Działalność innowacyjna w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne

Również w zakresie działalności badawczo-rozwojowej podejmujemy inicjatywy na rzecz poprawy jakości środowiska i ochrony klimatu. Dotyczy to zarówno ograniczania szkodliwego wpływu Grupy TAURON, jak i rozwoju działalności sprzyjającej otoczeniu, przede wszystkim w zakresie zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i ich integracji z siecią energetyczną.

  • 201-2
  • 102-15
  • 203-1

Doskonałym przykładem inicjatywy realizującej powyższe założenia jest projekt Wirtualna elektrownia (VPP). Jego celem jest opracowanie systemu zarządzania wieloma źródłami OZE w taki sposób, aby niezależnie od ich lokalizacji współpracowały ze sobą niczym jedna duża elektrownia. Do VPP mogą zostać podłączone dowolne źródła OZE: wiatrowe, słoneczne, wodne itp., ale także magazyny energii i odbiorcy posiadający zdolność do zmiany swojego obciążenia. Gdy wiatr przestanie wiać, a słońce świecić, Wirtualna elektrownia zwiększy produkcję z pozostałych źródeł i w ten sposób w dowolnym momencie pokryje zapotrzebowanie klientów na energię z OZE.

Kolejnym innowacyjnym przedsięwzięciem tego typu jest projekt Mikrosieć. W jego ramach TAURON tworzy wyspę energetyczną, która będzie zdolna do samodzielnego pokrywania własnego zapotrzebowania na energię elektryczną z lokalnych źródeł, przede wszystkim OZE. Ponadto wyspa ta zdolna będzie do odłączania i przyłączania się do sieci krajowej bez utraty zasilania przez odbiorców zasilanych w mikrosieci. W ten sposób TAURON dąży do opracowania rozwiązań, które gdy zostaną zaimplementowane, umożliwią niemal bezawaryjną pracę sieci energetycznych.

W obu powyższych projektach nie bez znaczenia pozostaje zdolność precyzyjnego przewidywania ilości energii wytwarzanej przez źródła fotowoltaiczne w krótkim horyzoncie czasowym. Zdolny do tego będzie system ultraszybkiego prognozowania produkcji energii w systemach fotowoltaicznych, opracowywany w ramach jednego z projektów badawczo-rozwojowych Grupy. W obliczu upowszechniania się instalacji opartych o tę technologię, zwłaszcza prosumenckich (o czym świadczy kolejny rekord nowych przyłączeń mikroinstalacji do sieci TAURON Dystrybucja), precyzyjne prognozy produkcji pozwolą odpowiednio zarządzać naszymi aktywami wytwórczymi i sieciami energetycznymi.

Jednocześnie w zakresie ograniczania szkodliwego wpływu działalności Grupy na środowisko, TAURON prowadzi badania nad przekształcaniem emitowanego przez elektrownie węglowe CO2 w syntetyczny gaz ziemny (SNG).

Więcej o projektach związanych z tą koncepcją oraz całokształcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej Grupy TAURON w zakładce Nasza Strategia/Innowacje

Wyniki wyszukiwania: