych w Sprawozdaniu Zarządu  z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019.

Wydzielono następujące kategorie ryzyk związanych z rozwojem Grupy TAURON:

 • Ryzyko społeczne
 • Ryzyko związane ze zmianami klimatu
 • Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim
 • Ryzyko BHP
 • Ryzyko komunikacji wewnętrznej
 • Ryzyko środowiskowe
 • Ryzyko procesu zakupowego
 • Ryzyko prawne
 • Ryzyko Compliance

Ryzyko społeczne

Ryzyko społeczne zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Pracownicy i kultura organizacyjna.

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko społeczne Ryzyko obejmuje ryzyko niewywiązywania się ze standardów obsługi klienta, realizacji umów sprzedaży, komunikacji zewnętrznej i działań marketingowych oraz ryzyko związane z ochroną danych osobowych. Skutkiem materializacji ryzyka jest utrata reputacji i zaufania klientów, spory z klientami, brak realizacji celów, w tym celów sprzedażowych oraz możliwe kary za nieprzestrzeganie wymogów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. • Przyjęcie i realizacja PRO Klienckiej Polityki Społecznej.
• Prowadzenie dialogu z klientami, w tym badanie zadowolenia klientów, dopasowanie oferty produktowej do ich potrzeb, dbanie o wysoki poziom obsługi klientów.
• Budowanie relacji z klientami i otoczeniem rynkowym.
• Odpowiedzialność za produkt, w tym za jakość i bezpieczeństwo dostaw, dopasowanie oferty produktowej do oczekiwań klientów.
Ochrona prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów.
Wdrażanie narzędzi wspierających realizację klienckiej polityki społecznej.
• Standaryzacja wzorów umów z klientami i ich dostosowywanie do zmian w przepisach prawa oraz optymalizacja procesów sprzedażowych i obsługowych.
• Realizacja działań promocyjnych zgodnie zprzyjętą Strategią marki TAURON i Strategią sponsoringową Grupy TAURON na lata 2018-2025, uwzględniające poszanowanie praw człowieka i prowadzenie odpowiedzialnego marketingu.
2. Ryzyko zarządzania obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu Ryzyko związane z zaangażowaniem GK TAURON w działania, które nie stanowią odpowiedzi na potrzeby interesariuszy powodujące utratę zaufania ze strony różnych grup interesariuszy, utratę wiarygodności i przekazów generowanych przez firmę w społeczeństwie • Wdrożenie i realizacja planu projektów CSR, w którym określone są wszystkie działania wraz z ich uzasadnieniem,
• Zatwierdzanie przez upoważnione obszary kluczowych działań
3. Ryzyko zarządzania reputacją poprzez kształtowanie wizerunku marki Ryzyko związane z wykorzystywaniem marki TAURON w skojarzeniu z niekorzystnymi, kontrowersyjnymi działaniami mającymi negatywny wpływ na wizerunek Grupy powodujący w efekcie kształtowanie nieodpowiedniego wizerunku firmy. • Nadzorowanie procesu ustalania metodologii przeprowadzania akcji promocyjnych i sponsoringowych, zatwierdzanie przez upoważnione obszary kluczowych działań,
• Wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej, powołanie Zespołu odpowiedzialnego za ocenę i zatwierdzanie projektów wizerunkowych.

Ryzyko związane ze zmianami klimatu

Skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój, to jedne z głównych postulatów realizowanych w ramach koncepcji Zielony Zwrot TAURONA. Biorąc pod uwagę powyższe i mając świadomość zachodzących zmian klimatycznych, w ramach Modelu ryzyk, wyodrębnione zostały również ryzyka związane ze zmianami klimatu. W ich ramach wyróżnia się:

 • ryzyko fizyczne – wynikające z fizycznych skutków zmiany klimatu niekorzystnie wpływających na działalność spółek Grupy TAURON , w szczególności będące następstwem określonych zdarzeń związanych z pogodą (burze, powodzie, fale upałów), zmianami klimatu powodującymi zmiany temperatur lub suszę hydrologiczną,
 • ryzyko związane z przejściem – obejmujące ryzyka wynikające z transformacji na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu; na przykład regulacyjne, finansowe, społeczne, technologiczne.

Tabela przedstawia Ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatu zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Modelem ryzyk, Ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatu zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Otoczenie; Ryzyko operacyjne/Technologia i infrastruktura; Ryzyko operacyjne/Klienci i kontrahenci; Ryzyko handlowe/Handel.

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Krótkotermino-we ryzyko fizyczne (ryzyko ostre) Ryzyko związane jest z:
– częstym występowania ekstremalnych temperatur, większą intensywnością opadów mogąca powodować powodzie o każdej porze roku, opadami o nierównomiernym charakterze, skutkującymi dłuższymi okresami bezopadowymi, przerywanymi gwałtownymi opadami (nawalne deszcze),- wzrostem częstotliwości i intensywności huraganów, silnymi wiatrami z towarzyszącymi im incydentalnie trąbami powietrznymi i wyładowaniami atmosferycznymi powodującymi awarie maszyn i urządzeń, awarie sieci dystrybucyjnych (energia elektryczna, ciepło) częstszym występowaniem susz oraz związanych z tym ograniczeniami w dostępie do wody, a także zwiększonym ryzykiem pożarów. Skutkiem materializacji ryzyka są również:

– zwiększone koszty utrzymania sieci przesyłowych wynikających z kosztów usuwania awarii, spadek wolumenu sprzedaży energii i ciepła, spadek wolumenu produkcji, pogorszenie wskaźników jakościowych dystrybucji wpływających na przychód regulowany,

– gwałtowne wahania poziomu cen rynkowych wynikających z występowaniem ekstremalnych temperatur wpływających na poziomy zapotrzebowania i możliwości jego pokrycia po stronie podażowej.

Ryzyko obejmuje zidentyfikowane i zarządzane w Grupie TAURON ryzyka: środowiskowe (w kontekście nadmiernego wpływu na klimat), pogodowe, majątku firmy oraz ryzyko rynkowe.

ο

• Przyjęcie i wdrożenie Polityki Klimatycznej Grupy TAURON
• Prowadzenie działalności biznesowej oddziaływującej na klimat zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
• Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących zanieczyszczenia,
• Częsta ocena zgodności działań z wymaganiami prawnymi w zakresie wpływu na klimat,
• Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności GT na zmiany klimatu, stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych w szczególności w Obszarach biznesowych wrażliwych na te czynniki,
• Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku, czynne monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i instalacji.
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kultury pracy pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń.
• Reagowanie na sytuację awaryjną poprzez obsługę techniczną oraz automatykę zabezpieczającą.
• Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych (z wyłączeniem majątku pod ziemią).
• Wprowadzenie narzędzi informatycznych w obszarze doskonalenia monitoringu i zarządzania wskaźnikami awaryjności.
• Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych, w szczególności w Obszarze Dystrybucji.
2. Ryzyko fizyczne długotrwałe Ryzyko związane jest ze:

– spadkiem wolumenu sprzedaży produktów oferowanych przez spółki Grupy TAURON w szczególności w skutek odchylenia temperatury od wartości planowanych skutkujących przede wszystkim utratą przychodów w poszczególnych segmentach działalności Grupy TAURON wynikającą ze zmniejszonego zapotrzebowania,

– zmniejszeniem, szczególnie latem, poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych oraz wzrostem ich temperatury, co generuje spadek sprawności jednostek wytwórczych oraz zmniejszenie dyspozycyjności bloków co w okresie występowania pików energetycznych. Powyższe może doprowadzić w skrajnym scenariuszu do blackoutu,

– zmianą warunków rynkowych funkcjonowania spółek Grupy TAURON w szczególności w skutek zmian czynników atmosferycznych skutkujące spadkiem marży w Obszarze Wytwarzania (CDS/wolumen) oraz generalnie wzrostem kosztów i spadkiem przychodów,

– zwiększoną awaryjnością maszyn i urządzeń stanowiących majątek spółek Grupy TAURON z uwagi na trwałe zmiany klimatu – jak na przykład długotrwałe susze, ocieplenie klimatu.

Ryzyko obejmuje zidentyfikowane i zarządzane w Grupie TAURON ryzyka: wolumenu i marży, majątku firmy oraz ryzyko rynkowe.

 

ο • Bieżąca aktualizacja oferty, wprowadzenie do sprzedaży produktów typu multipakiet,
• Prowadzenie działań marketingowych, pozyskiwanie nowych klientów,
• Działania skupione na utrzymaniu aktualnych klientów i odzyskaniu utraconych,
• Codzienny pomiar i raportowanie pozycji portfelowych,
• Zarządzanie ryzykiem handlowym poprzez system nadawania i kontrolowania limitów ryzyka (np. VaR oraz stop loss)
• Przyjęcie optymalnej strategii handlowej i wdrożenie mechanizmów zabezpieczania pozycji handlowej,
• Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku, czynne monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i instalacji,
• Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do zmian klimatycznych.

Ryzyko klimatu związane z przejściem zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Otoczenie; Ryzyko regulacyjne/Regulacje; Ryzyko operacyjne/Klienci i kontrahenci; Ryzyko handlowe/Handel; Ryzyko finansowe i kredytowe/Finanse i kredyt.

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko związane z przejściem Ryzyko związane z zaostrzeniem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zaostrzeniem wymogów środowiskowych wynikających ze zmian klimatycznych, rosnącą świadomością klientów w zakresie zmian klimatycznych, działaniami wspierającymi efektywność energetyczną (rozwój prosumentów, wsparcie termoizolacji, budowa własnych źródeł energii i ciepła, odejście od węgla jako paliwa), zmianą warunków funkcjonowania Grupy TAURON (konieczność dostosowania firmy do wyzwań zmian wynikających ze zmian klimatu, w tym dostosowania technologicznego do światowych rozwiązań niskoemisyjnych).

Skutki ryzyka obejmują kwestie reputacji, technologii, polityki i regulacji, a także kwestie rynkowe. W szczególności skutkami ryzyka mogą być:

– spadek wolumenu sprzedaży produktów oferowanych przez spółki Grupy TAURON w szczególności w skutek rozwoju energooszczędności, ocieplania budynków, rozwoju prosumentów, skutkujących przede wszystkim utratą przychodów w poszczególnych segmentach działalności Grupy TAURON wynikająca ze zmniejszonego zapotrzebowania,

– zmiana warunków rynkowych funkcjonowania spółek Grupy TAURON w szczególności w skutek zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, działań wspierających efektywność energetyczną (odejście od węgla jako paliwa, rozwój prosumentów, wsparcie termoizolacji i budowy własnych źródeł energii i ciepła) skutkujące spadkiem marży w Obszarze Wytwarzania (CDS/wolumen) oraz generalnie wzrostem kosztów i spadkiem przychodów,

– utrudnienia lub wzrost kosztów pozyskania kapitału do finansowania działalności opartej na paliwach kopalnych,

– utrata reputacji z tytułu zaangażowania w paliwa kopalne,

– konieczność transformacji majątku i w konsekwencji konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów na skutek zmian klimatycznych,

– utrudnienie lub wzrost kosztów ubezpieczenia majątku opartego na paliwach kopalnych,

– wzrost kosztów opłat środowiskowych oraz konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na dostosowanie majątku do wymogów środowiskowych,

– wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 i w konsekwencji spadek marży w segmencie energetyki konwencjonalnej,

– spadek zapotrzebowania na energię w wyniku efektywności energetycznej i rozwoju energetyki prosumenckiej,

– spadek zapotrzebowania na dotychczas oferowane produkty oferowane przez spółki Grupy TAURON,

– ograniczenie lub wyłączenie działalności opartej o paliwa kopalne i węglany,

– konieczność restrukturyzacji zatrudnienia wynikająca ze zmiany profilu działalności,

– utrudnienia procedur administracyjnych z udziałem społeczeństwa przez organizacje pozarządowe,

– spadek wartości przedsiębiorstwa,

– niemożność zaspokojenia oczekiwań rynku w wyniku braku oczekiwanych produktów w portfelu.

Ryzyko obejmuje zidentyfikowane i zarządzane w Grupie TAURON ryzyka: zmian klimatu, reputacji, regulacyjne, wolumenu i marży, rynkowe, pozyskania finansowania, majątku firmy, kadrowe.

ο • Stosowanie Polityki klimatycznej Grupy TAURON,
• Określenie i aktualizacja i realizacja Strategii Grupy TAURON,
• Aktualizacja Strategicznej Agendy Badawczej Grupy TAURON,
Dostosowanie Strategii Inwestycyjnej Grupy TAURON do wytycznych wynikających z Polityki klimatycznej i Strategii inwestycyjnej,
• Aktualizacja i wdrażanie Strategii zrównoważonego rozwoju Grypy TAURON,
• Bieżąca analiza projektów rozporządzeń i ustaw,
• Aktywny udział w pracach zespołów opiniujących projekty i proponujących optymalne rozwiązania,
• Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego i mixu energetycznego GT do wytwarzania energii odnawialnej oraz zero i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej,
• Stopniowe wycofywanie antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw kopalnych poprzez rozwój energetyki odnawialnej oraz zero i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej,
• Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności GT na zmiany klimatu.

Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim

Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Pracownicy i kultura organizacyjna.

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim Ryzyko związane z zagadnieniami pracowniczymi, w tym również z kwestią różnorodności, partycypacji, warunkami zatrudnienia i pracy, stosunkami ze związkami zawodowymi oraz poszanowaniem prawa wolności do zrzeszania się, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania ścieżkami kariery i rekrutacją, systemami szkoleń, zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy jak również w dłuższej perspektywie koniecznością restrukturyzacji zatrudnienia powodowaną zmianami klimatycznymi wymuszającymi zmianę profilu działalności. Skutkiem materializacji ryzyka mogą być przerwy lub zakłócenia w pracy operacyjnej, skargi pracownicze, spory zbiorowe, strajki, utrata wyspecjalizowanej kadry i trudności w jej odtworzeniu. Przyjęcie i realizacja Polityki Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników.
• Przyjęcie i realizacja Polityki przestrzegania Zasad Etyki praz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji.
• Dbałość o rozwój kompetencji pracowników, w tym poprzez udział w szkoleniach.
• Prowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi w Grupie Kapitałowej TAURON.
• Realizacja polityki kadrowej w oparciu o Model Kompetencyjny oraz obowiązujące regulacje w zakresie wynagrodzeń i prawa pracy (Regulamin Wynagradzania, ZUZP, Regulamin Pracy).
• Przyjęcie i wdrożenie Polityki Różnorodności.
• Przyjęcie i wdrożenie Polityki Poszanowania Praw Człowieka.

Ryzyko BHP

Ryzyko BHP zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Pracownicy i kultura organizacyjna.

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko BHP Ryzyko związane z zapewnieniem zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Skutkiem materializacji ryzyka jest uraz pracownika, utrata zdrowia lub nadmierna ekspozycja pracownika na czynniki szkodliwe dla zdrowia, odszkodowania wypłacane z tytułu uszczerbku na zdrowiu. • Priorytetyzacja bezpieczeństwa pracowników, klientów, wykonawców i interesariuszy w podejmowanych działaniach biznesowych,
• Przyjęcie i realizacja Polityki BHP Grupy TAURON,
• Zapewnianie optymalnych warunków pracy,
• Prowadzenie aktywnego monitorowania warunków pracy oraz poprawności jej organizacji,
• Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy,
• Prowadzenie szkoleń, wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP.

Ryzyko komunikacji wewnętrznej

Ryzyko komunikacji wewnętrznej zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Pracownicy i kultura organizacyjna.

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko komunikacji wewnętrznej Ryzyko związane z przekazywaniem wewnątrz organizacji błędnej lub niesprawdzonej informacji, formułowania niejasnego/niepełnego komunikatu, nieprzekazywaniu pracownikom informacji o istotnym znaczeniu powodujące wprowadzenie w błąd odbiorców informacji lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych skutkujące podejmowaniem niewłaściwych decyzji biznesowych w wyniki braku rzetelnej informacji, utratę zaufania wobec pracodawcy lun kary administracyjne. • Budowanie relacji ze stroną społeczną w Grupie Kapitałowej TAURON i ścisła współpraca z Rzecznikiem Dialogu Społecznego,
• Wykorzystywanie i rozwój dostępnych narzędzi komunikacji w celu przekazywania istotnych informacji do pracowników Grupy Kapitałowej TAURON,
• Przy przekazywaniu istotnych informacji – organizacja spotkań bezpośrednich kadry zarządzającej z pracownikami,
• Bieżące monitorowanie sytuacji i zdarzeń w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON mogących wywołać niepokój społeczny,
• Cykliczne spotkania z przedstawicielami spółek zajmującymi się komunikacją wewnętrzną w celu wymiany informacji,
• Opracowanie Strategii komunikacyjnej dla Grupy TAURON.

Ryzyko środowiskowe

Ryzyko środowiskowe zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Technologia i infrastruktura.

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko środowiskowe

Ryzyko związane z wpływem prowadzonej działalności biznesowej na środowisko naturalne i korzystaniem z jego zasobów w tym w szczególności utratą kontroli nad procesem uniemożliwiającym zapobieganie ponadnormatywnym zanieczyszczeniom, uszkodzeniem, zakłóceniom lub awariom instalacji lub urządzeń skutkującym negatywnie na środowisko.

Ryzyko wiąże się również z możliwością:

– braku aktualności decyzji środowiskowych,

– deponowaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub niezgodnie z warunkami eksploatacji obiektów do tego przeznaczonych,

– wystąpienia sytuacji kryzysowej: np. pożar, przemieszczenie mas ziemnych, zjawiska ekstremalne,

– wykorzystaniem odpadów niezgodnie z dopuszczonym kierunkiem przeznaczenia,

– brak właściwych zabezpieczeń ograniczających negatywny wpływ działalności Grupy TAURON na środowisko,

– uwolnienie substancji niebezpiecznych do środowiska,

– protestów społecznych.

Skutkiem materializacji ryzyka jest degradacja środowiska naturalnego oraz kary za niedotrzymanie wymagań środowiskowych, konieczność ich usunięcia, ograniczenie produkcji, opóźnienia w realizacji inwestycji, zanieczyszczenie źródeł wody w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie, zniszczenie siedliska, obiektu lub obszaru cennego przyrodniczo – kompensacja przyrodnicza, ograniczenia dalszego rozwoju biznesowego, utrata wizerunku GRUPY, ograniczenie możliwości korzystania z finansowych programów pomocowych. Ryzyko obejmuje również wzrost wymogów środowiskowych wynikających z zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej

• Przyjęcie i wdrożenie Polityki Środowiskowej Grupy TAURON,
• Prowadzenie działalności biznesowej oddziaływującej na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
• Bieżący nadzór nad dotrzymaniem warunków decyzji środowiskowych,
• Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących zanieczyszczenia,
• Częsta ocena zgodności działań z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska,
• Realizacja inwestycji ze sfery ochrony środowiska w celu minimalizacji skutków niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej na środowisko i klimat,
• Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności GT na zmiany klimatu.

Ryzyko procesu zakupowego

Ryzyko procesu zakupowego zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Klienci i kontrahenci.

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko procesu zakupowego Ryzyko związane z prowadzonymi postępowaniami zakupowymi, ich błędną realizacją, nieplanowanym wzrostem kosztów zakupu, uwzględniające metody zapobiegania łamaniu praw człowieka przez partnerów biznesowych, przeciwdziałaniu korupcji i nadużyć w procesie zakupowym oraz przestrzegania standardów etyczno-moralnych w trakcie jego realizacji. Skutkiem materializacji ryzyka są niekorzystne umowy zakupowe, konieczność unieważnienia postępowań przetargowych, utrata wizerunku Grupy Kapitałowej TAURON i wiarygodności wobec interesariuszy. • Przyjęcie i wdrożenie Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON.
• Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
• Przyjęcie i realizacja Polityki Poszanowania Praw Człowieka.
• Standaryzacja zasad prowadzenia postępowań w procesie zakupowym i jego transparentność.
• Budowanie trwałych relacji z kontrahentami, opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
• Oczekiwanie od kontrahentów przestrzegania przepisów prawa, standardów etycznych i dobrych praktyk handlowych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad dyskryminacji i nierównego traktowania, poszanowania praw człowieka i godności pracowników, przejrzystej polityki personalnej, ochrony środowiska, uczciwej konkurencji, zapobiegania i zwalczania nadużyć oraz bezpieczeństwa i ochrony informacji.
• Stosowanie wzorców umów i klauzul standardowych do umów w zakresie przestrzegania praw człowieka przez partnerów biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON.

Ryzyko prawne

Ryzyko prawne zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Otoczenie.

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko prawne Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji, wymogami nakładanymi przez regulatora i organy nadzorujące. Skutkiem materializacji ryzyka mogą być kary finansowe, odpowiedzialność karna i cywilnoprawna, utrata wizerunku Grupy. • Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów prawa, w tym z zakresu zagadnień społecznych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, ochrony środowiska i zagadnień pracowniczych.
• Wdrażanie wymaganych zmian do regulacji wewnętrznych. • Powoływanie grup roboczych mających na celu przygotowanie i wdrożenie wymaganych zmian wynikających z otoczenia prawnego.
• Stała współpraca z organami nadzorującymi rynek energii i rynek kapitałowy.
• Konsultacje z jednostkami organizacyjnymi z zakresu projektowanych regulacji kluczowych dla obszaru zgodności. • Szkolenia pracowników ze znajomości przepisów prawa i regulacji wewnętrznych.

Ryzyko Compliance

Ryzyko Compliance zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Ryzyko Compliance.

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko nadużyć wewnętrznych Ryzyko związane z przywłaszczeniem lub wykorzystywaniem majątku Spółki, jego dewastacją, kradzieżą, wykorzystywaniem pozycji służbowej do uzyskiwania korzyści osobistych skutkujące stratami finansowymi, sankcjami karnymi i administracyjnymi, odpowiedzialnością karną i cywilnoprawną. • Działania edukacyjne i szkoleniowe wśród pracowników, w tym obowiązkowe szkolenie e-learnignowego w zakresie Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON.
• Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć przez pracowników GT do bezpośredniego przełożonego, Komisji Etyki, Pełnomocnikowi ds. Zgodności/ Koordynatorowi ds. Zgodności lub poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie http://www.tauron.pl/.
• Prowadzenie postępowań wyjaśniających przez Pełnomocnika ds. Zgodności lub Koordynatorów ds. Zgodności
• Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
• Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
• Przyjęcie i realizacja Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON,
• Przyjęcie i realizacja Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON.
2. Ryzyko nadużyć zewnętrznych Ryzyko związane z wystąpieniem nadużycia zewnętrznego, które ma wpływ na działalność Grupy TAURON poprzez: ujawnianie informacji osobom nieuprawnionym, utratę informacji, szpiegostwo handlowe, zamach terrorystyczny i ataki hakerów, wyłudzenia podatkowe, kradzież, wandalizm, fałszerstwo, prawnie brudnych pieniędzy, zamach terrorystyczny. • Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne o istniejących zagrożeniach nadużyć zewnętrznych,
• Przyjęcie i wdrożenie Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.
• Wdrożenie klauzul antykorupcyjnych do umów z kontrahentami.
• Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
• Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć, system umożliwia również zgłaszanie nadużyć przez podmioty zewnętrzne poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie http://www.tauron.pl/.
• Monitoring współpracy z kontrahentami oraz badanie ich wiarygodności w Grupie TAURON.
• Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, prowadzenie szkoleń oraz stosowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Etyki Biznesowej Grupy TAURON i funkcjonowanie systemu zgłaszania nadużyć.
• Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
3. Ryzyko zachowań nieetycznych oraz mobbingu Ryzyko obejmuje wystąpienie zachowań nieetycznych skutkujących w szczególności brakiem współpracy, złą atmosferą w zespole, mobbing, molestowanie, obrażanie, dyskryminacja pracowników. • Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne o istniejących zagrożeniach nadużyć zewnętrznych.
• Przyjęcie i wdrożenie Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.
• Wdrożenie klauzul antykorupcyjnych do umów z kontrahentami.
• Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
• Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć, system umożliwia również zgłaszanie nadużyć przez podmioty zewnętrzne poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie http://www.tauron.pl/.
• Monitoring współpracy z kontrahentami oraz badanie ich wiarygodności w Grupie TAURON.
• Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, prowadzenie szkoleń oraz stosowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Etyki Biznesowej Grupy TAURON i funkcjonowanie systemu zgłaszania nadużyć.

Wyniki wyszukiwania: