Pracownicy Grupy Kapitałowej TAURON stanowią kluczową grupę interesariuszy. W tym obszarze ważne miejsce zajmuje zapewnienie im bezpieczeństwa w miejscu pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025, a także w powstałej w oparciu o ten dokument Polityce BHP Grupy TAURON.

 • 403
 • 403-9
 • 416-1
 • EU 18

Polityka BHP Grupy TAURON jest zbiorem regulacji prowadzących do stałego podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosując zawarte w niej zapisy Grupa konsekwentnie dąży do eliminacji wypadków przy pracy oraz minimalizacji występowania chorób zawodowych i liczby zdarzeń wypadkowych.

Bezpieczeństwo pracowników, klientów, wykonawców, gości oraz pozostałych interesariuszy jest absolutnym priorytetem, mającym istotny wpływ na decyzje i działania podejmowane w spółkach Grupy.

Polityka określa zasady działania, a także reguły postępowania, które mają służyć realizacji czterech podstawowych celów Grupy w zakresie BHP, tj.:

 • eliminacji wypadków przy pracy wszystkich zatrudnionych i pracujących na rzecz spółek Grupy TAURON oraz wszelkich innych osób znajdujących się na terenie prowadzenia działalności przez spółki,
 • zapewnieniu optymalnych warunków pracy wszystkim zatrudnionym i pracującym na rzecz Grupy TAURON,
 • podnoszeniu kwalifikacji pracowników Grupy TAURON, mającemu na celu wzrost kompetencji w zakresie poprawy swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa współpracowników a także osób, które znajdują się na terenie wykonywania przez nich pracy,
 • doskonaleniu skutecznego systemu zarządzania BHP.

Polityka BHP jest nadrzędnym dokumentem opisującym jednolity system bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie TAURON.

W ramach obowiązującej w Grupie Polityki BHP każda ze spółek, z uwagi na specyfikę swojej działalności, posiada własne regulacje w tym zakresie, będące  zgodne z wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa. Przepisy w zakresie BHP dostosowywane są do charakteru wykonywanych prac i zadań. W spółkach, których profil działalności ma charakter produkcyjny i dystrybucyjny, tj. TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Dystrybucja – kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracowników mają szczególne znaczenie, które znajduje swój wyraz w rozbudowanych systemach bezpieczeństwa, jak również w kontroli warunków pracy, przestrzeganiu przepisów i zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zgodnie z Polityką BHP, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie zakładów Grupy TAURON. Podmioty zewnętrzne, wykonujące prace w spółkach Grupy, są zobligowane do przestrzegania obowiązujących procedur, w tym w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Od pracowników firm zewnętrznych (wykonawców i podwykonawców) wymagane jest także posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do wykonywanych prac. Niektóre spółki Grupy (szczególnie te, gdzie warunki pracy są szczególnie niebezpieczne) wprowadzają również dodatkowe wymagania oraz szkolenia dla podmiotów zewnętrznych.

Wśród najważniejszych dokumentów regulujących kwestie BHP w miejscu pracy w Grupie TAURON znajdują się Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wydobycie, Procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w TAURON Ciepło, czy Polityka jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w TAURON Wytwarzanie.

Z uwagi na konsekwentne dążenie do spadku liczby wypadków, intensyfikowane są działania promujące bezpieczne zachowania w miejscu pracy, a poszczególne spółki prowadzą liczne kampanie informacyjno-edukacyjne. W roku 2019 należały do nich w Grupie TAURON m.in.:

 • akcja „Dobrze Cię widzieć” w TAURON Ciepło, w ramach której każdy pracownik otrzymał opaskę odblaskową , która poprawia widoczność na drodze i dzięki temu zwiększa szanse na bezpieczne powroty do domu,
 • kampania BHP „Czas na szczególną ostrożność”, w TAURON Ciepło, której celem była poprawa bezpieczeństwa i zdrowia, poprzez uświadomienie pracownikom przyczyn wypadków przy pracy. Nośnikiem treści kampanii tego projektu był brelok, który przypominał każdemu pracownikowi o bezpieczeństwie w najbardziej „wypadkowych” godzinach pracy. Breloki wraz z kartą ICE „in case of emergency” zostały przekazane każdej jednostce organizacyjnej,
 • konkurs plastyczny związany z tematyką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Narysuj bezpieczeństwo” w TAURON Ciepło. Był to konkurs na plakat promujący bezpieczne zachowania i właściwą organizację pracy. Autorzy trzech najlepszych prac konkursowych zostali nagrodzeni nagrodami pieniężnymi (),
 • rozwieszane od stycznia 2019 r. w TAURON Ciepło na tablicach pracowniczych i w szatniach kalendarze bezpieczeństwa ,
 • w 2019 r służba BHP TAURON Ciepło zorganizowała VI Konkurs Wiedzy o BHP, który stanowił eliminację do XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Elektrowniach i Elektrociepłowniach. Celem przeprowadzenia wewnątrzzakładowego Konkursu Wiedzy o BHP było zwiększenie znajomości wszystkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa pracowników spółki w miejscu pracy oraz promowanie problematyki bezpieczeństwa zgodnie z założeniami przyjętej polityki,
 • realizacja Planu Poprawy Warunków BHP w TAURON Wytwarzanie,
 • promowanie idei „Zero wypadków przy pracy” w TAURON Wytwarzanie,
 • organizacja „Dnia Otwartych Drzwi BHP” dla pracowników, który obejmował m.in. poszerzenie wiedzy o obowiązujących przepisach BHP w TAURON Wytwarzanie, dotyczących organizacji bezpiecznej pracy przy urządzaniach energetycznych, wraz z wnioskami, możliwość dodatkowego ćwiczenia na manekinach resuscytacji, praktyczne aspekty użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Dzień Otwarty był skierowany do pracowników TAURON Wytwarzanie i firmach kooperujących,
 • przeprowadzenie Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla pracowników w TAURON Wytwarzanie,
 • szkolenia z zakresu zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w TAURON Obsługa Klienta,
 • przeprowadzanie Społecznych Przeglądów Warunków Pracy w całej Grupie Kapitałowej TAURON,
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w całej Grupie Kapitałowej TAURON,
 • wykorzystanie technologii VR jako nowoczesnej metody wspierającej programy szkoleniowe m.in. elektromonterów w TAURON Dystrybucja.

Ważnym elementem w promowaniu zasad BHP w Grupie TAURON jest podnoszenie świadomości pracowników i podwykonawców, głównie za pomocą dedykowanych szkoleń, które są prowadzone w formie spotkań i warsztatów oraz interaktywnej w tym szkoleń na platformie e-learningowej. Ze względu na to, że najlepszymi promotorami bezpiecznych zachowań w miejscu pracy są sami pracownicy, spółki organizują szkolenia wewnętrzne, kampanie informacyjne, a także konkursy wiedzy o BHP.

Omówione działania znacznie wpływają na kształtowanie się wskaźników wypadkowości pracowników w Grupie TAURON.

W 2019 r. w spółkach Grupy miały miejsce 202 wypadki, w których ogółem zostało poszkodowanych 206 osób, w tym doszło do2 wypadków śmiertelnych. Ogólna liczba wypadków w stosunku do roku 2018 zmalała o 7 zdarzeń. Liczba najtragiczniejszych wypadków, tj. śmiertelnych wzrosła z jednego zdarzenia w 2018 do dwóch w roku 2019. Zmalała liczba wypadków lekkich z 202 w roku 2018 do  200 wypadków w roku 2019. W porównaniu z rokiem poprzednim, w roku 2019 nie odnotowano wypadków ciężkich. Wskaźnik częstości wypadków  w roku 2019 wyniósł  7,8. Wskaźnik wypadkowości pracowników (częstości / częstotliwości wypadków) w podziale na płeć (Injury rate – IR) przedstawia tabela.

Wartość wskaźnika wypadkowości pracowników (częstości/częstotliwości wypadków) w podziale na płeć w Grupie Kapitałowej TAURON w 2019 roku
2019
ŁĄCZNA LICZBA WSZYSTKICH WYPADKÓW 202
Kobiety 11
Mężczyźni 195
LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH PRZY PRACY 2
Kobiety
Mężczyźni 2
LICZBA WYPADKÓW LEKKICH PRZY PRACY 200
Kobiety 11
Mężczyźni 193
LICZBA WYPADKÓW CIĘŻKICH PRZY PRACY
Kobiety
Mężczyźni
LICZBA WYPADKÓW ZBIOROWYCH 4
Kobiety
Mężczyźni 8
WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI WYPADKÓW 7,8
Wskaźnik częstości wypadków = (liczba wypadków przy pracy x 1000 ) / średnie zatrudnienie w 2018r.
Kobiety 0,4
Mężczyźni 7,5
WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI WYPADKÓW 67,2
Wskaźnik ciężkości wypadków = Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy / Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)
Kobiety 46,1
Mężczyźni 68,4

Z uwagi na konsekwentne dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy,  intensyfikowane są działania promujące bezpieczne zachowania w miejscu pracy. Zaliczają się do nich liczne szkolenia, obejmujące zarówno pracowników, jak i podmioty zewnętrzne wykonujące pracę na rzecz spółek Grupy TAURON. Odsetek przeszkolonych osób Grupy TAURON w roku 2019 przedstawia tabela.

Odsetek pracowników, wykonawców i podwykonawców Grupy Kapitałowej TAURON, którzy przeszli szkolenie BHP w 2019 roku
2019 Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie
Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli powyższe szkolenia BHP 0% 61% 83% 26%

Zasady BHP Grupy TAURON obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie zakładów Grupy TAURON. Podmioty zewnętrzne, wykonujące prace w spółkach Grupy, są zobligowane do przestrzegania obowiązujących procedur, w tym w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Od pracowników firm zewnętrznych (wykonawców i podwykonawców) wymagane jest także posiadanie aktualnych badań lekarskich, odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do wykonywanych prac. Niektóre spółki Grupy TAURON (szczególnie te, gdzie warunki pracy są szczególnie niebezpieczne) wprowadzają również dodatkowe wymagania oraz szkolenia dla podmiotów zewnętrznych.

W Kopalni Wapienia „Czatkowice” oraz w TAURON Wydobycie, z uwagi na specyfikę branżową i charakter działalności, każdy pracownik firmy zewnętrznej, przed przystąpieniem do pracy, przechodzi szkolenie z zakresu znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, w tym bezpieczeństwa wykonywania powierzonych im czynności.

W spółkach TAURON Ciepło oraz TAURON Wytwarzanie, na podstawie wewnętrznych uregulowań, przeprowadzane są szkolenia pracowników dozoru firm zewnętrznych w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, jak również zapoznaje się ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w spółce. Jednocześnie wykonawcy (pracownicy dozoru firm zewnętrznych) zobowiązani są do przeszkolenia osób wykonujących przedmiot umowy/zlecenia w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania z wewnętrznymi aktami normatywnymi odpowiednio do zakresu realizacji prac. W efekcie przeszkoleni są wszyscy pracownicy wykonawców lub podwykonawców (szkolenia pośrednie).

Wyniki wyszukiwania: