Strategia wyznacza kierunki rozwoju Grupy TAURON w krótszej i dłuższej perspektywie. Priorytetem jest utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i zbudowanie solidnych fundamentów do wzrostu w zmiennym otoczeniu. W Aktualizacji Kierunków Strategicznych dodatkowo podkreślono znaczenie transformacji miksu energetycznego, w tym rozwój źródeł nisko- i zeroemisyjnych oraz optymalizację portfela inwestycji kapitałowych.

W dłuższej perspektywie Strategia zakłada pełne wykorzystywanie potencjału zawartego w aktywach Grupy TAURON, co będzie również sprzyjać innowacjom i koncentracji na potrzebach klientów. Biorąc pod uwagę konieczność transformacji energetycznej Grupy, optymalizacji portfela inwestycyjnego oraz utrzymania stabilności finansowej w ramach Aktualizacji Kierunków Strategicznych podjęto decyzję o przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji przyjętych opcji strategicznych.

tauron-model-inforgrafiki_2019-_strategia-kierunki kopia tauron-model-inforgrafiki_2019-_strategia-kierunki kopia

Rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki, będzie się odbywał przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Do 2025 r. Grupa planuje inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) i rozpoczęcie procesu zaangażowania w budowę morskich farm wiatrowych. Wzrost mocy w źródłach odnawialnych Grupy może odbywać się w różnych modelach biznesowych.

Dla części planowanych projektów zakłada się pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z ok. 20 proc. udziałem kapitałowym Grupy TAURON i możliwością zarządzania tymi aktywami przez Grupę.

Uelastycznienie portfela naszych aktywów będzie się odbywało poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy na paliwo, reorganizację segmentu Wytwarzanie i portfela inwestycji kapitałowych. W ramach tej opcji weryfikujemy możliwość zbycia Zakładu Górniczego Janina oraz spółki TAURON Ciepło. W zakresie energetyki konwencjonalnej przewiduje się trwałe wyłączenie bloków klasy 120 MW i po 2025 r. – bloków klasy 200 MW.

Realizacja powyższych opcji umożliwi zrównoważoną transformację Grupy TAURON i zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Wyniki wyszukiwania: