Zgodnie z przyjętą w 2017 roku Polityką Różnorodności w Grupie TAURON, różnorodność i otwartość są integralną częścią działań biznesowych. Grupa stosuje politykę równego traktowania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników, a w szczególności do organów zarządzających i jej kluczowych menadżerów. Polityka Różnorodności jest również stosowana we współpracy z partnerami zewnętrznymi Grupy, czyli firmami, uczelniami, szkołami czy innymi podmiotami gospodarczymi.

 • 405
 • 401-3
 • 405-1

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Głównymi założeniami stosowanymi w ramach Polityki Różnorodności są:

 • kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku, otwartości, rzetelności i sprawiedliwości,
 • zapewnienie wszechstronności i różnorodności, szczególnie w obszarze płci, wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego,
 • budowanie kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, opartej na wartościach korporacyjnych: Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (PRO),
 • zapobieganie dyskryminacji poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy oraz budowanie i umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami.

W ramach zagadnień pracowniczych, wspierających realizację kierunków wyznaczonych przez Politykę Różnorodności, w połączeniu z umacnianiem kultury równego traktowania bez względu na wiek, płeć, wygląd, niepełnosprawność, poglądy czy przekonania oraz zapewniających równość szans w zakresie wynagradzania czy rozwoju zawodowego, funkcjonują regulacje zapewniające sprawiedliwość i obiektywizm w zakresie organizacji pracy i wynagradzania, np.

Zasady wynagradzania w Grupie TAURON,

stosowane regulacje w zakresie świadczeń,

wdrażane elastyczne formy czasu pracy i możliwość pracy zdalnej

oraz dedykowane kobietom, zapewniające im równe szanse oraz wsparcie w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym np. skrócony czas pracy dla kobiet w ciąży.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Realizując Politykę Różnorodności dążymy do tego, by zapewniać środowisko pracy oparte na szacunku i sprawiedliwości, w którym każdy pracownik może w pełni realizować swój indywidualny potencjał. Osiągamy ten cel poprzez realizację licznych programów szkoleniowych i rozwoju kompetencji, a także sprzyjających rozwojowi każdego pracownika.

Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

 • Akademia PM – projekt poświęcony zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w Grupie TAURON, w ramach którego uczestnicy mogli budować kompetencje oraz zdobywać narzędzia do sprawnego kierowania projektami strategicznymi z punktu widzenia Grupy TAURON;
 • Zarządzanie zakupami w biznesie – projekt mający na celu podniesienie kwalifikacji zakupowych, negocjacyjnych i handlowych;
 • Program Zarządzania Talentami, funkcjonujący w TAURON Polska Energia, mający na celu wsparcie procesu rozwoju pracowników oraz wykorzystania ich potencjału;
 • Akademia Trenerów Wewnętrznych Grupy TAURON jest formą działań wspierających synergię kompetencji w Grupie TAURON;
 • program mentoringowy „Magentowe spotkania” w ramach akcji KobiecaMoc – dla studentek kierunków elektrycznych, którego celem jest wsparcie dziewczyn m.in. w określeniu ścieżki zawodowej;
 • Program „Mama pracuje”.

Adresatkami programu „Mama pracuje” są kobiety zatrudnione w Grupie TAURON, których dzieci nie ukończyły szóstego roku życia oraz kobiety w ciąży. Kobiety przystępujące do programu mają możliwość podjęcia obowiązków służbowych poza miejscem zatrudnienia w ramach telepracy, czy też skorzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy w zależności od charakteru zadań realizowanych na danym stanowisku. Te przebywające jeszcze na urlopie rodzicielskim bądź wychowawczym, otrzymują newsletter zawierający informacje z życia firmy, pozwalający im zachować kontakt z miejscem pracy. Kobiety w ciąży mogą dodatkowo na okres ciąży obniżyć czas pracy o dwie godziny dziennie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokości wynagrodzenia.

Celem programu „Mama pracuje” jest zwiększenie komfortu pracy przyszłych i obecnych mam. Program ma zwiększyć liczbę kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka, pozwalając na bardziej elastyczne dostosowanie czasu pracy do ich potrzeb. Ma także sprawić, aby panie nie traciły kontaktu z organizacją w trakcie nieobecności, spowodowanej urlopem macierzyńskim czy wychowawczym. Odsetek powrotów do pracy po urlopie rodzicielskim, a także wskaźnik retencji prezentuje tabela.

Urlop rodzicielski w Grupie Kapitałowej TAURON w 2019 roku
Łącznie w Grupie TAURON Kobiety Mężczyźni
Odsetek powrotów do pracy 78% 51% 91%
Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim 90% 77% 84%

Mamy świadomość tego, że różnorodne środowisko pracy sprzyja dzieleniu się wiedzą, doświadczeniami i w rezultacie sprzyja osiąganiu zamierzonych rezultatów. W tabelach nr 25 i 26 prezentujemy pracowników i zarząd Grupy TAURON w podziale na wiek i płeć oraz mniejszości.

ZARZĄD I DYREKTORZY PRACOWNICY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH, WYŻSZEGO I NIŻSZEGO SZCZEBLA POZOSTALI PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI STANOWISKA ROBOTNICZE Grupa TAURON
≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat < ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat < ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat < ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat < ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat <
Liczba pracowników 180 2 717 9 095 14 094 26 086
1 94 85 23 1 503 1 191 701 5 057 3 337 1 622 7 022 5 450 2 347 13 676 10 063
kobiety 0 26 9 3 309 165 343 2 406 1 539 36 329 415 382 3 070 2 128
mężczyźni 1 68 76 20 1 194 1 026 358 2 651 1 798 1 586 6 693 5 035 1 965 10 606 7 935
UDZIAŁ PROCENTOWY (w odniesieniu do wszystkich pracowników spółki) 1% 10% 35% 54% 100%
Udział procentowy (w odniesieniu do liczby pracowników w kategorii zatrudnienia)
RAZEM 1% 52% 47% 1% 55% 44% 8% 56% 37% 12% 50% 39% 9% 52% 39%
kobiety 14% 5% 0% 11% 6% 4% 26% 17% 0% 2% 3% 1% 12% 8%
mężczyźni 1% 38% 42% 1% 44% 38% 4% 29% 20% 11% 47% 36% 8% 41% 30%
Grupa TAURON
≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat <
Liczba pracowników w zarządzie 42
RAZEM 0 29 13
kobiety 0 3 0
mężczyźni 0 26 13
Procentowy skład zarządu w podziale na wiek i płeć [%]
(procent vs. cały zarząd) RAZEM 0% 69% 31%
(procent vs. wszystkie kobiety w zarządzie) kobiety 0% 100% 0%
(procent vs. wszyscy mężczyźni w zarządzie) mężczyźni 0% 67% 33%

Wyniki wyszukiwania: