Polityka AntykorupcyjnaGrupy TAURON

Podstawowym dokumentem regulującym w Grupie obszar przeciwdziałania korupcji jest Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON. Nadrzędnym celem, który przyświecał powstaniu i wprowadzeniu do stosowania Polityki jest określenie jednolitych zasad i standardów postępowania, które pozwalają na zidentyfikowanie, przeciwdziałanie oraz mitygowanie ryzyka wystąpienia działań korupcyjnych, a także innych nadużyć w spółkach.

 • 205-1
 • 205-2
 • 205-3
 • 206-1

Wdrożenie i przestrzeganie Polityki antykorupcyjnej ma zapewnić zgodność działalności spółek Grupy z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi, a także zasadami etycznymi, zapewniając tym samym należytą ochronę interesów, renomy oraz wizerunku poszczególnych spółek i całej Grupy, a także transparentność działań wobec podmiotów zewnętrznych.

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników, członków zarządu i organów nadzorczych spółek, a także prokurentów i pełnomocników. Grupa wymaga również przestrzegania standardów zachowania określonych w Polityce przez podmioty zewnętrze.

Celem Polityki jest przeciwdziałanie
nie tylko działaniom korupcyjnym, ale także
innym nadużyciom, do których można zaliczyć np.:

 • kradzież lub przywłaszczenie mienia spółki (środków pieniężnych, materiałów, produktów, narzędzi, sprzętu) lub mienia podmiotów zewnętrznych, z którymi łączą pracownika relacje biznesowe,
 • umyślne fałszowanie dokumentów spółki lub wprowadzanie nieprawdziwych informacji i danych do ich treści,
 • prowadzenie dokumentacji spółki w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące działalności spółki,
 • umyślne podawanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym w sprawozdaniach finansowych,
 • wykorzystywanie zasobów spółki do prywatnych celów.

Do obszarów ryzyka działań korupcyjnych
lub innych nadużyć związanych z działalnością
Grupy TAURON zalicza się w szczególności:

 • postępowania zakupowe,
 • współpracę z podmiotami zewnętrznymi,
 • realizację procesów inwestycyjnych,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • wydatki związane z podróżami służbowymi lub rozrywką,
 • wydatki na reprezentację i reklamę, w tym zaproszenia i upominki,
 • wydatki na usługi marketingowe i konsultingowe,
 • transakcje obrotu gotówkowego,
 • darowizny oraz umowy sponsoringowe.

Określono następujące sposoby realizacji Polityki antykorupcyjnej przez Grupę TAURON:

 1. Grupa dochowuje należytej staranności, aby kontakty z podmiotami zewnętrznymi były otwarte, transparentne, tak by wykluczyć możliwość pojawienia się działań korupcyjnych i innych nadużyć.
 2. Zobowiązuje się do podejmowania właściwych (w szczególności zgodnych z przepisami prawa), adekwatnych i proporcjonalnych działań w odniesieniu do zaistniałych przypadków działań korupcyjnych i innych nadużyć. W szczególności spółka powiadamia organy ścigania o wszelkich potencjalnych naruszeniach przepisów prawa w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia takich naruszeń.
 3. Zachęca się pracowników i podmioty zewnętrzne do przekazywania informacji w zakresie naruszeń Polityki, a także innych nieprawidłowych zachowań.
 4. Zapewnia się podnoszenie świadomości pracowników w zakresie możliwości identyfikowania działań korupcyjnych i innych nadużyć poprzez działania informacyjne, szkolenia, inicjatywy dotyczące eliminacji zdarzeń o charakterze korupcyjnym, umożliwiające właściwe zrozumienie Polityki oraz wykorzystanie jej zasad przez pracowników w codziennej pracy.
 5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu eliminowania działań korupcyjnych i innych nadużyć.

Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz ochrony sygnalistów w spółkach notowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 08.10.2018 r., zawierają rekomendacje w zakresie sposobu ukształtowania funkcji Compliance w organizacji, a także wprowadzenia rozwiązań, które minimalizują ryzyko powstania zachowań nieetycznych, sprzyjających korupcji i konfliktowi interesów. Standardy te ponadto wskazują jakie działania wyczerpują znamiona pojęcia należytej staranności w zakresie ukształtowania procedur i procesów w organizacji zapobiegających zjawisku korupcji.

Pełnomocnik ds. Zgodności oraz Koordynatorzy ds. Zgodności w Grupie TAURON opierają swoje działania na  wytycznych przedstawionych w standardach wyznaczonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Należyta staranność w TAURONIE może być wykazana na podstawie m.in.:

 • przyjęcia i stosowania Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON,
 • przyjęcia i stosowania Polityki Zgodności Grupy TAURON,
 • uregulowania funkcji zarządzania zgodnością w Grupie TAURON,
 • przyjęcia i stosowania Kodeksu antykorupcyjnego w Grupie TAURON,
 • dostosowania do rekomendacji dotyczących zakazu tworzenia mechanizmów służących finansowaniu korzyści majątkowych i osobistych,
 • przeprowadzania szkoleń z zakresu zgodności,
 • rozpoczęcia procesu wdrażania klauzul antykorupcyjnych do stosowania w umowach,
 • przyjęcia i stosowania Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON,
 • uregulowania kwestii dot. sponsoringu,
 • uregulowania i wdrożenia Systemu Zgłaszania Nadużyć w Grupie TAURON oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających,
 • wdrożenia i stosowania Procedury Oceny Wiarygodności Kontrahentów w Grupie TAURON,
 • wdrożenia i stosowania Zasad postępowania w przypadku kontroli w Spółkach Grupy TAURON.

Wśród działań podjętych w ramach Polityki antykorupcyjnej Grupy TAURON kluczowe miejsce zajmuje funkcjonowanie systemu zgłaszania, badania i wyjaśniania działań korupcyjnych i innych nadużyć.

Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Polityki, bezwzględnego stosowania się do jej treści oraz podpisania stosownego oświadczenia.

Kwestia zbierania oświadczeń w spółce TAURON Polska Energia S.A. oraz pozostałych spółkach Grupy TAURON pokazuje tabela.

Tabela Odsetek pracowników poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej TAURON, którzy podpisali na 31.12.2019 roku oświadczenie dotyczące znajomości Polityki Antykorupcyjnej
Spółka % udział pracowników, których oświadczenia zostały zebrane Czy proces zbierania oświadczeń został zakończony, czy jest w trakcie ?
TAURON Polska Energia S.A. 90% W trakcie
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. 95 % W trakcie
Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. 89% W trakcie
Spółka Usług Górniczych sp. z o.o. 93% wśród pracowników administracyjnych
7 % wśród pracowników fizycznych
W trakcie
TAURON Ciepło sp. z o.o. 99 % W trakcie (kontynuacja wśród nowych pracowników)
TAURON Dystrybucja S.A. 94 % W trakcie
TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. 85% W trakcie
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 81% W trakcie
TAURON Ekoenergia sp. z o.o. Brak danych na dzień 31 grudnia 2019 r. W trakcie
TAURON Ekoserwis sp. z o.o. 100% W trakcie (kontynuacja wśród nowych pracowników)
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 72% W trakcie
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 94% W trakcie
TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o. 92% W trakcie
TAURON Wydobycie S.A. Brak W trakcie
TAURON Wytwarzanie S.A. 90% wśród pracowników posiadających dostęp do komputera W trakcie

Pracownicy są również zobowiązani niezwłocznie przekazywać informacje o każdym uzasadnionym podejrzeniu występowania działań korupcyjnych lub innych nadużyć. W tym celu TAURON zapewnia:

 • odpowiednie kanały komunikacji pozwalające pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym na bezpieczne (w tym anonimowe) zgłaszanie potencjalnych przypadków naruszeń,
 • poufność danych osoby zgłaszającej oraz przekazywanych informacji,
 • ochronę przed wszelkimi formami działań odwetowych w przypadku osób zgłaszających w dobrej wierze działania korupcyjne i inne nadużycie.

Wyodrębnione kanały komunikacji, poprzez które można dokonywać zgłoszeń wszelkiego rodzaju nieprawidłowości:

 1. osobiście: do bezpośredniego przełożonego lub Pełnomocnika ds. Zgodności lub Koordynatora ds. Zgodności,
 2. pisemnie, na adres: Pełnomocnik ds. Zgodności, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40 -114 Katowice,
 3. telefonicznie: + 48 32 774 22 22,
 4. e –mail: compliance@tauron.pl,
 5. Formularz Zgłoszenia Nadużycia dostępny na stronie internetowej

służący do zgłaszania zachowań niezgodnych z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi lub wewnątrzkorporacyjnymi Grupy albo normami etycznymi, określonymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Podmioty zewnętrzne, w szczególności kontrahenci i inni interesariusze Spółek Grupy TAURON, w przypadku identyfikacji nieprawidłowości w ramach działalności Grupy TAURON mają możliwość skorzystania z Formularza Zgłoszenia Nadużycia.

W szczególnych przypadkach zgłoszenia mogą być kierowane pisemnie bezpośrednio do Rady Nadzorczej Spółki.

Określone kanały zgłoszeń są zgodne z wymogami określonymi w Ustawie o ofercie publicznej.

Przełożeni, którzy otrzymają zgłoszenie o potencjalnych działaniach korupcyjnych lub innych nadużyciach powinni bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Pełnomocnika ds. Zgodności, a w spółce innej niż TAURON Polska Energia – Koordynatora ds. Zgodności.

Pełnomocnik ds. Zgodności, a w Spółce innej niż TAURON Polska Energia S.A. Koordynator ds. Zgodności, po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia fakt jego przyjęcia. Z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych dokonuje weryfikacji jego prawdziwości oraz podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze w celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie w Grupie TAURON.

Pełnomocnik ds. Zgodności, a w Spółce innej niż TAURON Polska Energia S.A. Koordynator ds. Zgodności, informuje osobę dokonującą zgłoszenie o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego lub o jego przedłużeniu.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia podlegają wpisowi do Rejestru Nadużyć, a z każdego postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół wyjaśniający.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia działań korupcyjnych lub innych nadużyć, spółki podejmują działania naprawcze, które mają za zadanie zapobiec w przyszłości zdarzeniom o podobnym charakterze. Pełnomocnik ds. Zgodności, a w Spółkach innych niż TAURON Polska Energia S.A. Koordynatorzy ds. Zgodności, podejmują działania edukacyjno-informacyjne w celu zapewnienia zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat zasad zgłaszania działań korupcyjnych lub innych nadużyć w Grupie TAURON.

Spółka TAURON Polska Energia S.A. zapewnia również monitorowanie procedur postępowania oraz regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych obowiązujących w Grupie, także pod kątem doskonalenia oraz rozwijania systemu przeciwdziałania działaniom korupcyjnym i innym nadużyciom.

W Grupie TAURON w 2019 r. poprzez Formularz Zgłoszenia Nadużycia wpłynęło 20 zgłoszeń.

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Polityki antykorupcyjnej zaliczyć należy również wprowadzone w styczniu 2019 r. Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON. Zasady stanowią uzupełnienie obowiązującego Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON w zakresie wręczania i przyjmowania upominków przez osoby świadczące pracę na rzecz spółek Grupy.

Celem opisywanego dokumentu jest budowanie świadomości wśród pracowników spółek Grupy TAURON w zakresie rodzaju upominków (w tym zaproszeń), jakie można przyjmować lub wręczać w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz określenie warunków, w których ich przyjmowanie lub przekazywanie jest niedopuszczalne. Wdrożenie i przestrzeganie Zasad ma zapewnić wyeliminowanie sytuacji, w których przyjmowanie upominków mogłoby mieć wpływ na podejmowane decyzje biznesowe spółek Grupy.

Generalna zasada zobowiązuje wszystkich pracowników do powstrzymania się od przyjmowania upominków od klientów lub innych pracowników, które mogłyby skutkować wywarciem wpływu na obdarowanego lub mogłyby rodzić obowiązek określonego działania, czy też zaniechania w zakresie powierzonych mu obowiązków służbowych, bądź też wpływać na podejmowane obecnie lub w przyszłości decyzje biznesowe spółek Grupy TAURON.

Pracownik TAURONA może przyjąć upominek tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie kryteria określone w ww. Zasadach. Wątpliwości dotyczące stosowności przyjęcia upominku należy skonsultować z bezpośrednim przełożonym lub z Pełnomocnikiem ds. Zgodności w TAURON Polska Energia.

Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON są dostosowane do wymogów określonych w ,,Standardach rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.’’, przyjętych 8 października.2018 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. Standardy, o których mowa powyżej zawierają rekomendacje, co do sposobu ukształtowania funkcji Compliance w organizacji, a także wprowadzenia rozwiązań, które minimalizują ryzyko powstania zachowań nieetycznych, sprzyjających korupcji i konfliktowi interesów. Standardy te ponadto wychodzą naprzeciw projektowanym zmianom w regulacjach takich, jak ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wskazując jakie działania wyczerpują znamiona pojęcia należytej staranności w zakresie ukształtowania procedur i procesów w organizacji zapobiegających zjawisku korupcji.

Kampania antykorupcyjna w Grupie TAURON

W 2018 i 2019  r. w Grupie TAURON prowadzona była kampania antykorupcyjna pod hasłem: Graj razem z nami o uczciwe postawy w naszej firmie – poznaj Politykę antykorupcyjną w Grupie TAURON!

Celem kampanii było:

 • informowanie o polityce zerowej tolerancji wobec korupcji i innych nadużyć,
 • promowanie zasad fair play (uczciwości i przejrzystości w działaniu),
 • wskazywanie nieczystych zagrań (np. kradzież, przywłaszczenie, fałszowanie),
 • informowanie o możliwych sposobach zgłaszania nadużyć.

Informacje dotyczące kampanii zostały zamieszczone na wewnętrznej stronie intranetu oraz wysłane do pracowników za pośrednictwem korespondencji mailowej.

Nagroda Compliance Awards 2019

Za kampanię antykorupcyjną kapituła konkursu Compliance Awards 2019 przyznała Grupie TAURON nagrodę w kategorii Pomysł Compliance Roku. Compliance Awards 2019, to ogólnopolski konkurs organizowany przez Instytut Compliance, w którym przyznawane są nagrody w trzech kategoriach: Oficer Compliance Roku, Pomysł Compliance Roku, Doradca Compliance Roku. O przyznaniu nagrody decydują członkowie kapituły konkursowej, zasiadający w radzie programowej czasopisma Compliance. Kampania antykorupcyjna TAURONA została doceniona za innowacyjność oraz nieszablonowy charakter, a także za propagowanie wiedzy w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w Grupie TAURON, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, dostępnej pod linkiem https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/zgodnosc-compliance#slide1

Działania antymonopolowe

W lipcu 2018 r. Grupa wdrożyła Procedurę przeciwdziałania zmowom przetargowym w Grupie TAURON. Celem dokumentu jest określenie jednolitych zasad postępowania, jakie należy stosować w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, co pozwoli na wykrycie, zgłoszenie oraz zapobieganie zmowom przetargowym wykonawców przystępujących do postępowań organizowanych przez zamawiającego.

W TAURONIE komórki zakupowe, co najmniej raz w roku, zobowiązane są do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu zmów przetargowych i wykrywania karteli organizowanych we współpracy z podmiotami zajmującymi się ochroną konkurencji.

W związku z powyższym Pełnomocnik wraz z Zespołem ds. Zgodności w maju 2019 r. przeprowadzili dedykowane szkolenie pn. Zmowa przetargowa i inne trudności w realizacji zamówień publicznych, w tym koncepcja nowego prawa zamówień publicznych dla pracowników obszaru zakupów i Koordynatorów ds. Zgodności z całej Grupy.

Weryfikacja kontrahentów

TAURON, dążąc do ochrony przed ryzykiem nawiązania współpracy z podmiotami działającymi wbrew przepisom prawa, dobrym obyczajom i praktykom handlowym, a w szczególności do ograniczenia zagrożenia uczestnictwa w procederze nadużyć podatkowych oraz w praniu brudnych pieniędzy, wprowadziła Procedurę oceny wiarygodności kontrahentów w Grupie TAURON.

Ocena wiarygodności kontrahenta dokonywana jest w Grupie na podstawie następujących informacji:

 • charakterystyki prawnej i finansowej,
 • dotychczasowej działalności,
 • warunków umowy,
 • powiązań kapitałowych oraz osobowych.

Wyniki wyszukiwania: