Polityka ŚrodowiskowaGrupy TAURON

Ochrona środowiska w branży energetyczno-wydobywczej jest obszarem ściśle kontrolowanym i regulowanym. Niezależnie od obowiązujących przepisów ogólnych, Grupa TAURON biorąc odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z zasobów naturalnych i przyjmując w lipcu 2017 roku dokument pn. Polityka Środowiskowa Grupy TAURON, a w listopadzie 2019 roku Polityka Klimatyczna Grupy TAURON podkreśliła, że jest gotowa do podejmowania działań wykraczających ponad obowiązki prawne.

  • 305-7
  • 303-3
  • 306-1
  • 306-2
  • EU-DMA Podejście w zarządzaniu odpadem

Polityka Środowiskowa określa podejście Grupy Kapitałowej TAURON do zarządzania kwestiami związanymi z  wpływem wywieranym przez jej działalność na środowisko naturalne, w tym kierunek jej działań środowiskowych oraz zasady, jakimi kieruje się w kwestiach dotyczących środowiska. Dokument jest punktem odniesienia, względem którego oceniane są wszystkie działania spółek Grupy w obszarze ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

W Polityce Środowiskowej udokumentowane zostały wartości i wizja, jakimi kieruje się Grupa Kapitałowa TAURON w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne. Główną zasadą jest tu ograniczanie zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego oddziaływania na środowisko oraz prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji, zapewniającej zrozumienie działań Grupy TAURON, mogących wywierać wpływ na środowisko.

Grupa Kapitałowa TAURON, zgodnie z przepisami i praktykami administracyjnymi obowiązującymi na obszarze swojego działania, bierze pod uwagę potrzeby związane z ochroną środowiska oraz działa w sposób przyczyniający się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, a w szczególności wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego (tzw. circular economy).

Procedury należytej staranności

Ze względu na różne profile produkcyjne i usługowe spółek Grupy TAURON, ich wpływ na środowisko jest istotnie zróżnicowany, stąd zasady Polityki Środowiskowej Grupy TAURON są przenoszone w indywidualnych dokumentach wewnętrznych poszczególnych spółek, adekwatnie do ich roli w systemie wartości grupy.

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko jest skutecznie realizowana przy uwzględnieniu specyfiki sektora, rozwoju techniki oraz dostępu do technologii przyjaznych środowisku. Spółki TAURON Wydobycie i TAURON Wytwarzanie posiadają wdrożony certyfikowany system zarządzania środowiskowego według normy ISO14001, w tym TAURON Wytwarzanie, reprezentująca konwencjonalne wytwarzanie energii, dodatkowo utrzymuje Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (ang. Eco-Management and Audit Scheme) EMAS (potwierdzone przez dokonanie stosownej rejestracji w systemie krajowym).

Do procedur należytej staranności realizowanych w ramach Polityki Środowiskowej, bez wątpienia zaliczyć należy bieżące monitorowanie głównych aspektów bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko swojej działalności operacyjnej. Do tego typu pomiarów zaliczyć należy np. wielkości emisji związków  NOx, SOx, i pyłów prezentowanych w tabelach.

ŁĄCZNIE 2018 2019
NOx 12 789 663 10 708 789
SOx 12 938 915 10 385 711
Pył całkowity 772 019 636 538
Inne ( w tym CO2 i metan) 38 161 165 33 521 927
Suma wszystkich emisji do powietrza [kg] 64 661 762 55 252 966
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Wydobycie ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
NOx 5 210 770 11 169 299 9 394 343 1 577 445 1 275 974 37 709 37 701 12 789 663 10 708 789
SOx 3 139 32 9 583 254 8 312 491 3 297 267 2 017 940 55 255 55 248 12 938 915 10 385 711
Pył całkowity 11 713 8 440 482 051 438 670 230 080 139 994 48 175 49 434 772 019 636 538
Inne 0 0 10 012 298 6 121 356 2 010 406 1 755 165 26 138 461 25 645 406 38 161 165 33 521 927
Suma wszystkich emisji do powietrza [kg] 20 062 9 242 31 246 902 24 266 861 7 115 198 5 189 074 26 279 600 25 787 789 64 661 762 55 252 966

Wielkości emisji są znacznie poniżej poziomów określonych jako maksymalne dopuszczalne roczne ładunki substancji wprowadzanych do powietrza według pozwoleń. Powyższe wynika z faktu, że wszystkie pracujące jednostki wytwórcze TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło osiągają poziom stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu poniżej obecnych wartości dopuszczalnych, a poziomy stężeń SO2 i NO2 dla bloków klasy 200 MW i kotłów biomasowych (OZE) osiągają poziom zbliżony do nowych niższych wartości granicznych określonych w konkluzjach BAT, które będą obowiązywały od 2021 r.

Grupa TAURON bierze odpowiedzialność za dbanie o środowisko naturalne i konsekwencje korzystania z jego zasobów. Spółki Grupy szacują, że wysokość opłat do uiszczenia z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w 2019 roku może wynieść ok. 32,82 mln zł.

Wysokość szacowanych do uiszczenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania przez Grupę Kapitałową TAURON ze środowiska należnych za 2019r.
Lp. Nazwa spółki Opłaty* za gospodarcze korzystanie
ze środowiska należne za 2019 r. (tys. zł)
1. TAURON Wytwarzanie 14 882
2. TAURON Wydobycie 14 856,50
3 TAURON Ciepło 2 838,8
4. TAURON Dystrybucja 181,5
5. KW „Czatkowice” 55,1
6. TAURON Dystrybucja Serwis < 0,8
7. TAURON Obsługa Klienta 1,6
8. TAURON Ekoenergia < 0,8
9. TAURON Sprzedaż < 0,8
10. Bioeko Grupa TAURON 4
Suma 32 820
* Częściowo dane szacunkowe, nie zamknięto rozliczenia rocznego

Grupa TAURON kierując się zasadą zasobooszczędności, na bieżąco monitoruje i optymalizuje również zużycie wody wykorzystywanej do celów technologicznych. W celu ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko Grupa dąży do zamykania obiegów wodnych oraz do zawracania wody do procesów produkcyjnych w celu ponownego jej wykorzystania. Pobór wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych przez Grupę Kapitałową TAURON w roku 2019 obrazują tabele.

[m3/rok] ŁĄCZNIE
2018 2019
rzeki 136 432 098 143 447 469
obszary podmokłe 0 0
wody podziemne 44 831 312 45 969 125
deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 164 797 163 701
wody z sieci miejskiej 5 643 343 5 359 483
Inne 16 472 234 17 752 749
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł 203 545 802 212 692 527
[m3/rok] TAURON Wydobycie Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora) w tym wody z obszarów podmokłych
rzeki 22 271 42 556 135 862 454 142 955 276 547 373 449 637 136 432 098 143 447 469
obszary podmokłe 0 0 0 0 0
Pozostałe:
wody podziemne 44 324 741 44 883 908 68 89 1 122 751 1 084 646 0 471 482 45 448 03 45 969 125
deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 164 797 163 701 0 164 797 163 701
wody z sieci miejskiej 506 571 159 789* 14 084 13 563 3 645 821 4 053 940 1 475 374 1 130 698 1 493 1 494 5 643 343 5 359 483
Inne 15 007 893 16 736 118 1 464 341 1 016 631 16 472 234 17 752 749
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł 44 831 312 45 043 697 36 423 56 208 155 803 716 164 993 681 3 487 088 2 596 966 1 964 1 976 204 160 503 212 692 527
* Zakład Górniczy Janina – Inicjatywa „Zwiększenie wykorzystania wody z własnych źródeł w procesach technologicznych”. Osiągniętym celem jest ograniczenie zakupu wody z Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.

Grupa TAURON nieustannie optymalizuje procesy oczyszczania ścieków. Modernizowane są również metody oczyszczania ścieków w celu poprawy efektywności tych procesów. Jakość i ilość ścieków podlega bieżącemu monitoringowi. Całkowitą objętość ścieków wytworzonych w ramach działania Grupy Kapitałowej TAURON w roku 2019, wraz ze sposobem ich przeznaczenia pokazano w tabelach.

Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych ŁĄCZNIE m3
2018 2019
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 695 435 842 750
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 446 515
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych:
Rzeki 152 505 966 166 320 385
Inne 0 0
Całkowita objętość ścieków 153 201 847 167 163 649
Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych Objętość ścieków [m3]
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Wydobycie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 94 630 109 395 292 415 291 774 307 311 440 460 1 079 1 121 695 435 842 750
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 274 372 172 143 446 515
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych :
Rzeki 25 497 28 672 110 155 207 123 329 315 42 136 187 42 801 956 188 622 159 966 453 476 152 505 966 166 320 385
Inne 0 0
Całkowita objętość ścieków 25 497 28 672 110 249 837 123 438 710 42 428 876 43 094 102 495 933 600 426 1 704 1 740 153 201 847 167 163 649

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Grupa Kapitałowa TAURON podejmuje liczne działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Aktywnie poszukujemy nowych kierunków i obszarów działań w celu ponownego wykorzystania ubocznych efektów swojej działalności. W tym celu, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy), prowadzimy gospodarkę ubocznymi produktami spalania oraz wydobycia.

Poniższe tabele prezentują całkowitą wagę odpadów według rodzajów oraz metod postępowania z nimi.

2018 2019
Ponowne wykorzystanie 6,1 6,1
Recykling 414 137,7
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 313 1 086,30
Unieszkodliwianie 119 186,6
Magazynowanie 11 45,5
Inne * 48 141
CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW 911 1 603
* Grupa nie generuje odpadów jądrowych.
waga odpadów niebezpiecznych [ton]
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Wydobycie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Ponowne wykorzystanie 0 0 6,1 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 6,1
Recykling 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 414 137,7 414 138
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 0 0 90,7 51,9 7,4  0 13 1,1 0 0 202 1 033,40 313 1 086
Unieszkodliwianie 0 0 2,7 5,1 2,9  0 2 7,9 0 0 111 173,6 119 187
Magazynowanie 0 0 6 12 5,4 1,9 0 1,3 0 0 0 30,3 11 46
Inne 20,4 27,2 0 0 25,2 38,5 0 0 2,1 75,35 0 0 48 141
CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW 20,4 27,2 105,6 75,1 40,9 40,4 15 10,3 2,1 75,4 727 1 375,00 911 1 603
2018 2019
Ponowne wykorzystanie 0 0
Recykling 4 852 2 200,10
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 2 756 235 1 249 574,60
Unieszkodliwianie 1 965 1 360,30
Składowanie 4 823 5 539,50
Magazynowanie 146 282 104 375,60
Kompostowanie 0 0
Inne 189 439,40 3 924,20
CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW 3 103 596 1 366 974
Całkowita waga odpadów [t] innych niż niebezpieczne w 2018 i 2019 roku według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem, w podziale na spółki
waga odpadów innych niż niebezpieczne [ton]
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Wydobycie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja ŁĄCZNIE
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Ponowne wykorzystanie 0 0 6,1 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 6,1
Recykling 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 414 137,7 414 138
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 0 0 90,7 51,9 7,4  0 13 1,1 0 0 202 1 033,40 313 1 086
Unieszkodliwianie 0 0 379 169 337 8 8 0 0 1 241 1 183 1 965 1 360
Składowanie 0 0 4 823 5 540 0 0 0 0 0 0 0 4 823 5 540
Magazynowanie 0 0 656 436 140 356 103 463 5 270 422 0 0 0 55 146 282 104 376
Kompostowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne 243 178 2 965 3 065 186 160 554 0 0 72 127 0 0 189 439 3 924
CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW 432 178 1 107 914 193 550 1 697 795 950 418 290 096 218 452 72 127 7 287 4 249 3 103 596 1 366 974

W 2019 r. wytworzono 4 mln Mg ubocznych produktów procesowych, pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia węgla, z czego aż 51% zostało wprowadzone na rynek, jako pełnowartościowe produkty do wykorzystania m.in. w budownictwie, drogownictwie, górnictwie czy rolnictwie. Pozostała część odpadów została przekazana dalszym uprawnionym odbiorcom, z którymi spółki Grupy Kapitałowej TAURON mają podpisane umowy gwarantujące ich dalsze gospodarcze wykorzystanie m.in. w rekultywacji, makroniwelacji i wypełnianiu pustek poeksploatacyjnych w górnictwie.

Wytwarzane odpady wykorzystywane są głównie w branżach: budowlanej, drogowej i górniczej. Stosowane są także w szerokim zakresie przez cementownie i betoniarnie. Posłużyły one również jako materiał do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych.

Grupa Kapitałowa TAURON dąży do wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Planuje się, aby maksimum wytwarzanych odpadów procesowych wykorzystywać w ramach potrzeb i działań Grupy Kapitałowej TAURON, ograniczając tym samym zużycie surowców naturalnych oraz ograniczając ślad węglowy produktu.

TAURON Wytwarzanie w 2019 roku aż 88% popiołów i żużli energetycznych, pochodzących z 6 elektrowni systemowych, wprowadziło na rynek, jako produkty uboczne. Wykorzystywane były one w budownictwie, drogownictwie, górnictwie, rolnictwie. Pozostałe 12% odpadów również podlega wykorzystaniu poprzez procesy odzysku, przetwarzania, wykorzystania w procesach technologicznych odbiorców zewnętrznych, współpracujących z Grupą TAURON w zakresie odbioru odpadów.

Gips, pochodzący z instalacji mokrego odsiarczania spalin, należących do TAURON Wytwarzanie jest surowcem budowlanym. Jest to materiał o lepszych właściwościach niż gips naturalny, ponieważ nie zawiera zanieczyszczeń mineralnych występujących w gipsach kopalnych. Gips będący efektem ubocznym instalacji mokrego odsiarczania spalin ma z tego tytułu szczególnie duży zbyt w regionach przemysłowych.

Popioły wytwarzane przez energetykę konwencjonalną są cennym surowcem stosowanym w prewencji przeciwpożarowej w zakładach górniczych. Popioły pochodzące z elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON pokrywają 100% zapotrzebowania na popioły do prewencji pożarowej w kopalniach TAURON Wydobycie. 108 tys. ton popiołów wytworzonych w 2019 roku w zakładach energetycznych Grupy TAURON trafiło do kopalń.

100% odpadów TAURON Ciepło tj. za rok 231 tys. ton popiołów, popiołów fluidalnych, żużli, było także wykorzystywanych gospodarczo. Prawie 0,6 mln ton popiołów lotnych wytwarzanych w Grupie TAURON zostało wykorzystanych jako wyroby budowlane, w postaci uszlachetniaczy do betonów poprawiających ich plastyczność, zapobiegając spękaniu oraz podwyższając odporność betonu na korozję chemiczną. Popioły są również zamiennikiem kruszyw naturalnych. Bez dodatku popiołu nie mogłyby powstać wysokospecjalistyczne betony lekkie.  Popioły wytwarzane w Grupie TAURON są również bardzo cennym dodatkiem do produkcji cementu.

TAURON Wydobycie przetwarza odpady powydobywcze, w wyniku czego otrzymywane są pełnowartościowe kruszywa budowlane i drogowe. W ten sposób w 2019 roku aż 569 tys. ton kruszyw oraz materiałów wyprodukowanych na bazie odpadów powydobywczych trafiło na rynek.

Wszystkie powyższe działania przyczyniają się do ograniczania wykorzystywania zasobów naturalnych, np. kruszyw naturalnych, piasków czy żwirów.

W roku 2019 rozpoczęto również rekultywację składowiska odpadów energetycznych w Blachowni. W sierpniu uzyskano stosowną decyzję w sprawie zamknięcia składowiska odpadów, zatwierdzającą sposób i harmonogram jego rekultywacji.

Odpady do składowania na składowisku zaprzestano przyjmować w styczniu 2014 r., zaś w roku 2019 przystąpiono do jego ostatecznego zamknięcia. Składowisko odpadów paleniskowych jest składowiskiem nadpoziomowym i łącznie zajmuje powierzchnię ok. 74 ha. Rekultywacja jest prowadzona dwuetapowo: jako rekultywacja techniczna i biologiczna.

Grupa posiada wiedzę o zlokalizowanych w obszarze jej oddziaływania obszarach cennych przyrodniczo, w tym obszarach sieci NATURA 2000. Jeden z takich obszarów jest nawet utworzony w ramach infrastruktury przemysłowej Zakładu Górniczego Brzeszcze, która powstała ze względu na ochronę hydrotechniczną Górnej Wisły przed zasolonymi wodami dołowymi, pochodzącymi z odwadniania kopalń węgla kamiennego. Zbiornik retencyjno-dozujący wód dołowych „Brzeszcze”,  oraz miejsce zrzutu znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy w Brzeszczach” PLB 120009, o powierzchni 3065,9 ha. Obszar ten obejmuje kompleksy stawów hodowlanych w dolinie górnej Wisły, położone po obu stronach rzeki. Wisła meandrując w swej dolinie tworzy niewielkie starorzecza. W ostoi występuje ok. 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (ze 180 zawartych w dyrektywie) oraz 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).  W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi: bączek, czapla purpurowa, rybitwa białowąsa, ślepowron, kokoszka, krakwa, krwawodziób, śmieszka, zausznik. Stosunkowo wysoką liczebność osiąga: bąk, rybitwa czarna i perkoz dwuczuby.

W 2019 roku prowadzono również analizy przyrodnicze związane z planowana inwestycją, tj. budową farmy fotowoltaicznej w rejonie ulicy Wrzosowej w Stalowej Woli. W celu ochrony cennych obiektów, ograniczono obszar inwestycji pozostawiając min. oczko wodne i tereny bobrowiska i zadeklarowano, że farma będzie zbudowana w specjalny sposób tj. z  zachowaniem oczek wodnych z szuwarami trzcinowymi i ich otuliną w celu ochrony bąka i bączka oraz wyłączeniem spod inwestycji starego, zarośniętego zbiornika z rowem i tamą bobrową.

Dodatkowo spółki TAURON Ekoenergia i Kopalnia Wapienia „Czatkowice” prowadzą wynikający z przepisów prawa monitoring przyrodniczy.

Wyniki wyszukiwania: