List Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Grupy TAURON mamy przyjemność przekazać Państwu Raport Zintegrowany Grupy TAURON, w którym prezentujemy nasze wyniki finansowe i operacyjne oraz najważniejsze wydarzenia minionego roku.

W 2019 roku Grupa TAURON działała w sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym. Polska gospodarka pozytywnie wyróżniała się na tle większości krajów Unii Europejskiej, a głównym czynnikiem wspierającym krajową koniunkturę był relatywnie szybki wzrost popytu wewnętrznego. Niekorzystne tendencje uwypukliły się w drugiej połowie roku.

W 2019 roku Grupa TAURON osiągnęła dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 20,5 mld zł, co oznacza 13 proc. wzrost w stosunku do 2018 roku. Wyższe przychody są w głównej mierze rezultatem sytuacji rynkowej, tj. wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej. Wynik EBITDA wyniósł 3,6 mld zł, co daje 3 proc. wzrost rok do roku. Na osiągnięty wynik netto istotny wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie.

W ubiegłym roku zintensyfikowaliśmy działania, których efektem będzie w kolejnych latach znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych, takich jak wiatr i słońce.

Nasze dążenia na rzecz transformacji Grupy określamy jako Zielony Zwrot TAURONA i wynikają ze zaktualizowanych w ubiegłym roku kierunków strategicznych Grupy TAURON. Do 2025 roku planujemy inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Te inwestycje oraz oddanie do eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, spełniającego restrykcyjne normy z zakresu ochrony środowiska, pozwolą na obniżenie wskaźnika emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 roku, o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 roku – o ponad 50 proc.

Potwierdzeniem sprawnej realizacji wyznaczonych celów strategicznych był zakup pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Dzięki tej inwestycji Grupa TAURON niemal podwoiła moce zainstalowane w technologii wiatrowej i znalazła się na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych pod względem posiadanych mocy wytwórczych w źródłach wiatrowych. Co szczególnie istotne – nowe aktywa będą generowały ponad 100 mln zł EBITDA rocznie.

Dodatkowo, w grudniu ubiegłego roku Grupa TAURON podpisała umowę na zakup projektu budowy farmy fotowoltaicznej o planowanej mocy 6 MW w Choszcznie. Pragnę Państwa również zapewnić, że na bieżąco analizujemy możliwości akwizycji projektów wiatrowych i fotowoltaicznych oferowanych na rynku, jak również rozwijamy własne, zielone projekty, w szczególności na terenach należących do Grupy TAURON.

Warto zwrócić uwagę, że Grupa TAURON czynnie uczestniczy w transformacji krajowej energetyki w kierunku rozwijania źródeł zeroemisyjnych. W 2019 roku Grupa przyłączyła do swojej sieci dystrybucyjnej rekordową liczbę ponad 30 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 206 MW. To blisko cztery razy więcej niż w 2018 roku.

Obok nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Zielonego Zwrotu TAURONA pracowaliśmy także nad poprawą niezawodności naszej sieci dystrybucyjnej oraz budową nowoczesnych źródeł energii. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w 2019 roku wyniosły 4,1 mld zł.

W 2019 roku rozpoczęliśmy proces optymalizacji portfela inwestycyjnego, którego przedmiotem są aktywa górnicze i ciepłownicze. W ramach tych działań oferenci zainteresowani nabyciem tych aktywów prowadzili badanie due diligence TAURON Ciepło sp. z o.o.

Grupa TAURON, już tradycyjnie, była bardzo aktywna w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

Uruchomiono 18 projektów we wszystkich obszarach biznesowych. Na koniec ubiegłego roku, w czterech portfelach obszaru badań i innowacji realizowano 67 projektów. Na realizację części z tych projektów Grupa TAURON pozyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Warto podkreślić, że są już wymierne efekty tych działań – dzięki wprowadzeniu nowych sorbentów w procesie wytwarzania energii elektrycznej Grupa ograniczy o ponad 100 mln zł nakłady inwestycyjne związane z dostosowaniem bloku o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza do tzw. konkluzji BAT.

Podobnie jak w latach poprzednich Grupa TAURON, również w 2019 roku, podejmowała szereg inicjatyw mających na celu zagwarantowanie środków finansowych potrzebnych dla zrównoważonego rozwoju. W tym miejscu chciałbym przede wszystkim wspomnieć o zakończonych sukcesem aukcjach rynku mocy. Dzięki nim, w latach 2021-2037, Grupa TAURON otrzyma łącznie 5,5 mld zł dodatkowych środków finansowych.

Po drugie – zawarliśmy umowę kredytową o wartości 750 mln zł z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych z energetyką odnawialną, inwestycjami w sieci dystrybucyjne oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia.

Po trzecie – pozyskaliśmy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 środki unijne w wysokości 195 mln zł na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia. Wyżej wskazane działania są gwarantem zapewnienia stabilności finansowej Grupy, czego potwierdzeniem jest rating nadany przez agencję ratingową Fitch na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną.

Mimo licznych wyzwań stojących przed polskim sektorem energetycznym jesteśmy przekonani,
że kompleksowa transformacja i konsekwentna realizacja projektów w ramach „Zielonego Zwrotu TAURONA” pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój Grupy TAURON. Wierzymy, że wysokie kompetencje i bogate doświadczenie pracowników Grupy zostaną umiejętnie wykorzystane do wzmacniania  kluczowych segmentów działalności. Jesteśmy liderem zmian w polskiej energetyce. Z drugiej strony, nasze inicjatywy w obszarze dialogu społecznego przyczyniają się do budowania partnerskich, długofalowych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy.

 

Z wyrazami szacunku,
Zarząd TAURON Polska Energia S.A.

Wyniki wyszukiwania: