TAURON uważnie analizuje zmiany w otoczeniu, które wpływają na jej cały łańcuch wartości. Jego poszczególne elementy wyznaczają lub mogą z dużym prawdopodobieństwem wywierać w przewidywalnej przyszłości znaczący wpływ na ten łańcuch.

  • EU-DMA Badania i rozwój
  • EU DMA Badania i inwestycje

Dostrzegamy intensywny rozwój i potencjalne znaczenie rozproszonych źródeł energii, postępującą digitalizację sieci dystrybucyjnych oraz zmianę roli odbiorcy energii, który z pasywnego uczestnika rynku staje się jego aktywnym graczem lub wręcz tzw. prosumentem. Postępu technologicznego nie traktujemy jako zagrożenie, lecz szansę, aby stać się liderem innowacji sektora.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna, na którą Grupa TAURON mocno stawia w swej Strategii, znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjętej w 2018 r. oraz konsekwentnie realizowanej w roku 2019 Strategicznej Agendzie Badawczej (SAB). W ramach Obszaru Badań i Rozwoju, wprowadzono portfelowe zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, zgodnie z priorytetowymi kierunkami działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej.

SAB jest dokumentem, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie Strategii. Dla każdego kierunku utworzono odrębny portfel projektów, w ramach których określono kluczowe wyzwania, cele rozwojowe oraz obszary badawcze. Taka konstrukcja SAB wspiera wybór konkretnych projektów i odrzucenie innych, jak również pozwala na optymalną alokację zasobów finansowych. SAB obejmuje następujące portfele:

Klient i jego Potrzeby

Inteligentne Usługi Sieciowe

Energetyka Rozproszona

Niskoemisyjne Technologie Wytwarzania

Tym samym działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna w Grupie TAURON jest realizowana oraz rozwijana w oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym – z jasno zdefiniowanymi celami i osadzonymi w horyzoncie czasowym rezultatami.

SAB jest zgodna i komplementarna wobec pozostałych dokumentów strategicznych, opracowywanych lub przyjętych w Grupie TAURON, w tym przede wszystkim w obszarze inwestycji czy zarządzania majątkiem.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Realizacja SAB odbywa się na kilku płaszczyznach, tworzących tzw. ekosystem innowacyjności, w tym w zakresie proklimatycznym. Obok tradycyjnie pojmowanej działalności badawczo-rozwojowej (projekty badawczo-rozwojowe, współpraca z jednostkami naukowymi i innowacyjnymi partnerami biznesowymi), duże znaczenie w Grupie zyskała także kooperacja ze start-upami, realizowana poprzez programy akceleracyjne oraz fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC) – EEC Magenta.

Badania i inwestycje mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju w Grupie i przez Grupę TAURON obrazuje tabela.

2019
KATEGORIE INWESTYCJI Rodzaj inwestycji – nazwa inwestycji (w podziale na kategorie w tabeli) Opis na czym polega dana inwestycja Koszty (poniesione w związku z realizacją inwestycji) PLN
Technologie energii odnawialnej Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych Stworzenie innowacyjnej platformy Elektrowni Wirtualnej (z ang. Virtual Power Plant – dalej „VPP”) – pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej, zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych. Przystosowanie niezbędnej infrastruktury Elektrowni Wodnej Lubachów do pracy w układzie Elektrowni Wirtualnej. 6 124 491,00
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 6 124 491
Dystrybucja energii Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej Celem projektu jest rozwinięcie technologii tworzenia lokalnych sieci elektroenergetycznych zwanych mikrosieciami. Opracowane zostaną algorytmy sterowania pracą układu, a także utworzona zostanie kompleksowa baza danych, a dla uzyskania pełnej informacji o parametrach pracy mikrosieci przeprowadzony zostanie szereg testów w zakresie oceny poprawności pracy podzespołów oraz technologii jako całości. Wynikiem realizacji Projektu będzie instalacja pilotażowa oraz szczegółowa dokumentacja techniczna rozwiązania, pozwalająca na jego implementację na rynkach polskim i zagranicznych. 288 536,97
System monitorowania stacji SN/nN z funkcjonalnością detekcji zdarzeń w sieci średniego napięcia Celem projektu jest weryfikacja założeń technicznych oraz ocena przydatności biznesowej systemu pomiarowego dostarczanego przez firmę iGrid, wyłonioną w ramach programu akceleracyjnego wspierania startupów: Pilot Maker. System umożliwia szybszą detekcję niektórych zdarzeń w sieci średniego napięcia w oparciu o pomiary po stronie 0,4 kV, w stosunku do rozwiązania opartego o liczniki bilansujące, w wyniku czego możliwe jest szybsze wskazanie miejsc uszkodzenia w sieci dystrybucyjnej SN. 622 655,00
System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (SOPJEE) Projekt ma na celu budowę systemu oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej (SOPJEE) w sieciach dystrybucyjnych. Wykorzystana zostanie do tego zarówno obecna infrastruktura pomiarowa TAURON Dystrybucja (ponad 220 stacjonarnych oraz ponad 200 mobilnych punktów pomiarowych), jak również utworzony zostanie nowy, rozbudowany system monitoringu i oceny propagacji parametrów jakości energii elektrycznej (JEE). 578 980,00
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 1 490 172
Technologie przesyłu i dystrybucji Obrazowanie linii napowietrznych Weryfikacja możliwości wykorzystania nowych technologii do inwentaryzacji i oceny stanu technicznego posiadanej infrastruktury nN na większą skalę w sposób kompleksowy i efektywny. Projekt ma na celu również skrócenie czasu i obniżenie kosztów oględzin sieci, zwiększenie jakości pozyskiwanych materiałów oraz danych, zwiększenie efektywności wykrywalności usterek. Ponadto weryfikacja możliwości powiązania uzyskanych danych z systemami funkcjonującymi w TD (w szczególności ZMS). 1 286 356,00
Automatyzacja pracy sieci dystrybucyjnej Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System), wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN. 1 210 930,00
Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu stworzenie prototypu systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania transformatorami WN/SN w oparciu o wieloparametryczną analizę wyników pomiarowych (w skrócie ZSDS). 751 730,00
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 3 249 016
Zaawansowane technologie (przechowywanie, odzysk itd.) Hybrydowy system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin Celem projektu jest przebadanie w warunkach instalacji demonstracyjnej filtra hybrydowego zabudowanego w miejsce elektrofiltru. Filtr hybrydowy odpowiada na zapotrzebowanie rynku na uniwersalne i elastyczne rozwiązanie umożliwiające modernizację już istniejących lub budowę nowych instalacji odpylania i oczyszczania spalin. Ponadto kompaktowość rozwiązania umożliwia instalację urządzenia w miejscach, w których warunki lokalizacyjne lub istniejąca infrastruktura uniemożliwia rozbudowę lub modernizację. 1 128 313,96
Układ metanizacji CO2 do magazynowania energii elektrycznej poprzez produkcję SNG Projekt dotyczy zamiany CO2 w syntetyczny gaz zmiemny. Głównym celem projektu CO2-SNG jest opracowanie zaawansowanego elastycznego reaktora metanizacji oraz instalacji CO2-SNG, umożliwiających magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej, np. ze źródeł odnawialnych. 527 204,04
Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych Projekt skupia się na opracowaniu systemu kontroli i monitorowania poprawy elastyczności (IFCAMS), który wpływa na elastyczne wykorzystanie bloków węglowych. Oczekuje się, że opracowana technologia pozwoli na to, by elektrownie były skutecznie eksploatowane przy uwzględnieniu nowych wymogów naboru/zrzutu mocy. Zastosowanie IFCAMS wpłynie na skrócenie czasu naboru i zrzutu mocy oraz zmniejszy koszty operacyjne związane z licznymi awariami bloków (dzięki obniżeniu bieżącego minimum technicznego). 230 710,00
Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas Celem projektu jest udoskonalenie procesu magazynowania energii w postaci chemicznej (substytutu gazu ziemnego, ang. SNG), głównie poprzez wyższą sprawność elektrolizy wysokotemperaturowej oraz zastosowanie węglanowych ogniw paliwowych do wychwytu CO2 ze spalin, co nie wymaga dostarczenia do układu wychwytu energii z elektrowni. Dodatkowo obie wprowadzane innowacje dają możliwość ich integracji od strony cieplnej i elektrycznej. 438 230,00
Projekt e-BUS Magazynowanie energii w mobilnej infrastrukturze 46 280,00
Systemy magazynowania energii na potrzeby OSD Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii, jako elementu stabilizacji pracy sieci, element Smart Grid (ESS Cieszanowice), System bezprzerwowego zasilania odbiorców w sieciach dystrybucyjnych (sESS) 133 083,00
Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego ograniczania emisji HCl ze spalin z kotłów fluidalnych Celem projektu jest optymalne dostosowanie Jednostek Wytwórczych TAURON Wytwarzanie do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych po roku 2021, związanych z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) nr 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów spalania energetycznego. Prace realizowane w elektrowniach Łagisza, Jaworzno i Siersza. 2 608 200,00
Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych Celem projektu jest opracowanie prototypu magazynu bateryjnego w dwóch wariantach pojemnościowych w oparciu o ponowne wykorzystanie baterii litowo-jonowych pochodzących z transportu elektrycznego oraz przetestowanie w 3 przypadkach użycia wraz ze wstępnym określeniem modelu procesów okołoprodukcyjnych, związanych z transformacją baterii do nowego zastosowania i modelu łańcucha dostaw. 156 000,00
Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu Celem projektu jest budowa i uruchomienie instalacji demonstracyjnej do przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 w procesie produkcji kompozytów do zastosowań w przemyśle budowlanym i/lub w zastosowaniach geoinżynieryjnych, do wypełnienia pustek poeksploatacyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Projekt wpisuje się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego. 180 000,00
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 5 448 021
Innowacyjne usługi powiązane (np. zdalne liczniki) Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej Geneza projektu związana jest z koniecznością poprawy dyspozycyjności bloku 460 MWe. Opracowywane technologie powinny w zdecydowany sposób zwiększyć skuteczność oraz zmniejszyć koszty diagnostyki powierzchni wymiany ciepła w kotle, wpływając na poprawę jego dyspozycyjności i podnosząc efektywność ekonomiczną jego pracy. Celem projektu jest opracowanie dwóch wzajemnie dopełniających się technologii/narzędzi do zaawansowanej diagnostyki zużycia elementów wymiany ciepła w kotle. Pierwsze rozwiązanie służyłoby do precyzyjnego monitoringu stanu technicznego elementów wymiany ciepła w kotle, mogącym pracować w wysokich temperaturach, drugie do analizy i interpretacji uzyskanych wyników w kontekście predykcji zużycia erozyjnego powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej kotła oraz niezbędnych remontów. 301 610,00
Internet rzeczy (IOT) Rozwój technologii Internetu Rzeczy przy współpracy z miastem Wrocław. Projekt ma na celu stworzenie platformy do zbierania i zarządzania inteligentnym miastem (smart city), która będzie rozbudowywana wraz z pojawieniem się nowego rodzaju czujników różnego typu, do pomiaru różnych parametrów ilościowych. W pierwszej fazie projekt skupia się na monitoringu jakości powietrza, gospodarce odpadami i zarządzaniu miejscami parkingowymi. 1 989 790,00
Program HEMS (ang. Home Energy Management System, pl. Program Zarządzania Energetyką Domową) Celem Programu, adresowanego do klienta detalicznego, jest przygotowanie Grupy TAURON do pozyskiwania nowego strumienia przychodów dla spółek Grupy, poprzez wypracowanie strategii, organizacji oraz modelu świadczenia usług i sprzedaży produktów w ramach HEMS, w oparciu o istniejące, a także nowe produkty i usługi. 5 850,00
Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (MDM) Celem projektu jest opracowanie platformy zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. Umożliwi ona prowadzenie zaawansowanych analiz dużych zbiorów danych pomiarowych, w oparciu o innowacyjne modele matematyczne i statystyczne. To z kolei przyczyni się do osiągnięcia zwiększonej obserwowalności sieci dystrybucyjnej, podejmowania bardziej efektywnych decyzji w odniesieniu do utrzymania i rozwoju infrastruktury sieciowej, wzrostu efektywności operacyjnej i licznych korzyści biznesowych dla OSD. 651 330,00
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 2 948 580
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW 19 260 280

Wyniki wyszukiwania: