Stosowana w Grupie TAURON Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi koncentruje się na pozyskiwaniu, rozwijaniu i utrzymaniu kompetencji, które są kluczowe dla efektywności organizacyjnej i osiągania celów strategicznych Grupy.

 • 401
 • 102-8
 • 102-41
 • 404-1
 • 404-2
 • 403-1

Naszą ambicją jest wspieranie kadry kierowniczej, aby sprawnie wdrażała zaproponowane zmiany oraz promowała nowe inicjatywy. Tworzymy warunki do rozwoju wiedzy i umiejętności oraz kreujemy środowisko pracy, oparte na współpracy i partnerstwie, w którym innowacyjność i optymalizacja są podstawą działania.

Strategicznymi, wyznaczonymi przez Politykę, kierunkami działań obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie TAURON są:

 • dążenie do utrzymania oraz przyciągania do organizacji pracowników o kompetencjach zgodnych z potrzebami biznesowymi,
 • kreowanie środowiska pracy wspierającego innowacyjność,
 • stwarzanie możliwości ciągłego rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej i pracowników,
 • promowanie idei organizacji uczącej się.

Tabele prezentują kluczowe dane dotyczące obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym liczbę pracowników w podziale na płeć, wiek oraz rodzaj umowy, a także odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi.

LICZBA PRACOWNIKÓW TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Bioeko Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON Czech Energy TAURON Serwis SUMA
UMOWY O PRACĘ
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ, W TYM: 487 292 1 483 179 6 811 2 549 2 512 315 11 7 778 1 492 90 122 3 127 1 379 14 442 26 086
kobiety 219 44 258 41 612 443 1 817 168 6 1 143 265 33 27 3 7 455 7 32 5 580
mężczyźni 268 248 1 225 138 6 199 2 106 695 147 5 6 635 1 227 57 95 0 120 924 7 410 20 506
W TYM:
NA CZAS OKREŚLONY

(w tym na okres próbny i na zastępstwo):

70 46 43 14 536 20 397 77 0 302 6 3 58 0 4 513 1 45 2 135
kobiety 34 10 7 4 38 4 286 32 0 55 1 0 12 0 0 184 0 5 672
mężczyźni 36 36 36 10 498 16 111 45 0 247 5 3 46 0 4 329 1 40 1 463
NA CZAS NIEOKREŚLONY: 417 246 1 440 165 6 275 2 529 2 115 238 11 7 476 1 486 87 64 3 123 866 13 397 23 951
kobiety 185 34 251 37 574 439 1 531 136 6 1 088 264 33 15 3 7 271 7 27 4 908
mężczyźni 232 212 1 189 128 5 701 2 090 584 102 5 6 388 1 222 54 49 0 116 595 6 370 19 043
LICZBA PRACOWNIKÓW TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Bioeko Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON Czech Energy TAURON Serwis SUMA
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA INNYCH ZASADACH NIŻ UMOWA O PRACĘ
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA INNYCH ZASADACH NIŻ UMOWA O PRACĘ: 33 14 11 9 192 67 180 17 0 62 17 6 4 5 8 721 1 39 1 386
kobiety 12 7 2 3 13 15 147 6 0 24 9 2 0 1 2 171 1 4 419
mężczyźni 21 7 9 6 179 52 33 11 0 38 8 4 4 4 6 550 0 35 967
OSOBY NA KONTRAKTACH MENEDŻERSKICH: 3 1 2 1 4 4 2 4 0 4 2 2 2 1 3 2 0 1 38
kobiety 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
mężczyźni 3 1 2 1 4 4 1 3 0 4 2 1 2 1 3 2 0 1 35
OSOBY SAMOZATRUDNIONE: 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12
kobiety 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PRACOWNICY BĘDĄCY POD NADZOREM GRUPY: 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 185
kobiety 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 152
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 33
OSOBY ODBYWAJĄCE PRAKTYKI ABSOLWENCKIE: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 15
kobiety 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
OSOBY ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNO – PRAWNEJ 18 9 4 3 184 59 0 4 0 36 1 0 0 4 0 716 0 35 1 073
kobiety 4 6 0 1 13 14 0 3 0 19 0 0 0 1 0 170 0 4 235
mężczyźni 14 3 4 2 171 45 0 1 0 17 1 0 0 3 0 546 0 31 838
PRACOWNICY RADY NADZORCZEJ 9 4 5 5 4 4 4 3 0 4 4 4 2 0 4 3 1 3 63
kobiety 5 1 2 2 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 20
mężczyźni 4 3 3 3 4 3 1 3 0 3 4 3 2 0 2 2 0 3 43
LICZBA PRACOWNIKÓW TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Bioeko Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON Czech Energy TAURON Serwis SUMA
PRACUJĄCYCH NA UMOWĘ O PRACĘ, W TYM:
NA PEŁNY ETAT : 9 291 1 482 177 6 810 2 538 2 501 312 7 7 749 1 490 90 120 3 127 1 341 13 439 25 499
kobiety 4 44 258 41 611 438 1 810 167 4 1 126 264 33 27 3 7 423 6 31 5 297
mężczyźni 5 247 1 224 136 6 199 2 100 691 145 3 6 623 1 226 57 93 0 120 918 7 408 20 202
NA NIEPEŁNY ETAT: 478 1 1 2 1 11 11 3 4 29 2 0 2 0 0 38 1 3 587
kobiety 215 0 0 0 1 5 7 1 2 17 1 0 0 0 0 32 1 1 283
mężczyźni 263 1 1 2 0 6 4 2 2 12 1 0 2 0 0 6 0 2 304
TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Bioeko Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON Czech Energy TAURON Serwis ŁĄCZNIE
Całkowita liczba zatrudnionych (ze 102-8-a) 487 292 1 483 179 6 811 2 549 2 512 315 11 7 778 1 492 90 122 3 127 1 379 14 442 26 086
Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi 0 292 1 462 179 6 797 2 549 2 512 315 11 7 762 1 488 90 0 0 127 1 379 0 0 24 963
Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi 0% 100% 98,6% 100% 99,8% 100% 100% 100% 100% 99,8% 99,7% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 95,7%

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Zgodnie z przyjętą w Polityce Zarządzania Zasobami Ludzkimi wizją przedstawianego w tej części sprawozdania obszaru jest bycie profesjonalnym partnerem dla kadry kierowniczej i pracowników w budowaniu efektywnej firmy, w oparciu o jasne zasady i nowoczesne narzędzia”. W ramach naszej misji „działamy proaktywnie, tworzymy i wdrażamy procesy oraz narzędzia odzwierciedlające potrzeby biznesu”. W praktyce oznacza to, że aktywnie śledzimy, a niejednokrotnie wyznaczamy trendy rynkowe w przemyśle energetycznym i obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, przyczyniając się do wspierania kierunków strategicznych Grupy TAURON.

Dokumentami wspierającymi realizację celów Polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie TAURON, są:

 • Zasady wynagradzania w Grupie TAURON;
 • Regulaminy podnoszenia kwalifikacji pracowników, funkcjonujących w poszczególnych spółkach Grupy;
 • Model kompetencyjny Grupy TAURON;
 • Regulamin Akademii Trenerów Wewnętrznych w Grupie TAURON;
 • Regulamin Programu Akademii Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi – Akademia PM w Grupie TAURON;
 • Zasady Współpracy ze Szkołami i Uczelniami oraz Program Praktyk i Staży Grupy TAURON;
 • Regulamin Programu „Przyłącz się” – PROgram stażowy w TAURON;
 • Regulamin Programu Ambasador Grupy TAURON.

Jedną z procedur należytej staranności realizowanych w ramach Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest bieżące monitorowanie wskaźników, dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi we wszystkich spółkach Grupy TAURON. Szczególny nacisk kładziemy na prowadzenie konstruktywnego i otwartego dialogu ze stroną społeczną. W 2019 roku, w spółkach Grupy odbyło się 329 spotkań pracodawców z organizacjami związkowymi. Łącznie, organizacje związkowe zrzeszały na koniec 2019 roku około 18,7 tys. pracowników zatrudnionych w TAURONIE (tj. 72 % ogólnej liczby zatrudnionych).

Przedstawiciele strony społecznej podczas regularnych spotkań i konsultacji informowani są o zagadnieniach związanych z:

 • sytuacją ekonomiczno-finansową Grupy TAURON,
 • realizacją inicjatyw strategicznych,
 • realizowanymi Programami Dobrowolnych Odejść w Spółkach Grupy,
 • kwestiami dotyczącymi spraw pracowniczych w Grupie.

Dodatkowo podejmowane są działania ukierunkowane na wzrost świadomości biznesowej oraz promowanie postaw proefektywnościowych i angażujących. W 2019 roku odbyły się warsztaty dla strony społecznej Grupy TAURON pt. Wartościowa rozmowa rozwojowa.

Do procedur zaliczamy również, realizowane co 2 lata, badania poziomu zadowolenia pracowników. W drugiej edycji badania, przeprowadzonego w kwietniu 2019 r., w kluczowych spółkach Grupy, każdy z ponad 26 tys. pracowników miał okazję wyrazić swoją opinię na temat tego, jak ocenia poszczególne aspekty pracy w spółce oraz w całej Grupie, odpowiadając w anonimowej ankiecie na 39 pytań.

Dzięki frekwencji na poziomie 55% (tj. 14 234 głosów), uzyskano opinie na tematy dotyczące środowiska pracy, zadowolenia, zaangażowania, komunikacji i relacji w miejscu pracy.

Wyniki badania pokazały, że pracownicy Grupy TAURON:

 • deklarują bardzo wysokie zaangażowanie w realizację swoich zadań oraz uzyskiwanie jak najlepszych efektów pracy (wskaźnik zaangażowanie – 84%),
 • doceniają atmosferę panującą w dziale / zespole oraz relacje ze współpracownikami (wskaźnik relacje pracownicze – 75%),
 • pozytywnie oceniają warunki pracy na swoim stanowisku (wskaźnik bezpieczeństwo i warunków pracy – 70%),
 • lubią swoją pracę i ogólnie są zadowoleni z pracy w spółce (poziomom samooceny zadowolenia z pracy – 66%),
 • pozytywnie oceniają kadrę kierowniczą, zarówno w zakresie komunikacji kierowniczej, rozumianej jako udzielanie informacji zwrotnej na temat realizowanych zadań, czy przekazywanie istotnych informacji na temat spółki oraz postaw kierowniczych, wyrażających się poprzez budowanie trwałych i dobrych relacji i dotrzymywanie wspólnych ustaleń (wskaźnik komunikacji kierowniczej oraz postaw kierowniczych – 64%).

Uzyskane wyniki stanowiły punkt wyjścia do analiz oraz wypracowania wspólnie z menedżerami i pracownikami planów dalszych działań, dzięki którym Grupa TAURON w jeszcze większym stopniu będzie w stanie sprostać wymaganiom swoich pracowników.

Rozwiń Zwiń

Do procedur należytej staranności zaliczamy również działania podjęte w celu dostosowania kierunków rozwoju organizacji i kapitału ludzkiego w Spółkach do aktualnych wytycznych strategii Grupy.

Weryfikacji poddano wyzwania i cele obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL), wynikające ze zmian w sektorze energetycznym oraz nowych kierunków strategicznych, a w szczególności działania, jakie stoją przed Grupą w związku z Zielonym Zwrotem TAURONA. Redefinicja celów i wyzwań pozwoli przygotować się i efektywnie odpowiadać na oczekiwania biznesu oraz zmieniającego się otoczenia biznesowego Grupy. Efektem wspólnych prac przedstawicieli obszaru ZZL z wiodących spółek Grupy, było wyznaczenie obszarów priorytetowych dla rozwoju organizacji i kapitału ludzkiego.

Osiem priorytetów Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Kapitałowej TAURON

Identyfikacja ośmiu priorytetów (przedstawionych na rysunku) pozwoliła określić kierunek zmian, które pozwolą wzmocnić zdolności obszaru ZZL do wspierania celów biznesowych organizacji. Zdiagnozowane priorytety, to: rekrutacja i onboarding, szkolenia, zarządzanie wiekiem i wiedzą, rozmowa rozwojowa, zarządzanie potencjałem, współpraca z oświatą, outplacement, employer branding. Przypisane wymienionym priorytetom zadania usprawnią najistotniejsze, z punktu widzenia celów biznesowych, procesy ZZL oraz wzmocnią zdolność organizacji do kreowania i szybkiego reagowania na zmiany biznesowe, poprzez zapewnienie optymalnej ilości oraz jakości kompetencji. Określone zadania w ramach priorytetów nadadzą też kierunek działaniom zaplanowanym przez obszar ZZL na lata 2020-2023.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Podejmowane inicjatywy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie TAURON skupiają się na ciągłej poprawie procesów, tak aby dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Elementem stałym ww. zmian jest rozwijanie i wzmacnianie wśród pracowników postaw zgodnych z wartościami Grupy, tj. Partnerstwa, Rozwoju i Odwagi. To podstawowe założenie pozwala na budowanie kultury organizacyjnej, która umożliwia pracownikom podejmowanie i realizację nowych wyzwań (projektów), poszukiwanie innowacji, zwiększanie efektywności w ramach wykonywania codziennych zadań oraz podnoszenie poziomu satysfakcji z pracy.

Działania rozwojowe i wspierające rozwój

Rozwijanie i doskonalenie pracowników jest trwale wpisane w strategię Grupy TAURON, a realizacja działań rozwojowych odbywa się na podstawie Regulaminów podnoszenia kwalifikacji pracowników, funkcjonujących w poszczególnych spółkach Grupy. Regulaminy mają za zadanie zapewnić zgodność zasad w zakresie finansowania szkoleń, przy jednoczesnej dbałości o ścisły związek z celami biznesowymi Grupy.

W Grupie TAURON wszelkie działania rozwojowe realizowane są według zasady 70-20-10. Jest to zasada efektywnego uczenia się, zgodnie z którą:

70%

działań rozwojowych powinno być związanych ze zdobywaniem doświadczeń na stanowisku, m.in. poprzez delegowanie pracownikowi nowych lub dodatkowych zadań oraz uprawnień, poszerzanie zakresu odpowiedzialności, udział w zespołach zadaniowych czy projektowych;

20%

działań rozwojowych, to uczenie się od innych, w tym także bieżące wsparcie i regularna informacja zwrotna bezpośredniego przełożonego i współpracowników;

10%

działań rozwojowych, to udział w różnych formach aktywności edukacyjnych i szkoleniowych (wewnętrznych i zewnętrznych).

Kluczowe statystyki dotyczące szkoleń w Grupie TAURON w 2019 roku przedstawione są na rysunkach nr 34-35.

18

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika

477 617

Łączna liczba godzin szkoleniowych

79 871

Łączna liczba godzin szkoleniowych (kobiety)

397747

Łączna liczba godzin szkoleniowych (mężczyźni)

Liczba godzin szkoleniowych na pracownika w Grupie TAURON w 2019 roku

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na jednego pracownika w podziale na grupy stanowiskowe w Grupie TAURON w 2019 roku

W 2019 roku zainicjowaliśmy działania zmierzające do wdrożenia nowego procesu ZZL – Rozmowy rozwojowej. Celem inicjatywy jest rozwój organizacji poprzez budowanie kultury dialogu pomiędzy przełożonym a pracownikiem oraz możliwość koncentracji na rozwoju pracowników zgodnie z jego potrzebami oraz możliwościami i potrzebami biznesowymi organizacji. Rozmowa rozwojowa opiera się na funkcjonującym Modelu Kompetencyjnym Grupy TAURON i zakłada potrzebę ciągłego rozwoju tych kompetencji w odniesieniu do zmieniających się wyzwań biznesowych. Zrealizowane w 2019 roku działania pilotażowe w wybranych Spółkach Grupy pokazały szereg korzyści, jakie niesie ze sobą otwarta komunikacja oraz indywidualne podejście do potrzeb pracowników w zestawieniu z kierunkami rozwoju organizacji. W 2020 roku będziemy kontynuować pracę nad wdrażaniem procesu rozmowy rozwojowej do kultury organizacyjnej Grupy.

W 2019 roku zainicjowano kolejną, trzecią edycję studiów podyplomowych organizowanych przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim pn. Zarządzanie zakupami w biznesie. Głównym założeniem programu jest podniesienie kwalifikacji zakupowych, negocjacyjnych i handlowych wśród pracowników Obszaru Zakupów. Uczestnictwo w dedykowanych studiach, jest propozycją kierowaną do wyróżniających się pracowników Grupy TAURON. W obecnej edycji udział bierze 32 uczestników.

Uwzględniając szereg realizowanych, a przede wszystkim planowanych inwestycji pojawiła się potrzeba zorganizowania autorskiego rocznego programu szkoleniowego poświęconego zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w Grupie TAURON – Akademii PM. Dzięki temu w 2019 roku 15 pracowników z 5 Spółek Grupy TAURON poszerzało swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami. W programie Akademii znalazły się szkolenia dot. zarządzania projektami, realizacji procesu inwestycyjnego, narzędzi IT wspierających Kierowników Projektów, komunikacji, zarządzania zespołem, itd.

Nieustannie od 2014 roku, pracownicy Grupy TAURON mają możliwość uczestniczenia w wykładach realizowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON.

Celem powstania i kontynuowania idei Uniwersytetu jest zapewnienie pracownikom dostępu do wiedzy oraz informacji na bieżące tematy zarówno biznesowe, jak i związane z rozwojem osobistym. Dodatkowo, inicjatywa ta pozwala na stworzenie platformy wymiany poglądów oraz doświadczeń pracowników z różnych Spółek i w efekcie zwiększenie integracji pomiędzy pracownikami.

W 2019 roku zrealizowano 5 wykładów, w których wzięło udział łącznie 2 654 pracowników Grupy TAURON. Dzięki uruchomieniu możliwości transmitowania wykładów do różnych lokalizacji, liczba słuchaczy zwiększyła się o ponad 1,5 tys. pracowników.

Szczególnie istotnym wydarzeniem, z punktu widzenia Aktualizacji Kierunków Strategicznych Grupy TAURON, był wykład dotyczący zmian klimatycznych, prowadzony przez eksperta z zakresu nauki o klimacie. Podczas wykładu ponad 600 pracowników Grupy miało niepowtarzalną okazję zapoznać się z naukowymi podstawami związanymi z ociepleniem klimatu, dowiedzieć się jakie są jego przyczyny oraz jakie problemy mogą wyniknąć z dużych i szybkich zmian klimatycznych. Uczestnicy wykładu otrzymali praktyczne wskazówki, jakie działania należy podjąć, także w sferze prywatnej, aby ograniczać negatywny wpływ na zmiany klimatyczne. Wykład zainicjował także wdrożenie nowej Polityki klimatycznej, przyjętej w Grupie TAURON, której celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat oraz zmaksymalizowanie pozytywnych skutków zmian klimatu w całym łańcuchu wartości Grupy.

Coraz większą popularnością w TAURONIE cieszy się Akademia Trenerów Wewnętrznych – inicjatywa wspomagająca rozwój pracowników przy wykorzystaniu wewnętrznych zasobów. W 2019 roku 83 trenerów wewnętrznych zrealizowało łącznie 167 szkoleń dla ponad 1,8 tys. pracowników Grupy.

Oprócz szkoleń realizowanych metodą tradycyjną TAURON zapewnia swoim pracownikom możliwość stałego podnoszenia kompetencji za pomocą szkoleń e-learningowych. Niekwestionowanymi zaletami tej formy edukacji jest elastyczność w zakresie realizacji oraz dostosowanie do indywidualnego tempa przyswajania wiedzy przez pracownika. Formuła szkoleń e-learningowych znacznie obniża także koszty szkoleń, przy jednoczesnym umożliwieniu ich odbycia przez większą liczbę pracowników oraz pozwala zadbać o aspekty proekologiczne, w porównaniu z tradycyjną formułą szkoleń.

W 2019 roku pracownicy Grupy TAURON odbyli szereg szkoleń, w tym obowiązkowych, m.in. z zakresu bezpieczeństwa w sieci, usług TAURONA, regulacji RODO, znajomości Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu czy zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Ponadto udostępnione zostały szkolenia specjalistyczne, w tym z zakresu obsługi narzędzi IT wspomagających codzienną pracę, aspektów prawnych, finansowych, czy wzmacniających umiejętności interpersonalne. Łącznie w 2019 roku ponad 14 tys. pracowników odbyło 48 tys. szkoleń e-learningowych.

Rozwiń Zwiń

Współpraca z oświatą

Grupa TAURON od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw mających na celu promowanie marki wśród uczniów, studentów i absolwentów. Organizujemy programy praktyk i staży, współpracujemy z organizacjami studenckimi, biurami karier i kołami naukowymi, organizujemy konkursy o tematyce związanej z TAURONEM, bierzemy udział w sympozjach i konferencjach naukowych oraz współpracujemy z kadrą naukową w szkołach i na uczelniach wyższych.

Praktyki studenckie stanowią dla Grupy TAURON swoistą metodę rozwoju, ukierunkowaną na doskonalenie kompetencji studentów i absolwentów studiów wyższych, która umożliwia powiązanie wiedzy teoretycznej z zagadnieniami życia zawodowego. Udział w programach praktyk czy staży daje możliwość nabycia pierwszego doświadczenia oraz przygotowuje uczniów i studentów do wejścia na rynek pracy. Dzięki programom staży i praktyk Grupa realizuje swoje długofalowe cele związane z pozyskaniem najlepszych, z punktu widzenia potrzeb biznesowych i kultury organizacyjnej, uczniów, studentów i absolwentów. W 2019 roku z programów praktyk i staży w TAURONIE skorzystało 655 osób.

Swoje stałe miejsce wśród inicjatyw związanych ze współpracą ze środowiskiem akademickim ma również Program stażowy Grupy TAURON pn. Przyłącz się. Celem programu jest przygotowanie, w trakcie 5-miesięcznych staży, najzdolniejszych studentów krajowych uczelni wyższych do wejścia na rynek pracy, umożliwienie uczestnikom stażu wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie współczesnej energetyki, poznanie systemu organizacji przedsiębiorstwa, uwarunkowań i reguł obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz kształtowanie właściwego stosunku do wykonywanych zadań.

W 2019 roku zrealizowano kolejną, drugą edycję programu, w której wzięło udział 20 stażystów, odbywających staż w 8 spółkach Grupy (TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Polska Energia, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Sprzedaż, TAURON Dystrybucja, Kopalnia Wapienia „Czatkowice”).

W 2019 roku kontynuowano II edycję Programu Ambasador Grupa TAURON.

W ramach edycji 9 Ambasadorów z 6 uczelni partnerskich realizowało autorskie działania promocyjne na swoich uczelniach.

Głównym celem programu jest angażowanie studentów w proces budowania pozytywnego wizerunku Grupy TAURON w środowisku akademickim oraz zainteresowanie ofertą praktyk, staży oraz pracy najlepszych studentów i absolwentów. W ramach programu nawiązujemy współpracę ze studentami, którzy mają innowacyjne i świeże pomysły dot. inicjatyw promujących Grupę, a także dostarczają nam inspiracji, jak zmieniać i dostosowywać programy dedykowane studentom, w stosunku do coraz większych wymagań.

TAURON realizuje swoją długofalową strategię, której częścią jest współpraca z klasami patronackimi, kształcącymi w zawodach kluczowych dla organizacji, promując tym samym zatrudnienie w Spółkach Grupy TAURON po zakończeniu edukacji. Te inicjatywy umożliwiają uczniom naukę zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, poprzez organizację zajęć praktycznych i staży zawodowych, wspomagając wyposażanie szkolnych warsztatów praktycznej nauki zawodu oraz angażując w proces nauczania swoich specjalistów z przygotowaniem dydaktycznym i wieloletnim stażem w Grupie. Do końca 2019 roku TAURON objął swoim patronatem 47 klas. W klasach patronackich odbywa się kształcenie w takich zawodach jak, m.in.: technik górnictwa podziemnego, technik energetyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik i technik przeróbki kopalin stałych.

Branża

Elektryczno-energetyczna

741 631,04

Wartość dofinansowania projektu

VII 2018 - XII.2019

Okres realizacji projektu

W latach 2018-2019 Grupa TAURON aktywnie zaangażowała się w realizację projektu pn. Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży energetycznej, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym: opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych oraz opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika.

W okresie od marca do czerwca 2019 r. zrealizowano w ramach projektu pilotażowe programy praktyk zawodowych w 4 zakładach, tj. TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Dystrybucja Oddział w Częstochowie i Opolu. Pilotaż objął swoim zasięgiem 103 uczniów z 4 szkół, kształcących w zawodzie technika elektryka.

Grupa TAURON już po raz drugi wzięła udział w lokalnym projekcie, organizowanym przez Urząd Miasta Katowice pn. Katowice Miastem Fachowców. Podobnie jak w I edycji, głównym celem projektu było zachęcenie młodzieży, stojącej przed wyborem dalszej ścieżki edukacji, do podejmowania kształcenia w szkołach technicznych i branżowych I stopnia, pokazanie perspektyw zawodowych związanych z kształceniem zawodowym i technicznym oraz zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia. W trakcie II edycji blisko 300 uczniów z 10 szkół podstawowych w Katowicach odwiedziło zakłady wytwarzania Grupy TAURON. W ramach wizyt studyjnych katowiccy ósmoklasiści mieli okazję poznać działalność Elektrowni Łaziska, Elektrowni Jaworzno III oraz Elektrociepłowni Katowice. Całość akcji promującej szkolnictwo zawodowe dopełniają lekcje wychowawcze w szkołach, poświęcone tematyce wyboru dalszej ścieżki edukacji zawodowej, a także wizyty w szkołach branżowych i technicznych.

Rozwiń Zwiń

Pozostałe inicjatywy

Mamy w TAURONIE świadomość, że wspieranie idei work-life balance jest nieodłącznym elementem efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. W trosce o swoich pracowników inwestujemy w opiekę medyczną oraz programy zachęcające do wzmożonej aktywności fizycznej, wdrażamy coraz bardziej atrakcyjne i dopasowane do potrzeb pracowników inicjatywy prozdrowotne i promujemy zdrowy tryb życia, po to, by wyrobić w nich zdrowe nawyki. W 2019 roku zorganizowano szereg akcji wskazujących, jak dbać o zdrowie i zapobiegać chorobom zawodowym czy cywilizacyjnym, a wśród nich:

 • konkurs fotograficzny zrealizowany przy wsparciu Grupy TAURON o tematyce sportowej „Jestem aktywny/a – dbam o zdrowie”, mający na celu zachęcenie pracowników do dzielenia się swoimi sposobami na zachowanie dobrej kondycji i zdrowia;
 • cykl warsztatów organizowanych dla pracowników TAURON Obsługa Klienta z zakresu zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, prowadzonych przez psychologa w 12 lokalizacjach Spółki;
 • przeprowadzenie wykładów dla pracowników TAURON Obsługa Klienta dotyczących tzw. „Diety OFFICE” połączonych z indywidualnymi konsultacjami dietetycznymi, których celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz instruktarz prawidłowej postawy. Inicjatywa realizowana była w ramach akcji „Zdrowie na etacie”.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, dedykowane pracownikom poszczególnych Spółek Grupy TAURON, cieszą się nieustannie dużym zainteresowaniem. Ich celem jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. W programach szkoleń poruszane są zagadnienia z zakresu podstaw prawnych i zasad postępowania w miejscu zagrożenia, a także bloki tematyczne związane z poszczególnymi rodzajami urazów. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem.

Grupa TAURON już po raz szósty uczestniczyła w akcji Dwie godziny dla rodziny. Symboliczne 2 godziny są doskonałym pretekstem do tego, by na chwilę zwolnić szybkie tempo życia i spędzić czas w gronie rodzinnym. W tym roku hasłem przewodnim obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny były „Podróże małe i duże” i właśnie z nim związane były atrakcje towarzyszące obchodom, tj. tygodniowa akcja „Rodzinna MegaMoc”, podczas której dla pracowników przygotowano liczne atrakcje i konkursy, zachęcające do spędzania czasu z bliskimi.

Wydarzeniem otwierającym Rodzinną MegaMoc był wykład w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON pt. Jak wzmacniać poczucie wartości u dzieci i być wystarczająco dobrym rodzicem? W jego trakcie poruszono takie tematy, jak: istnienie „idealnego rodzica”, podstawowe dylematy rodzicielstwa oraz zapewnianie dziecku poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i bycia kochanym.

W ramach działań ukierunkowanych na zarządzanie wiekiem TAURON Dystrybucja zrealizował cykl pilotażowych warsztatów, dedykowanych pracownikom w wieku przedemerytalnym. Jednodniowe warsztaty o nazwie „Zanim przejdę na emeryturę, czyli psychologiczne aspekty zmiany” dla około 40 osób odbyły się w Oddziale w Opolu.

Celem warsztatów było wsparcie pracowników w przygotowaniu się na zmianę, jaką jest emerytura i na wyzwania, jakie są z tym związane. Tematyka spotkań obejmowała psychologiczne aspekty przechodzenia na emeryturę oraz sposoby radzenia sobie ze zmianami w życiu. Uczestnicy otrzymali również praktyczne podpowiedzi dotyczące sposobów utrzymywania poczucia zadowolenia i szczęścia w dojrzałym wieku dorosłym. Wielu z nich przyznało, że warsztat był dobrą okazją do rozwoju osobistego oraz zastanowienia się nad swoimi planami na czas po przejściu na emeryturę.

Wyniki wyszukiwania: