• 103-2

Po to, by usystematyzować prowadzone działania, a także by precyzyjnie określać cele i cyklicznie monitorować stopień ich realizacji, Zarząd TAURON Polska Energia przyjął do stosowania w Grupie TAURON następujące Polityki:

 

 • PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON;
 • Polityka Różnorodności w Grupie TAURON;
 • Polityka Środowiskowa Grupy TAURON;
 • Polityka Klimatyczna Grupy TAURON;
 • Polityka Poszanowania Praw Człowieka;
 • Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON;
 • Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Spółek Grupy TAURON;
 • Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON;
 • Polityka BHP Grupy TAURON;
 • Strategiczna Agenda Badawcza;
 • Korporacyjna Polityka Zakupowa Grupy TAURON;
 • Kodeks Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON;
 • Polityka ochrony danych osobowych dla podmiotów Grupy TAURON;
 • Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON.

Powyżej wymienione dokumenty zapewniają zgodność działalności Grupy TAURON z wymogami określonymi w art. 49 b ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Stanowią także ważny element w prowadzeniu transparentnej polityki komunikacyjnej z licznymi interesariuszami Grupy TAURON, którzy mogą zapoznać się z corocznie publikowanymi sprawozdaniami z ich realizacji.

Ponadto, Grupa Kapitałowa TAURON realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025, przyjętą przez Zarząd Spółki w dniu 1 sierpnia 2017 r., która powstała w oparciu i na bazie Strategii.

Każdy z powyższych dokumentów zawiera wyczerpujący opis działań, które podejmują spółki Grupy TAURON, by osiągnąć cele zamierzone w danym obszarze. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono główne zasady, metody i narzędzia realizowane przez Grupę TAURON w ramach poszczególnych polityk oraz wyniki ich stosowania w 2019 r.

Wyniki wyszukiwania: