Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Spółek Grupy TAURON

Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Spółek Grupy TAURON reguluje standardy procesu rekrutacji oraz wdrożenia nowych pracowników w Grupie TAURON. Polityka określa ponadto zasady związane z obsadzeniem zarówno wakujących, jak i nowotworzonych stanowisk pracy osobami posiadającymi pożądane kwalifikacje zawodowe i kompetencje.

Polityka określa założenia dotyczące doboru pracowników, rozumianego jako wszelkie działania podejmowane w celu obsadzenia wakatu: od momentu określenia potrzeb kadrowych, do momentu ukończenia adaptacji nowo zatrudnionego pracownika. W roku 2019 w ramach Grupy TAURON zatrudniono 1 723 pracowników. Szczegółowe dane dotyczące struktury zatrudnienia w Grupie TAURON znajdują się w części 4.6 Polityka zarządzania zasobami ludzkimi.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Polityki zaliczyć należy przede wszystkim ustrukturyzowane formy rekrutacji.

W Grupie TAURON obowiązuje pierwszeństwo rekrutacji wewnętrznej, która korzystnie wpływa na rozwój zasobów ludzkich wewnątrz Grupy, stwarza możliwości awansu, bądź też zajęcia równorzędnego stanowiska w innym obszarze merytorycznym oraz tworzy naturalne ścieżki karier i zachęca pracowników do dalszego doskonalenia i rozwoju.

Każdy proces doboru pracowników wymaga indywidualnego podejścia, w ujęciu zależności od specyfiki danego stanowiska. Wybór danej metody rekrutacji poprzedza rozpoznanie wewnętrznego bądź zewnętrznego rynku pracy (w zależności od wybranej formy rekrutacji), a także analiza budżetu przeznaczonego na daną rekrutację.

Wyboru pracowników dokonuje się w Grupie TAURON spośród m.in. następujących metod:

 • rekrutacja wewnętrzna otwarta (ogłoszenia w intranecie Grupy TAURON, rekomendacje przez pracowników innych pracowników jako potencjalnych kandydatów, wiadomość e-mail do wszystkich pracowników),
 • rekrutacja wewnętrzna zamknięta (rekomendacje przez pracowników innych pracowników jako potencjalnych kandydatów, pracownicy z potencjałem rozwojowym),
 • rekrutacja zewnętrzna (ogłoszenia w prasie, Internecie, na uczelniach, rekomendacje przez pracowników osób spoza spółek Grupy TAURON jako potencjalnych kandydatów, agencje rekrutacyjne).

W celu uzyskania najlepszych efektów rekrutacji przy możliwie najbardziej optymalnym podejściu kosztowym, efektywny dobór pracowników w Grupie TAURON opiera się na poniższych założeniach i zasadach:

 • dokonywanie doboru pracowników, na podstawie długofalowych planów zatrudnienia i rozwoju kadr, przy uwzględnieniu planowanych zmian personalnych (awanse, przesunięcia, zwolnienia, itp.),
 • integracja z prowadzoną polityką zarządzania zasobami ludzkimi,
 • nastawienie na tworzenie możliwości wyboru poprzez wyszukiwanie przynajmniej kilku kandydatów na jedno obsadzane stanowisko pracy,
 • standaryzacja kryteriów stosowanych przy doborze pracowników na konkretne stanowiska oraz stosowanie metod, zasad i procedur pozwalających na obiektywne porównanie poszczególnych kandydatów w ramach jednej rekrutacji,
 • rzetelność, bezstronność fachowość obowiązująca bez wyjątku wszystkich uczestników procesu doboru,
 • zachowywanie każdorazowo wysokich standardów w zakresie kontaktu i komunikacji z kandydatami (określone zasady m.in. zapraszania kandydatów na rozmowy, formy i zakresu udzielania informacji zwrotnej),
 • zachowywanie standardów związanych ze stosowaniem narzędzi selekcyjnych,
 • etyczne postępowanie wobec kandydatów, w tym np. dotrzymywanie terminów, udzielanie informacji nt. wyników procesu rekrutacji,
 • zapewnianie kandydatom poufności procesu rekrutacyjnego na wszystkich jego etapach.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

W celu dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy podejmujemy szereg inicjatyw, które wzmacniają wizerunek Grupy TAURON jako dobrego i pożądanego pracodawcy.

Stałym elementem działań promujących TAURON w środowisku akademickim jest udział w targach pracy, organizowanych przez uczelnie wyższe. W 2019 roku Grupa TAURON promowała swoje oferty m.in. w trakcie dwóch edycji Giełdy Pracodawców i Przedsiębiorczości organizowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz podczas Targów Pracy organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Udział w powyższych inicjatywach umożliwia nam promowanie aktualnych ofert pracy, praktyk i staży ze wszystkich spółek Grupy. Taka forma działań employer brandingowych daje nam ponadto możliwość przeprowadzenia wstępnej rozmowy z potencjalnymi kandydatami, a także promowania kultury organizacyjnej, postaw i wartości jakimi kierujemy się na co dzień w organizacji.

W 2019 roku w TAURONIE uruchomiony został Program poleceń pracowniczych. Jest to dodatkowe działanie rekrutacyjne, pozwalające na dotarcie do większej liczby kandydatów, poprzez zaangażowanie pracowników Grupy. Celem programu jest pozyskanie kandydatów o wymaganym potencjale, tj. o pożądanych kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach, w oparciu o polecenia osób, które są już zatrudnione w organizacji.

Dokumentem regulującym realizację działań w tym zakresie są Zasady dokonywania poleceń pracowniczych w procesie rekrutacji w Grupie TAURON. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia Programu są mi.in optymalizacja kosztów rekrutacji, skrócenie czasu trwania rekrutacji, a także wzmocnienie zaangażowania pracowników Grupy oraz świadomości wpływu na kształtowanie zasobów ludzkich w Grupie.

Wychodząc naprzeciw kandydatom zainteresowanym pracą w TAURONIE, wraz z końcem 2019 roku, uruchomiona została infolinia rekrutacyjna dla kandydatów do pracy. Głównym celem funkcjonowania infolinii jest zachęcenie do podjęcia pracy osób z kwalifikacjami zgodnymi z aktualnym zapotrzebowaniem Grupy. Bezpośredni kontakt z konsultantami infolinii umożliwia szybkie uzyskanie informacji o dostępnych ofertach pracy, szczegółach dotyczących wymagań na oferowanych stanowiskach, przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz informacji o oferowanych świadczeniach czy benefitach.

Uruchomieniu infolinii towarzyszyła szeroko zakrojona akcja promującą inicjatywę pod hasłem Pracuj w TAURONIE. Dołącz do grona naszych fachowców!

 

Wyniki wyszukiwania: