Polityka i Zarządzanie – Wprowadzenie

  • 102-5
  • 102-10
  • 102-11
  • 102-18

Grupa Kapitałowa TAURON to organizm gospodarczy złożony z autonomicznych spółek prawa handlowego, na czele którego stoi TAURON Polska Energia S.A. jako jednostka dominująca.

Zarządzanie Grupą TAURON odbywa się w oparciu o dwa wewnętrzne dokumenty: Kodeks Grupy oraz Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON.

Kodeks Grupy TAURON

Zarządzanie Grupą TAURON opiera się na wiodącej roli centrum korporacyjnego, tj. spółki dominującej – TAURON Polska Energia S.A., która zarządza spółkami wchodzącymi w skład Obszarów Biznesowych i Centrami Usług Wspólnych. Relacje w zakresie podejmowania decyzji regulowane są poprzez Kodeks Grupy, który jest podstawowym aktem normatywnym Grupy TAURON. Kodeks Grupy reguluje jej funkcjonowanie, zapewniając realizację celów, poprzez specjalnie zaprojektowane rozwiązania w zakresie zarządzania podmiotami Grupy TAURON, umożliwiając osiągnięcie efektów zakładanych w Strategii.

Obecnie kończą się prace nad aktualizacją Kodeksu Grupy, wynikającą ze zmian otoczenia, konieczności doprecyzowania części zapisów oraz blisko dziesięcioletnich doświadczeń, zebranych w oparciu o działanie tego dokumentu.

Założenia dokumentu Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON

Przyjęty przez Zarząd Spółki 23 stycznia 2018 r. Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON, określa model zarządzania Grupą, definiuje wysokopoziomową architekturę procesów oraz funkcje i zadania Centrum Korporacyjnego, obszarów biznesowych i innych jednostek.

U podstaw Modelu Biznesowego i Operacyjnego leżą:

  • budowa wartości Grupy TAURON jako całości (nie odrębnych spółek),
  • koncentracja na klientach (wewnętrznych i zewnętrznych),
  • kierowanie się wartościami Grupy (wartości PRO),
  • odbiurokratyzowanie procesów decyzyjnych,
  • korzystanie z wiedzy i kwalifikacji pracowników Grupy TAURON.

Aby zapewnić sprawne zarządzanie, zgodnie z obowiązującym modelem biznesowym, wdrożono podział ról i odpowiedzialności, oparty na przypisaniu kompetencji procesowych, pomiędzy Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe oraz Centra Usług Wspólnych.

Podział obowiązków i odpowiedzialności w modelu biznesowym Grupy TAURON w 2019 roku:

jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie działalnością Grupy TAURON i podejmowanie najważniejszych decyzji mających wpływ na Grupę, Obszary Biznesowe, Centra Usług Wspólnych i spółki należące do Grupy

siedem obszarów podstawowej działalności Grupy TAURON, zdefiniowanych zgodnie z ogniwami łańcucha wartości produkcji energii elektrycznej i ciepła: Wydobycie, Wytwarzanie, Ciepło, Odnawialne Źródła Energii (OZE), Handel, Dystrybucja i Sprzedaż.

jednostki odpowiedzialne za świadczenie określonych usług wsparcia (np. rachunkowość, IT, kadry i płace, ubezpieczenia, obsługa klienta, ochrona) na rzecz pozostałych jednostek Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania: