Odporność Modelu Biznesowego na zmiany klimatu

 • 201-2

Struktura Grupy TAURON jest zorganizowana w długim łańcuchu działalności obejmującym praktycznie cały biznes: od pozyskania paliwa po sprzedaż produktu odbiorcy końcowemu. Poszczególne ogniwa (Obszary Biznesowe) tego łańcucha opierają się na dużych podmiotach gospodarczych. Taka organizacja pozwala wpływać na jakość realizowanych procesów na każdym etapie generowania wartości. Możemy optymalizować, dostosowywać, jeżeli zachodzi taka potrzeba zmieniać, sposób prowadzenia biznesu, tak aby odpowiadać na bieżące i przyszłe wyzwania. Zgodnie z Aktualizacją Kierunków Strategicznych, rozwijany jest obszar biznesowy odpowiedzialny za produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Tym samym Grupa TAURON zmienia miks wytwórczy ograniczając emisję gazów cieplarnianych.

Wpływ ryzyka i możliwości związanych z klimatem na model biznesowy, strategię i plany finansowe

Dla branży energetycznej wpływ klimatu to szerokie pojęcie – są to zarówno zjawiska atmosferyczne, zmiany regulacyjne, jak i zmiany postaw klientów. Wszystkie te czynniki bierzemy pod uwagę budując nasz model biznesowy i Strategię –  szczególnie w zakresie przesunięcia miejsca generowania wartości w łańcuchu wartości Grupy. Reakcją na zmiany w otoczeniu jest przyjęta Aktualizacja Kierunków Strategicznych oraz będący jej wynikiem Zielony Zwrot TAURONA, czyli krótko i średnio terminowe założenia zmiany miksu wytwórczego, w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych, a także Polityka Klimatyczna Grupy TAURON.

Dostrzegamy ryzyko znacznych zmian w obszarze regulacji, zarówno europejskich jak i krajowych, ukierunkowanych na minimalizowanie negatywnego oddziaływania na klimat, poprzez wprowadzanie dalszych ograniczeń dla energetyki węglowej. Zaostrzenie regulacji klimatycznych oraz odejście przez instytucje finansowe i ubezpieczeniowe od współpracy z podmiotami posiadają aktywa węglowe, negatywnie wpłynie na perspektywy działalności konwencjonalnych jednostek węglowych, wchodzących w skład floty wytwórczej naszej Grupy. W związku z tym, wyróżniamy ryzyka fizyczne oraz tzw. ryzyka przejścia związane ze zmianami klimatu.

Sytuacja wokół zmian klimatycznych skłania nas do rozwoju OZE w Grupie, a także do wdrażania zasad tzw. gospodarki obiegu zamkniętego. Należy mieć jednak świadomość obecnego miksu energetycznego Polski, a tym samym Grupy TAURON, opartego na paliwach kopalnych i związanego z posiadanymi dużymi zasobami węgla. Dlategoobok dynamicznego rozwoju OZE, realizowanego w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA, prowadzimy również działania służące ograniczaniu wpływu na środowisko istniejących jednostek węglowych.

[więcej na temat ryzyka w zakładce Polityki i Zasady Zarządzania – Najistotniejsze ryzyka i ich wpływ na dźwignie wartości.]

Pozytywny i negatywny wpływ modelu biznesowego przedsiębiorstwa na klimat

Ze względu na wykorzystywane technologie, działalność biznesowa w branży energetycznej może generować szereg negatywnych oddziaływań na klimat, w szczególności emisje ze źródeł spalania paliw kopalnych, czy osuszanie i degradację terenu poprzez działalność górniczą. Niemniej, dzięki ciągłym modernizacjom konwencjonalnych jednostek wytwórczych rozbudowie mocy w odnawialnych źródłach energii, wychwytywaniu i wykorzystywaniu gospodarczym metanu z pokładów węgla – wycofywanie nieefektywnych bloków węglowych. Zgodnie z przyjętą w maju 2019 roku Aktualizacją Kierunków Strategicznych, do 2030 roku Grupa TAURON obniży emisyjność o ponad 50%.

Rysunek: Planowany poziom emisyjności CO2 przez Grupę TAURON w latach 2018-2030

 

 

Odporność modelu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem scenariuszy związanych z klimatem w różnych perspektywach czasowych (w tym scenariusz zakładający ocieplenie na poziomie najwyżej 2⁰C oraz scenariusz zakładający ocieplenie o ponad 2⁰C)

Aktualna Strategia Grupy odpowiada na bieżące wyzwania rynkowe, regulacyjne, technologiczne i w zakresie relacji z klientami. Model biznesowy, w ramach którego funkcjonuje pozwala na realizację założeń strategicznych i tym samym wspiera osiąganie strategicznych celów.

Uwzględniamy potencjalne skutki zmiany klimatu i tego, jak mogą one wpłynąć na procesy planowania, ryzyka i ewentualne konsekwencje biznesowe. Wszystkie te aspekty bierzemy pod uwagę w  modelu biznesowym i Strategii aspektów klimatycznych, a w szczególności negatywnego wpływu zmian klimatu na przedsiębiorstwo oraz możliwości negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na klimat, jest istotną kwestią z punktu widzenia zarówno biznesowego, jak i społecznego. Aspekty te uwzględniamy w dokumentach strategicznych i operacyjnych.

W zakresie scenariuszy związanych z klimatem, rozpatrujemy trzy główne obszary zmian w otoczeniu zewnętrznym, które mogą wpłynąć na model biznesowy i Strategię Grupy:

 • społeczeństwo i zachowania klienckie
 • regulacje
 • system energetyczny i model wytwarzania energii.

Zakładamy, że dla obu scenariuszy będą zachodzić zjawiska opisane poniżej, ale z różną dynamiką i intensywnością. Przy scenariuszu zakładającym ocieplenie na poziomie najwyżej 2⁰C ,zmiany w otoczeniu zewnętrznym będą przebiegać raczej ewolucyjnie jako efekt rosnącej świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców i coraz większej dostępności nowych technologii. Jeżeli działaniami ewolucyjnymi nie uda się powstrzymać wzrostu temperatury, a prognozy będą wskazywać, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia wzrostu średniej temperatury o ponad 2°C powyżej wartości z epoki przedprzemysłowej, zmiany w otoczeniu zewnętrznym (w szczególności w obszarze regulacji), organizacji systemu energetycznego i modelu wytwarzania energii oraz społeczeństwa i zachowań klientów, będą bardzo głębokie i dynamiczne. Nieekonomiczne dziś rozwiązania technologiczne magazynowania energii, w przypadku znaczącego wzrostu kosztów produkcji energii i obostrzeń środowiskowych wprowadzanych przez nowe regulacje, w przyszłości mogą być ekonomicznie uzasadnione.

Na dzień dzisiejszy przeciwdziałanie zmianom klimatycznym możemy planować z uwzględnieniem dostępnych technologii i najlepszej wiedzy oraz dostępności środków finansowych. Ewentualne pojawienie się nowoczesnych i przełomowych rozwiązań technologicznych oraz ich komercjalizacja może doprowadzić do zasadniczych zmian modelu funkcjonowania całej energetyki.

Rozwiń Zwiń

Obserwowane zmiany klimatu (średnia temperatura i narastające ilość oraz siła ekstremalnych zjawisk pogodowych), a także wynikające z nich ograniczenia w dostępie do wody, powodują wzrost świadomości klimatycznej coraz większej części społeczeństwa. W połączeniu z troską o środowisko naturalne, narastać będą siły (organizacje, ruchy społeczne i polityczne) wywierające coraz większą i skuteczniejszą presję na władze wszystkich szczebli w kierunku działań ograniczających wpływ człowieka na klimat. Na arenie międzynarodowej, część państw (tych, w których świadomość klimatyczna społeczeństwa jest największa) nadal będzie zmierzać do wprowadzania dalszych regulacji w kierunku wyeliminowania wykorzystywania paliw kopalnych do produkcji energii. Działania te będą coraz bardziej akceptowane społecznie mimo podwyższania kosztów wykorzystywanej energii.

Narastająca świadomość energetyczna w połączeniu z rosnącym kosztem energii powodować będzie coraz większe zainteresowanie efektywnością energetyczną, oszczędnością energii oraz własną produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Zachęty ekonomiczne i lepsze technologie będą generować wzrost termomodernizacji, zakupu coraz mniej energochłonnych urządzeń (także w gospodarstwach domowych). Obniżające się koszty instalacji fotowoltaicznych, także dzięki systemom wsparcia, w połączeniu ze wzrostem cen energii elektrycznej, powodować będą lawinowy wzrost ich ilości i mocy. Kierunek ten będzie wspierany przez dodatnie sprzężenie zwrotne wynikające z faktu, że im większa będzie produkcja energii z OZE, tym droższa będzie energia w systemie energetycznym (koszty utrzymywania rezerwy mocy, bilansowania, dystrybucji). Dodatkowo mechanizm wzmacniany będzie narastającą modą na zachowania proekologiczne. Coraz więcej klientów oczekiwać i akceptować będzie większe koszty energii, o ile produkowana będzie bez negatywnego wpływu na klimat.

Powszechny i taniejący dostęp do Internetu spowoduje, że coraz większa część społeczeństwa będzie korzystać z mobilnych kanałów komunikacji i sprzedaży. Zmniejszać się będzie udział osób należących do grupy wykluczonych cyfrowo. Będzie to następowało pomimo starzejącego się społeczeństwa. Ograniczające się personalne kontakty sprzedażowe zastępowane będą stopniowo przez roboty (chat boty) i internetowe kanały sprzedaży i obsługi klientów.

Nie należy się spodziewać szczególnego wzrostu zainteresowania konsumentów wykorzystaniem drobnych zachęt ekonomicznych i zużywania energii w strefach nocnych (z obniżoną ceną) jeżeli wymaga to od konsumentów samodzielnej obserwacji i kalkulacji. W zamian zwiększy się oferta systemów automatycznej optymalizacji kosztów zużycia energii dzięki automatyce i technologiom smart home.

Odbiorcy biznesowi (w szczególności wielki przemysł) podejmować będą coraz większe wysiłki w kierunku obniżania kosztów energii przede wszystkim z powodu ich wzrostu, ale również z powodu wymuszonej przez rynek konkurencji kosztowej. Oczekiwania klientów, w szczególności w gospodarstwach domowych, skierowane będą bardziej w stronę bezpieczeństwa, łatwości obsługi i kontaktu, już nie tylko w stronę ceny.

Młode pokolenie wchodzące w okres aktywności zawodowej i konsumpcyjnej cechuje się znacznie mniejszą niż poprzednie pokolenia skłonnością do gromadzenia dóbr. Większa mobilność, gotowość do zmian, większe zainteresowanie zachowaniem balansu w życiu prywatnym i pracy, połączone są z chęcią korzystania ze wszystkich dostępnych dóbr bez potrzeby ich posiadania. Tworzy to większą przestrzeń dla wszystkich perspektyw share-economy. Zwiększy się rynek dla współdzielonych dóbr i usług.

Największe problemy zmiany klimatyczne wywołają w najbiedniejszych krajach świata, co może skutkować kolejnymi kryzysami migracyjnymi, a w konsekwencji rosnącymi problemami politycznymi i związanymi z bezpieczeństwem w krajach bogatych. Takie zjawiska mogą powodować konieczność wzmożenia wysiłków na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej.

Presja społeczna i regulacje unijne powodują wprowadzanie w kraju coraz bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych i rosnące opodatkowanie emisji CO2 (opłaty za emisje CO2). Ciągły wzrost cen uprawnień do emisji CO2 związany jest również ze stosowaniem mechanizmów regulacyjnych skutkujących zmniejszeniem podaży uprawnień do emisji. Zobowiązania unijne do redukcji emisji o ponad 40 % w 2030 roku, będą realizowane właśnie poprzez kontrole podaży. W drugiej połowie dekady spodziewane jest wydanie kolejnej wersji konkluzji BAT. Dostosowanie jednostek węglowych do zaostrzonych norm emisyjnych może okazać się niemożliwe technologiczne dla starszych źródeł lub bardzo kosztowne i ekonomicznie nieuzasadnione.

Dotyczy to  konwencjonalnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, ale spodziewać się można również wzrostu wymagań dla instalacji produkujących ciepło systemowe i technologiczne. Dotknie to najbardziej małe ciepłownie opalane węglem kamiennym.

Wszystkim procesom energetycznym z wykorzystaniem węgla towarzyszy wytwarzanie ubocznych produktów spalania i wydobycia. Spodziewać się należy bardziej restrykcyjnych, a przez to kosztownych wymogów, co do ich składowania i przetwarzania.

Zwiększający się udział niesterowalnych źródeł OZE w miksach wytwórczych krajów UE wymusi nowe regulacje dotyczące wymiany transgranicznej i handlu energią na platformach ponadnarodowych. Wynika to z doktrynalnego podejścia do wolnego przepływu towarów i usług. Używany obecnie argument odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne kraju na poziomie krajowym będzie miał coraz mniejsze znaczenie w obliczu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przy niedoborze źródeł sterowalnych. Kraje będą coraz bardziej zainteresowane możliwością zapewnienia sobie dodatkowych rezerw za granicą. Należy spodziewać się większego zainteresowania wprowadzeniem rynków dwutowarowych w krajach europejskich, które do tej pory tego nie wprowadziły.

Regulacje klimatyczne wpływać będą na sektor energetyczny również pośrednio. Nowe wymogi wobec instytucji finansowych powodują praktycznie odcięcie technologii węglowych od europejskich źródeł finansowania. Podwyższa to koszty finansowe i stanowi dodatkowy bodziec uniemożliwiający ich rozwój. W tym samym czasie inwestorzy i instytucje finansowe chętnie uczestniczą w projektach OZE. Żadne pomocowe środki europejskie nie będą dostępne na rozwój sektora wytwarzania energii opartej na węglu, a dla źródeł opartych na gazie dostęp ten będzie ograniczany. Dla sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła fundusze pomocowe kierowane mogą być wyłącznie na restrukturyzację i łagodzenie skutków społecznych oraz transformacji w kierunku wytwarzania energii z OZE.

W związku z faktem, że zapewnienie bezpieczeństwa społecznego, gospodarczego, a także osobistego obywateli będzie jednym z największych wyzwań, należy spodziewać się coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury, ochrony konkurencji i konsumentów i ochrony danych osobowych. Będą to kolejne czynniki utrudniające prowadzenie biznesu i podnoszące koszty.

Wzrastająca ilość niesterowalnych źródeł OZE, a także zwiększająca się ilość instalacji prosumenckich coraz bardziej wpływa na system energetyczny w perspektywie technicznej i handlowej. Wzrost efektywności energetycznej klientów i wzrastająca produkcja z instalacji prosumenckich powodują spadek zapotrzebowania w źródłach systemowych. Ten trend w połączeniu ze wzrastającymi cenami paliw kopalnych i/lub brakiem pewności ich dostaw, wzrostem kosztów środowiskowo-klimatycznych (emisja CO2 i koszty pozostałych emisji), powoduje że rola elektrowni systemowych (w szczególności opalanych węglem), przesunie się z pozycji źródeł podstawowych na uzupełniające. Oznacza to skrócenie czasu i wielkości produkcji, a więc zwiększenie udziału kosztów stałych w ogóle kosztów. Ten mechanizm spowoduje konieczność odstawiania bloków energetycznych, które nie uzyskają wsparcia z rynku mocy, ponieważ nie będą generować wystarczającej marży przy malejącej produkcji. W konsekwencji mogą wystąpić deficyty mocy w okresach małej produkcji źródeł OZE. Dodatkowo malejąca produkcja z jednostek węglowych wpłynie na zmniejszające się zapotrzebowanie na węgiel energetyczny. Zmniejszać się będzie również wykorzystywanie węgla do celów grzewczych w związku z regulacjami antysmogowymi, a także zwiększającą się konkurencyjnością używania gazu ziemnego i pomp ciepła w gospodarstwach domowych.

Zakłada się, że będzie rosło znaczenie połączeń transgranicznych i ułatwień w obrocie transgranicznym. Spowoduje to większą integrację systemów pomiędzy krajami i większą konkurencję, a także powiązanie cenowe. Stanowi to dodatkowy czynnik uniemożliwiający uzasadnioną ekonomicznie pracę najmniej efektywnych źródeł (wyeksploatowanych jednostek opalanych węglem).

Zwiększający się udział elektrowni wiatrowych w miksie produkcyjnym spowoduje wzrost zmienności cen, co w połączeniu z zaostrzaniem regulacji klimatycznych i wzrostem zmienności cen uprawnień do emisji CO2 stworzy sytuację, w której inwestycje w nowe źródła węglowe, a także nakłady na modernizacje i remonty tych źródeł będą nieakceptowalnie ryzykowne.

Sieci przesyłowe i dystrybucyjne zmieniają swój charakter z tradycyjnego kierunku przepływu energii z elektrowni do sieci przesyłowej, dalej do sieci dystrybucyjnej i klientów na rosnące przepływy w przeciwnym kierunków czyli z sieci niskich napięć do sieci o napięciu wyższym. Wymusza to podejmowanie działań inwestycyjnych w kierunku opomiarowania sieci z transmisją danych i systemów informatycznych wspierających zarządzanie siecią w celu utrzymania stabilności poprzez sterowanie przepływami (obciążalność elementów sieci), kontroli napięć i mocy zwarciowych. Sieci niskich i średnich napięć wymagają dużych nakładów na modernizację, aby mogły zaabsorbować lawinowo pojawiające się rozproszone instalacje wytwórcze. Sieci dystrybucyjne, w szczególności w obszarach o małej gęstości odbioru, stają się gwarantem stabilności i bezpieczeństwa, a także swoistym „magazynem energii” dla źródeł prosumenckich i pozostałych OZE.

W najbliższych latach nie należy się spodziewać rozwoju nowych technologii magazynowania energii do poziomu umożliwiającego ich ekonomiczne wdrażanie w skali systemowej. Impulsem do upowszechnienia i wykorzystywania magazynów energii do celów systemowych mogą być znaczące ograniczenia regulacyjne wykorzystywania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej i zmienność cen energii spowodowana dużym udziałem źródeł niesterowalnych.

Na rozwiązania techniczne i topologie sieci istotnie wpływają również ekstremalne zjawiska pogodowe. Wzrastająca ich ilość i siła powoduje konieczność stosowania rozwiązań odpornych, w szczególności na silne wiatry. Oznacza to konieczność budowy sieci kablowych i izolowanych (dla sieci średnich i niskich napięć) i modernizacje sieci z izolacją powietrzną w szczególności na terenach zabudowanych i leśnych.

W Polsce ciepło systemowe jest jednym z najlepiej rozwiniętych spośród systemów ciepłowniczych w Europie, a zmiany klimatyczne skutkujące łagodnymi zimami ograniczają zapotrzebowanie na ciepło. Dodatkowo relatywnie wysoki koszt ciepła systemowego zwiększa zainteresowanie termomodernizacjami i automatyką zmniejszającą jego zużycie. Czynniki te łącznie powodują coraz bardziej ograniczone możliwości rozwoju ciepłownictwa. Zmniejszona konsumpcja ciepła, rosnąca konkurencja lokalnych (indywidualnych) źródeł ciepła opartych o gaz ziemny lub energię elektryczną oraz konieczność rozbudowy sieci ciepłowniczej poza ścisłe centra miast, będą pogarszały ekonomikę tej działalności.

Tabela prezentuje nasze rozumienie obecnej sytuacji i działań w zakresie odporności modelu biznesowego na zmiany klimatu.

Zmiany w modelu biznesowym Grupy TAURON w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej
scenariusz wzrostu temperatury Perspektywa krótka
(do 2025)
Perspektywa średnia (do 2035)
Punkt kontrolny 2030
Perspektywa długa (do 2050)
Do punktu kontrolnego Po punkcie kontrolnym
< 2⁰C Dysponujemy gotowymi rozwiązaniami – realizujemy Strategię Grupy TAURON:

 • odstawienie wyeksploatowanych jednostek węglowych klasy 120 MW (ok. 1 GW)
 • Przygotowany plan zmiany miksu, w tym plan inwestycji w źródła nisko- i zeroemisyjne (ok. 900 MW elektrownie wiatrowe + 300 MW elektrownie słoneczne)
 • Uruchomienie wysokosprawnego i mniej emisyjnego nowego bloku 910 MW w Jaworznie
 • Projekt sprzedaży Obszaru Ciepło – włącznie z węglowymi jednostkami wytwórczymi
 • Opcja sprzedaży kopalni / spółki wydobywczej- na etapie poszukiwania nabywcy
 • Rosnąca rola dystrybucji i zwiększanie nakładów na dostosowanie sieci do dynamicznego rozwoju mini- i mikroinstalacji OZE
 • Wyłączenie węglowych jednostek wytwórczych klasy 200 MW
 • Uczestnictwo w projekcie budowy morskich elektrowni wiatrowych
 • Oferta usług i produktów dla prosumentów
 • Budowa kolejnych wielkoskalowych instalacji OZE
 • Utrzymanie rentownych aktywów węglowych jako źródeł regulacyjnych i interwencyjnych
 • Znacząca rola dystrybucji w zakresie lokalnego bilansowania
*Opracowanie założeń rozwojowych na lata 2030+
> 2⁰C Dostosowanie działalności wydobywczej do zapotrzebowania węglowych jednostek wytwórczych Grupy Ograniczenie działalności wydobywczej do poziomu wynikającego z regulacyjnej i interwencyjnej pracy jednostek wytwórczych Grupy

 • Utrzymanie wiodącej roli dystrybucji z koniecznością rozpoczęcia budowy magazynów energii dla lokalnego bilansowania
*Opracowanie założeń rozwojowych na lata 2030+
* Głównymi determinantami dla sformułowania odpowiednich zapisów są: 1) Uchwalenie Polityki Energetycznej Polski; 2) Przystąpienie Polski do porozumienia o neutralności klimatycznej w 2050.

Zmiany w modelu biznesowym przedsiębiorstwa i jego strategii biznesowej, jakie wprowadzono w celu ograniczenia ryzyka związanego z przejściem i ryzyka fizycznego po to, by wykorzystać możliwości rynkowe związane z klimatem

Nieustannie monitorujemy otoczenie zewnętrzne, w tym zapowiedzi regulacji ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz porozumienia i deklaracje państw związane z długoterminowymi strategiami obniżania emisyjności czy osiągnięcia neutralności klimatycznej. W związku z tym, przyjęliśmy Aktualizację Kierunków Strategicznych będącą uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025. Zgodnie ze Strategią i Aktualizacją Kierunków Strategicznych wzrost wartości Grupy oparty będzie przede wszystkim na:

 • regulowanym i stabilnym segmencie Dystrybucji,
 • rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych w zakresie gazów cieplarnianych,
 • konwencjonalnych aktywach wytwórczych otrzymujących wsparcie,
 • sprzedaży produktów oraz usług energetycznych i okołoenergetycznych dostosowanych do potrzeb klientów.

Zakładamy realizację m.in. następujących opcji strategicznych:

 • Rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki, przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.

Do 2025 r. planujemy inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) i rozpoczęcie procesu zaangażowania w budowę morskich farm wiatrowych.

 • Uelastycznienie portfela aktywów TAURONA poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy na paliwo, reorganizację segmentu Wytwarzanie i portfela inwestycji kapitałowych.

W ramach tej opcji weryfikujemy możliwość zbycia Zakładu Górniczego Janina oraz spółki TAURON Ciepło. W zakresie energetyki konwencjonalnej przewidujemy trwałe wyłączenie najwyżej emisyjnych bloków klasy 120 MW i po 2025 r. – bloków klasy 200 MW.

Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON z 10 proc. w 2018 r. do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r.

Zależność przedsiębiorstwa od kapitału naturalnego, w tym również ze względu na ryzyka związane ze zmianą klimatu

Jedną z kluczowych dźwigni wartości Grupy TAURON jest dostęp do zasobów naturalnych. Woda, ziemia (w tym jej zasoby: węgiel kamienny oraz wapień) i powietrze, to zasoby na które wpływamy w toku działalności operacyjnej. Dokładamy tym samym wszelkiej staranności, aby zmniejszyć nasze oddziaływanie oraz zwiększyć racjonalność i efektywność ich wykorzystania.

Aktywa wydobywcze pełnią istotną rolę w łańcuchu wartości Grupy. Są jego pierwszym ogniwem, a dzięki prowadzonym inwestycjom mają zagwarantować dostawy węgla o odpowiedniej jakości do jednostek wytwórczych Grupy. Poza konwencjonalnymi, węglowymi jednostkami wytwórczymi, do produkcji energii elektrycznej wykorzystywana jest energia wody i wiatru. Eksploatowane są 34 elektrownie wodne usytuowane na południu Polski i 9 elektrowni wiatrowych, usytuowanych głównie w północnej części kraju. Rozpoczęliśmy także realizację projektów budowy elektrowni fotowoltaicznych, więc kolejnym zasobem naturalnym, z jakiego będzie korzystała Grupa TAURON jest promieniowanie słoneczne.

Zmiany klimatyczne obserwowane w ostatnich latach nie wpływają znacząco na sposób wykorzystania naszych kapitałów naturalnych. Wzrost temperatury związany ze zmianami klimatu negatywnie wpływa na produkcję z elektrowni wodnych (poprzez zjawisko suszy hydrologicznej), ale dzięki rozwojowi wytwarzania w technologii fotowoltaicznej oraz wiatrowej, w tym na morzu, Grupa będzie mogła wykorzystywać te odnawialne źródła wytwórcze. W tym zakresie planujemy budować instalacje fotowoltaiczne.

W dłuższej perspektywie, oddziaływanie Grupy TAURON na zasoby naturalne będzie się zmniejszało, zarówno za sprawą konieczności spełnienia spodziewanych zaostrzeń wymagań środowiskowych i polityki klimatycznej, poprzez inwestycje w nowe, nisko- i zero emisyjne źródła energii, ale także dzięki trwałemu wyłączaniu wyeksploatowanych jednostek konwencjonalnych. Zmiany klimatu, w szczególności wzrost temperatury, głównie w miesiącach zimowych, ogranicza zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną do celów grzewczych. Przy planowaniu zużycia zasobów naturalnych Grupa będzie musiała uwzględniać takie zmiany.

Mając świadomość nieodnawialnego charakteru wykorzystywanych źródeł węgla kamiennego, staramy się korzystać z nich w sposób odpowiedzialny i efektywny.

Zmiany w modelu biznesowym przedsiębiorstwa i strategii biznesowej, które mają na celu łagodzenie zmiany klimatu lub przystosowanie się do niej, a spowodują zmiany potrzeb przedsiębiorstwa pod względem kapitału ludzkiego

Transformacja Grupy w kierunku energetyki nisko- i zeroemisyjnej, wpłynie na model biznesowy przesuwając w łańcuchu wartości miejsce generacji przychodów. Realizacja tego scenariusza będzie miała z kolei wpływ na kapitał ludzki. Konieczne będą zmiany kwalifikacji części pracowników oraz zatrudnienia osób z nowymi umiejętnościami. W związku z tym już dzisiaj podejmujemy są działania, aby w średniej i długiej perspektywie zapewnić możliwie najlepsze kadry dla spółek Grupy TAURON z uwzględnieniem zmian wykorzystywanych technologii.

W 2019 roku zaktualizowaliśmy Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON [więcej w zakładce Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu] o kwestie związane z ochroną klimatu. Dokument ten stanowi zbiór wartości oraz zasad i jednocześnie jest zobowiązaniem do postępowania w sposób etyczny i transparentny. Zobowiązuje również Grupę do równoważenia wpływu na otoczenie przez działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Pracownicy powinni zaś identyfikować potencjalne zagrożenia w tym zakresie, podejmując działania zapobiegające wystąpieniu nieprawidłowości, czy awarii zagrażających środowisku.

Dzięki realizowanej transformacji pojawia się również szansa zainteresowania pracą w Grupie TAURON zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników, oferując im możliwość budowania ścieżek kariery w obszarach nowych technologii odnawialnych. Wyzwania z tym związane i możliwość pracy w stabilnej branży stanie się jednym z czynników zmieniających postrzeganie energetyki przez młode pokolenia, jako nowoczesnej i neutralnej dla klimatu.

Adaptacja do zmian klimatu

Polityka Klimatyczna Grupy TAURON określa podstawowe priorytety w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych, w szczególności w przypadku Obszarów biznesowych wrażliwych na zmienność temperatury, opadów i siły wiatru, będą realizowane m. in. w ramach systemowego podejścia do Zarządzania Majątkiem. [więcej w zakładce Polityka Klimatyczna]

Dążenie do zasobooszczędności

W 2019 roku Grupa TAURON utworzyła wyspecjalizowany podmiot – spółkę Bioeko Grupa TAURON (dawniej Biomasa Grupa TAURON), którego działalność, oprócz dostaw biomasy będącej paliwem uznawanym za neutralne pod względem wpływu na klimat, skupia się na wdrożeniu zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego w odniesieniu do produktów ubocznych spalania i wydobycia, przyczyniając się wprost do zasobooszczędności. Takie materiały pochodzenia antropogenicznego z sukcesem zastępują bowiem materiały naturalne, ograniczając zużycie kopalin takich jak piasek, żwir, gips etc. W 2019 roku rozpoczęto działania związane z rozwojem nowych produktów i usług z takiego zakresu oraz dostępem do nowych, związanych z nimi rynków, realizując w tej kwestii również współpracę naukową z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W ramach działań na rzecz zasobooszczędności, w 2019 roku rozpoczęto także działania związane z rozwojem nowych produktów i usług dla Samorządów, na terenie których TAURON Dystrybucja Serwis zarządza oświetleniem. Celem na 2020 rok jest wymiana oświetlenia na poziomie co najmniej 28 tys. sztuk opraw LED i zabudowa kolejnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych tak, by w roku 2020 ich łączna liczba wyniosła 100 sztuk.

W 2019 roku, spółka TAURON Ciepło przeprowadziła inwentaryzację posiadanej sieci pomiarowej w celu przygotowania modelu do szybkiej identyfikacji wycieków wody sieciowej. Docelowe wdrożenie  modelu w przyszłości jest uzależnione od dostępności wody w dotychczasowej cenie i potencjalnych możliwych oszczędności kosztów operacyjnych.

Działalność Grupy w niewielkim stopniu przyczynia się do wylesiania, degradacji lasów lub zmiany użytkowania gruntów. Jedynie działalność KW „Czatkowie” jest związana bezpośrednio ze zmianą użytkowania gruntów leśnych, jednak niekorzystne zjawisko jest rekompensowane przez nowe nasadzenia.

Sposób wyboru scenariuszy

Scenariusze działań zostały oparte na założeniu, że działania ograniczające negatywne skutki środowiskowe, w szczególności efekt cieplarniany, będą skuteczne i zatrzymają wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie poniżej 2⁰C lub alternatywnie i ten wzrost będzie jednak większy niż 2⁰C. Mamy świadomość że dalszy wzrost temperatury będzie skutkował podejmowaniem dalej idących środków celem ograniczenia negatywnego oddziaływania przemysłowej działalności człowieka na klimat. Takie działania mogą w znacznym stopniu negatywnie wpływać na aktywa konwencjonalne Grupy, tym samym reakcja polegała będzie na głębszych zmianach modelu biznesowego. Obecnie rozpoczęliśmy prace nad nową Strategią Grupy na kolejny okres, która może przełożyć się na zmiany w modelu biznesowym w dłuższej perspektywie.

Z powyższych względów, nie będą podejmowane żadne nowe przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze wydobycia węgla i produkcji energii elektrycznej opartej o węgiel. Grupa TAURON będzie działała zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski, a także realizowała wszelkie decyzje podejmowane przez Polskę w ramach inicjatyw i projektów działających w oparciu o postanowienia i zgody ustanawiane w trakcie kolejnych Światowych Szczytów Klimatycznych (COP-ów), zmierzających do osiągniecia w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat neutralności klimatycznej. Jako punkt odniesienia TAURON będzie wykorzystywali dostępne i stosowane metodyki scenariuszy klimatycznych. [więcej w zakładce Polityka Klimatyczna]

Wyniki wyszukiwania: