Cel i zasady zarządzaniaryzykiem w GT

Ryzyko w Grupie TAURON rozumiane jest jako niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń mogących mieć wpływ na osiągnięcie zdefiniowanych celów strategicznych dla Grupy TAURON, zarówno w sposób negatywny (zagrożenie), jak i pozytywny (szansa, okazja).

Dbając o realizację obowiązującej Strategii, TAURON Polska Energia prowadzi proces zarządzania ryzykiem występującym w działalności Grupy TAURON. Do podstawowych celów zarządzania ryzykiem należy zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa działalności Grupy. W szczególności zarządzanie ryzykiem ma zapewnić Grupie zwiększenie przewidywalności osiągnięcia celów strategicznych, w tym wyniku finansowego.

Zarządzanie ryzykiem w Grupie TAURON:

  1. Obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości.
  2. Zapewnia centralizację funkcji pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka, a także możliwość oceny pełnego profilu ryzyka w organizacji i spójne zasady zarządzania nim.
  3. Zapewnia niezależność funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli i monitoringu.
  4. Zapewnia jasny podział kompetencji i odpowiedzialności, w szczególności poprzez wprowadzenie funkcji właściciela ryzyka.
  5. Jest procesem aktywnym, nakierowanym na odpowiednio wczesną identyfikację zagrożeń, pozwalającą na podejmowanie działań prewencyjnych.
  6. Jest procesem systematycznym i nieustannie doskonalonym, co pozwala na bieżąco dostosowywać go do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy, jak również do zmieniającego się otoczenia.
  7. Kładzie duży nacisk na budowanie świadomości, szkolenia i zachęcanie pracowników do wykorzystywania wiedzy o ryzykach w codziennych działaniach.
  8. Współtworzy w Grupie TAURON system kontroli wewnętrznej, stanowiąc obok funkcji zapewnienia zgodności oraz zarządzania bezpieczeństwem element modelu trzech linii obrony.

Wyniki wyszukiwania: